Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Čo má byť obsahom novely o zdravotnom poistení (písané 28.10.2007)

Pred týždňom Národná rada posunula návrh novely zákona o zdravotnom poistení do druhého čítania. Znamená to, že novela sa prerokuje vo výboroch Národnej rady a o výslednej podobe novely sa bude rokovať a hlasovať koncom novembra na ďalšej schôdzi Národnej rady. Z navrhovaných zmien vyberám:

Doktorandi (= 3. stupeň VŠ štúdia) sa už nebudú považovať za zamestnancov. Budú sa považovať za dobrovoľne nezamestnaných (ak náhodou nemajú iné zamestnanie alebo nepodnikajú) a budú si musieť platiť zdravotné poistenie sami ako samoplatitelia: tj. 751 Sk mesačne.

Študenti a dôchodcovia už nebudú platiť poistné na zdravotné poistenie z príjmov na dohody, bez ohľadu na výšku takýchto príjmov. Ak bude mať študent alebo dôchodca iné príjmy, napríklad príjmy na základe autorského zákona, tak nemusí platiť poistné ak tieto príjmy nepresiahnu sumu danú ako úhrn minimálnych miezd samoplatiteľa (pre rok 2007 ide o limit 59232 Sk, pre rok 2008 bude limit 64332 Sk). Uvedené bude platiť spätne už za rok 2007.
Štát by mal platiť poistné na zdravotné poistenie študentov, dôchodcov, žien starajúcich sa o dieťa aj v prípade, ak sú zamestnancami alebo SZČO, ak ich vymeriavací základ neprevýši úhrn minimálnych miezd samoplatiteľa - pre rok 2007 to znamená limit 12 mesiacov x 4936 Sk = 59232 Sk a pre rok 2008 to znamená limit 12 x 5361 = 64332 Sk. Doteraz bol limit polovica úhrnu minimálnych miezd. To znamená, že sa významne rozšíri okruh zamestnaných alebo podnikajúcich študentov, dôchodcov a žien s malými deťmi, ktorí nebudú musieť platiť poistné na zdravotné poistenie. Uvedené bude platiť spätne už za rok 2007 (!)

SZČO nebudú vôbec musieť platiť preddavky v období, kedy poberajú nemocenské dávky.

Sumy preplatkov a nedoplatkov vyplývajúce z ročného zúčtovania nižšie ako 100 Sk sa vôbec nebudú zohľadňovať - nebudú sa zdravotnej poisťovni uhrádzať a naopak.

Zamestnanec nebude môcť požiadať o vykonanie ročného zúčtovania svojho bývalého zamestnávateľa.

Upresňuje sa postup pri podávaní dodatočného ročného zúčtovania.

Termíny ročného zúčtovania za rok 2007 sa opäť posúvajú a v roku 2008 budú fakticky rovnaké, ako boli v roku 2007 - napríklad termín dokedy sa musí podať ročné zúčtovanie za rok 2007 je navrhovaný na 30. jún 2008.

Upresňuje sa postup pri zmene zdravotnej poisťovne.

Drvivú väčšinu zmien možno hodnotiť pozitívne. Výnimkou sú doktorandi, ktorých novela nepoteší - zvýši ich náklady na odvody. Sľubované zjednodušenie ročného zúčtovania je zjednodušením pre cca 6000 študentov a dôchodcov, ktorí doteraz museli podávať ročné zúčtovanie z dôvodu príjmov na dohody - títo ročné zúčtovanie nebudú musieť podávať vôbec. Pre zamestnávateľov, pre státisíce podnikateľov a najmä podnikateľov popri zamestnaní ročné zúčtovanie jednoduchšie nebude - na budúci rok ich čakajú fakticky rovnaké tlačivá, s akými sa museli pasovať vlani, či tohto roku.

K skutočnému zjednodušeniu dôjde len ak:

zamestnanec a samostatne zárobkovo činná osoba budú definovaní v zákone rovnako, ako v zákone o dani z príjmov,

zjednotí sa vymeriavací základ na výpočet poistného so základom dane,

zjednotí sa platenie preddavkov na poistné a platenie preddavkov na daň z príjmov,

zrušia sa všetky súčasné výnimky - poistné by sa malo platiť zo všetkého zdaniteľného príjmu zo závislej činnosti a z podnikania, rovnako ako sa zo všetkých príjmov platí daň,

zruší sa povinný minimálny základ,

povinnosť platiť poistné bude mať len zamestnanec - rovnako ako sám platí daň z príjmu - zamestnávateľ by za zamestnanca poistné platiť nemal,

zjednoduší sa platba štátu - štát by mal platiť poistné za úplne všetkých poistencov (aj za ekonomicky aktívnych) s tým, že suma poistného za jedného poistenca by sa stanovila tak, aby súčasný celkový objem financií vynakladaný štátom zostal zachovaný (prípadne sa zvýšil v rámci možností štátneho rozpočtu),

ročné zúčtovanie poistného bude prirodzenou súčasťou daňového priznania,

miesto výberu a vykazovania poistného bude totožné s miestom výberu a vykazovania daní -súčasné daňové úrady sa pretransformujú na daňovo- finančné úrady a zdravotné poisťovne prestanú vyberať poistné priamo od občanov.

Žiadne komentáre: