Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Daňové priznanie za rok 2007 - príjem v zahraničí

Niekoľko rád ako na to, ak ste mali v roku 2007 príjem v zahraničí.

1. Kedy musím podať daňové priznanie?

Podľa § 32 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov, daňové priznanie za rok 2007 musíte podať vtedy, ak ste za rok 2007 dosiahli zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 47808 Sk (s výnimkami - napr. daňové priznanie nemusí podať daňovník, ktorý splnil príslušné podmienky a požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane). Daňové priznanie ste povinní podať aj vtedy, ak vykazujete daňovú stratu, napr. pri podnikaní.

2. Musím v daňovom priznaní "priznať" aj príjmy dosiahnuté v zahraničí?

Áno, musíte, ale len ak ste tzv. daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Takýto daňovník (označuje sa aj slovíčkom "rezident") je ten, kto mal v roku 2007 na Slovensku trvalý pobyt alebo sa na Slovensku zdržiaval v roku 2007 aspoň 183 dní. Za rezidenta sa nepovažuje zahraničný študent alebo "pendler" - zamestnanec, ktorý býva v zahraničí a denne dochádza za prácou na Slovensko (napr. rakúsky manažér bývajúci vo Viedni zamestnaný v Bratislave).

3. V roku 2007 som pracoval v Českej republike (Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, vo Veľkej Británií...). Musím aj ja podať daňové priznanie na Slovensku?

Mnoho ľudí, ktorí v roku 2007 pracovali v Českej republike (Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, vo Veľkej Británií atď.), nemusí podať daňové priznanie na Slovensku. Túto povinnosť majú len tí ľudia, ktorí sú podľa nášho zákona považovaní za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňového rezidenta na Slovensku). Viď odpoveď na predchádzajúcu otázku. Takže napríklad Čech, ktorý pracoval v roku 2007 len v Českej republike, určite nemusí podať daňové priznanie na Slovensku. Daňové priznanie na Slovensku nemusí podať ani rodený Slovák, ktorý sa presťahoval do Čiech, na Slovensku zrušil trvalý pobyt a ani sa na Slovensku dlhodobejšie nezdržiava.

4. No dobre, ale ja som mal v roku 2007 trvalý pobyt na Slovensku.

Ak ste v roku 2007 mali trvalý pobyt na Slovensku, tak sa podľa nášho zákona považujete za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňového rezidenta) na Slovensku. V zásade by ste preto mali podávať na Slovensku daňové priznanie a v ňom by ste mali uviesť aj príjmy v zahraničí.

Píšem "v zásade", lebo to nie je vždy tak. Ak ste príjem dosiahli v krajine, s ktorou má Slovensko uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, je možné, že nebudete musieť podávať daňové priznanie na Slovensku.

5. Tak mi konečne vysvetlite, kedy musím podávať daňové priznanie na Slovensku.

Ak ste pracovali napríklad v Česku, pravdepodobne sa podľa českého zákona o dani z príjmov považujete za daňového rezidenta v Česku. To je vtedy, ak ste v Česku strávili v roku 2007 aspoň 183 dní alebo ak máte v Česku tzv. stály byt = byt, apartmán, dom, izbu a pod., čiže bývate v Česku a ide o bývanie, ktoré máte dlhodobo k dispozícií, nemusí byť vo Vašom vlastníctve a nemusíte mať v Česku trvalý pobyt. (Upozornenie pre študentov - za daňového rezidenta ČR sa nepovažuje ten, kto sa v ČR zdržiava len za účelom štúdia.)

A tu dochádza k tzv. konfliktu záujmov. Podľa nášho zákona ste daňovým rezidentom na Slovensku (lebo na Slovensku máte trvalý pobyt) a súčasne podľa českého zákona ste daňovým rezidentom v Česku.

Táto situácia sa rieši v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia, uzavretej medzi Slovenskom a Českom. Ak sa niekto považuje podľa vnútroštátnych predpisov za daňového rezidenta oboch krajín, postupom daným podľa zmluvy sa určí, kam takýto občan "patrí".

Ak výsledkom bude, že patríte do Česka - tak v Česku podávate ako daňový rezident ČR daňové priznanie z celosvetových príjmov, na Slovensku podávate daňové priznanie len ak ste mali príjmy aj na Slovensku a len z príjmov na Slovensku.

Ak ale výsledkom bude, že patríte na Slovensko - tak v Česku podávate daňové priznanie len z príjmov dosiahnutých v Česku a na Slovensku podávate ako daňový rezident SR daňové priznanie z celosvetových príjmov - teda uvádzate v daňovom priznaní príjmy z Česka i prípadné príjmy na Slovensku.

Kritéria pri rozhodovaní o príslušnosti občana sú zaradom tieto:
  • občan je rezidentom toho štátu, v ktorom má k dispozícii stály byt,
  • ak má k dispozícii stály byt v oboch štátoch, považuje sa za rezidenta len toho štátu, ku ktorému má užšie osobné a hospodárske vzťahy (stredisko životných záujmov),
  • ak nemožno určiť, v ktorom štáte má táto osoba stredisko svojich životných záujmov, alebo ak nemá k dispozícii stály byt v žiadnom štáte, považuje sa za rezidenta len toho štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
  • ak sa občan obvykle zdržiava v oboch štátoch alebo sa nezdržiava v žiadnom z nich, považuje sa za rezidenta len toho štátu, ktorého je štátnym príslušníkom,
  • ak je občan štátnym príslušníkom oboch štátov alebo nie je štátnym príslušníkom žiadneho z nich, príslušné orgány zmluvných štátov upravia túto otázku vzájomnou dohodou.

Poznámka. Rovnako sa postupuje ak by šlo o iné štáty EÚ, USA, Austráliu atď., teda krajiny, s ktorými máme uzatvorené zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

6. Z toho mi je jasné, že "patrím na Slovensko" a musím na Slovensku podať daňové priznanie. Ako na to?

Ak ste zistili, že ste daňový rezident SR, mali ste príjmy v zahraničí a úhrn všetkých Vašich zdaniteľných príjmov (SR + zahraničie) je vyšší ako 47808 Sk, tak musíte podať na Slovensku daňové priznanie za rok 2007.

Pri podávaní daňového priznania treba správne vybrať typ daňového priznania. Ak ste mali príjmy výlučne zo závislej činnosti - zamestnanie - na Slovensku i v zahraničí, použijete tlačivo typ "A".

V ostatných prípadoch sa použije tlačivo typ "B" (napríklad ak ste mali príjmy z podnikania, z kapitálového majetku alebo ostatné príjmy zdanené podľa § 8 - a to bez ohľadu na to, či šlo o príjmy na Slovensku alebo v zahraničí).

7. Jasné, použijem tlačivo typ "A". Ako ho vyplním?

Najskôr Vás musím pochváliť za vytrvalosť, že ste to vydržali čítať až sem.

Ešte predtým, než začnete vyplňať tlačivo, si treba zistiť akou metódou sa postupuje pri "zamedzení dvojitého zdanenia". Slovensko má uzatvorených 52 platných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia - približne v polovici zmlúv sa používa tzv. metóda vyňatia príjmov a v druhej polovici zmlúv sa používa metóda zápočtu dane. Zoznam týchto zmlúv s informáciou podľa akej metódy sa postupuje, nájdete na http://www.drsr.sk/.

Metóda vyňatia príjmov sa používa napr. pri príjmoch z Dánska, Francúzska, Grécka, Holandska, Rakúska, Nemecka, Veľkej Británie a Severného Írska, Talianska.

Metóda zápočtu dane sa používa napr. pri príjmoch z Česka, Írska, Izraela, Maďarska, Kanady, Poľska, USA, Švajčiarska.

Poďme vyplniť tlačivo. (v ďalšom texte komentujem len riadky tlačiva, ktoré sú niečím zaujímavé).

Do riadku 32 započítate (okrem prípadného príjmu zo závislej činnosti na Slovensku) príjem v ČR, prepočítaný na Sk. Príjem v Kč sa prepočítava na Sk pomocou štyroch rôznych metód, najjednoduchšie je použiť priemerný kurz za rok 2007 a ten bol 1,217.

Priemerné kurzy za rok 2007 pre všetky dôležitejšie meny nájdete tu:

http://www.porada.sk/t68513-priemerne-kurzy-skk-voci-vybranym-menam-za-rok-2007-a.html

alebo na http://www.nbs.sk/

Do riadku 33 započítate (okrem prípadného poistného zaplateného na Slovensku) poistné zaplatené v Česku, prepočítané na Sk (prepočet viď vyššie).

V riadku 34 vypočítate rozdiel r.32 - r.33.

Do riadku 36 prenesiete sumu z r.34.

Do riadkov 37 až 43 uvediete nezdaniteľné časti. Aj v prípade, ak ste celý rok 2007 pracovali v zahraničí, máte nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka vo výške buď 95616 Sk alebo nižšej v závislosti od výšky základu dane (neplatí pre poberateľa dôchodku), na manželku, na životné poistenie...

Viac info tu:

http://jozefmihal.blogspot.com/2008/01/nezdaniten-as-na-daovnka-za-rok-2007.html

http://jozefmihal.blogspot.com/2008/01/nezdaniten-as-na-manelku-za-rok-2007.html

Do riadku 44 zapíšete čistý základ dane (r.36 - r.43).

V riadku 45 vypočítate daň ako 19% zo sumy na r.44 (výsledok sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol).

Riadky 46, 47 a 48 zostanú prázdne - vyplníte ich len v prípade, ak ste dosiahli v zahraničí príjmy, ktoré podľa príslušnej medzinárodnej zmluvy možno vyňať zo zdanenia (napr. príjem v Rakúsku, Nemecku, viď vyššie).

V prípade príjmov z Česka sú dôležité riadky 49 až 53.

V riadku 49 uvediete úhrnný základ dane z príjmov v Česku. Je to suma príjmu v ČR, započítaná do r.32, od ktorej odpočítame poistné v ČR, započítané do r.33 (výsledok sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol).

V riadku 50 uvediete daň zaplatenú v ČR, prepočítanú na Sk (prepočet viď vyššie, suma po prepočte na Sk sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol).

V riadku 51 vypočítate percento dane, ktoré bude možné započítať.

Výpočet percenta je podľa vzorca:

r.51 = r.49 deleno r.36, výsledok krát 100.

Výsledok sa zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta matematicky.

Do riadku 52 zapíšete sumu dane zaplatenej v zahraničí, ktorú možno započítať.

Výpočet sumy je podľa vzorca:

r.52 = r.45 krát r.51, výsledok deleno 100.

Zaokrúhľuje sa na celé koruny nahor.

Do riadku 53 zapíšete sumu dane zaplatenej v zahraničí, ktorá je uznaná na zápočet.

Tu uvediete menšiu zo súm uvedených na r.50 a r.52.

Na riadku 54 uvediete daňovú povinnosť ako sumu dane z r.45 zníženú o sumu dane uznanú na zápočet z r.53.

Z ostatných riadkov treba upozorniť na riadky 62 a 63 - tu sa uvádzajú preddavky na daň a daň vybraná zrážkou len z príjmov na Slovensku.

Na riadku 64 alebo 65 vypočítate podľa tam uvedených vzorcov buď daň, ktorú musíte doplatiť alebo daňový preplatok, ktorý Vám musí (ak je to suma aspoň 100 Sk) daňový úrad vrátiť.

8. Dobre. Takže slovenský daňový úrad mi daň, zaplatenú v ČR nevráti.

Presne tak. Ak podáte v ČR daňové priznanie, možno Vám bude určitá časť dane vrátená v ČR - závisí to od konkrétnych okolností a samozrejme od legislatívy platnej v Českej republike.

Výsledkom výpočtov v daňovom priznaní podanom na Slovensku v prípade, že ide o príjem z krajiny, pri ktorom sa uplatňuje princíp zápočtu dane, určite nebude vrátenie dane zaplatenej v cudzine.

Naopak, ak ste dosiahli príjem v krajine, kde sú nižšie sadzby dane ako na Slovensku, budete musieť doplatiť daň z príjmu v zahraničí na Slovensku. To sa Vám môže stať napríklad v prípade (relatívne nízkych) príjmov z Írska.

Na záver - želám Vám len a len daňové preplatky.

.

Ak sa Vám tento článok páčil, tak ho pošlite na pošli na vybrali.sme.sk

12 komentárov:

Anonymný povedal(a)...

Ďakujem Vám za cenné informácie

MaGi povedal(a)...

no pokial si precitate toto: http://www.exil.sk/site/irsko.php/2006/02/13/danove_priznanie_slovakov_v_irsku_riesen

tak ak je niekto v irsku vacsinu roka(>183dni) alebo cely rok tak dane by mal platit len v Irsku.

MaGi povedal(a)...
Tento komentár bol odstránený autorom.
MaGi povedal(a)...
Tento komentár bol odstránený autorom.
blacky povedal(a)...

Dobrý deň

fakt vynikajúci článok..bohužial či slovenská alebo česká strana má v tom ešte trošku chaos a stále odkazujú na druhého. Chcela by som si teda ujasnit: keď bývam stále v čechách v byte, ktorý nie je v mojom vlastníctve, pracovala som len v Čechách, daňové priznanie mi robí na požiadanie český zamestnávateľ a ja už nemusím podávať žiadne daňové priznanie na Slovensku?
ďakujem za odpoveď - možte aj na mail blackyxjr@gmail.com

Veronika M.

Daň z príjmu - Sociálne poistenie - Zdravotné poistenie - Zákonník práce povedal(a)...

Veronika - ste daňový rezident v Česku, odporúčam si to dať potvrdiť na tamojšom úrade a ak Vám to česi potvrdia, odporúčam aj informovať o tejto veci miestne príslušný DÚ na Slovensku podľa miesta trvalého bydliska.

JM

maya povedal(a)...

Pekny den,
v Irsku som stravila vacsinu roka,no stale neviem ci som rezident Slovenska ci Irska.Mam trvali pobyt na Slovensku.Mohli by ste mi prosim dat jednoznacnu odpoved?Formular P60 som uz z irskej strany dostala.Ak budem irsky rezident, musim uviest zahranicne prijmy i v danovom priznani na Slovensku?
dakujem

scigo povedal(a)...

Dakujem za vyborny clanok. Konecne viac menej rozumiem ako to funguje. No i tak by som sa chcel opytat ci mam podat danove priznani alebo nie.
Uz 3 rok zijem a pracujem aj s manzelkou v anglicku. Od februara 2007 tu vlastnime dom aj sa tu obaja dlhodobo zdrziavame. Na slovensku mame stale obaja trvaly pobyt ale nevlastnime ziaden majetok. Doteraz sme kazdy rok danove priznanie podavali. Podla Vasho clanku usudzujem ze by sme danove priznanie podavat nemuseli. Viete poradit ako postupovat.
Velmi pekne dakujem za odpovet.

vlada povedal(a)...

ďakujem za skvelý článok ale aj tak mám jednu otázku. Bola som síce minulý rok v zahraničí viac ako 183 dní ale nepracovala som počas celej doby môjho pobytu, pracovala som asi 5 mesiacov. Tak ako je to s daňovým priznaním, musím ho na slovensku podať alebo nie?

zuzka povedal(a)...

Dobry den. Dakujem panovi Mihalovi za cenne informacie. Predsalen si nie som ista, ako je to v mojom pripade: V roku 2007 som od 1.1.'07 do 31.3.'07 pracovala v CR a od konca aprila som sa zdrziavala na uzemi Velkej Britanie, kde som si neskor nasla aj pracu. V SR som v tomto kalednarnom roku nepracovala. V Britanii sa zdrziavam viac ako 183 dni a mohla by som to predpokladam aj dokladovat, takze som v roku 2007 danovym rezidentom Velkej Britanie a tu by som si mala zdanit celosvetove prijmy a na Slovensku si danove priznanie vobec podat nemusim. Mam si podat danove priznanie aj v CR za ucelom zdanenia prijmov len z CR?
Dalsim problemom je, ze financny rok v Britanii nie je zhodny s kalendarnym. Financny rok je tu od aprila do marca. Takze moje prijmy z CR su tu predmetom predchadzajuceho financneho roku. Ake je spravne riesenie v tomto pripade? Kde danove priznanie podat a nepodat (CR, SR, UK)
Za odpoved velmi pekne dakujem.

Pavol povedal(a)...

Dakujem za skvely clanok a osvetlenie.
Predsa len mohli by ste prosim potvrdit ci uvazujem spravne.

Od roku 2003 pracujem a platim dane v USA. Trvaly pobyt mam na Slovensku avsak od roku 2003 sa tam nezdrziavam, nepretrzite zijem v USA. Odvedene dane v USA ako aj prenajom bytu viem dokladovat.

Podla vasho clanku by som mal davat danove priznanie iba v USA. Je to naozaj tak?

Anonymný povedal(a)...

zdravim zijem a pracujem v uk,domou na slovensko chodim len na kratku dovolenku nakolko SR sa nezaujimala o to ci mam alebo nemam pracu a na urade prace som cakal marne tak som odisiel do UK kde sa my podarilo po 5 mesiacoch zohnat pracu a tu uz pracujem 5 rokov.takze dan z prijmu my strhava UK zamestnavatel a peniazky zostavaju v UK.to je uplne jedno kde v zahranici pracujete je to jednoducho drzost od Slovenskej republiky aby ziadalo od niekoho podavat danove priznanie z prijmu inaksich krajin,ked som bol nezamestnany v SR tak som kazde 2 tyznde pocuval na urade prace ci si hladam aj sam pracu?naco tam potom sedie tie tetky za co su platene?tak koho co do toho kolko som mal prijem za minuly rok v uk mimochodom moj prijem bol 15000£ za cely rok takze dan odvedena za toto obdobie zostava tu v UK keby bola praca na Slovensku platil by som ju pre SR ale takto ma SR velke H***O a este chcu vediet kolko bol moj prijem?len nech danove urady stiahnu chamtivu rucicku spet,a nech sa nezaujimaju o veci do ktorych ich nie je nic,(slovakia no job no money no tax)