Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku - vlastný príjem

Pri určení nezdaniteľnej časti základu dane na manžela - manželku sa do vlastného príjmu manžela - manželky započítava v zásade akýkoľvek príjem podľa § 2 písm. c) zákona o dani z príjmov ...

... a to bez ohľadu na to, či ide o príjem ktorý je predmetom dane alebo nie je predmetom dane alebo či ide o príjem oslobodený od dane.

Do vlastného príjmu sa započítava napríklad:

- príjem zo závislej činnosti (§ 5 zákona, príjmy zo zamestnania), bez ohľadu na to, či ide o príjem ktorý nie je predmetom dane alebo či ide o príjem od dane oslobodený,

- príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 zákona) - podľa názoru autora komentára sa započítava príjem znížený o výdavky,

- príjem z prenájmu podľa § 6 ods. 3 - a to aj v prípadoch, ak ide o príjem od dane oslobodený podľa § 9 ods.1 písm. h) zákona,

- príjem z kapitálového majetku (§ 7 zákona) - napríklad úroky v banke, výnosy z cenných papierov, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, plnenia z životného poistenia "na dožitie" atď.,

- ostatné príjmy (§ 8 zákona) - napríklad náhodné, príležitostné príjmy, výhry, príjmy z predaja nehnuteľností atď.

Pozor, započítava sa aj:

- náhrada príjmu počas práceneschopnosti, vyplácaná zamestnávateľom,

- cestovné náhrady či v rámci limitu alebo aj nad limit,

- suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie,

- podiely na zisku, hoci nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené,

- akékoľvek dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou - nemocenské dávky, dôchodky, úrazové dávky, dávky z garančného poistenia, dávky v nezamestnanosti,

- dávky v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z.,

- peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia podľa zákona č. 447/2008 Z. z., vrátane peňažného príspevku na opatrovanie,

- sociálna výpomoc a príspevky podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.


Do vlastného príjmu manželky - manžela sa nezapočítava len príjem:

- zamestnanecká prémia,

- daňový bonus,

- zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,

- štipendium pri sústavnej príprave na povolanie.


 
Do vlastného príjmu manželky - manžela sa ďalej nezapočítavajú štátne sociálne dávky a to sú:

- rodičovský príspevok (zákon č.571/2009 Z. z.),

- príspevok na starostlivosť o dieťa (tzv. "jasličkovné") podľa zákona č. 561/2008 Z. z.,

- príspevok pri narodení dieťaťa (zákon č.235/1998 Z. z.),

- príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne (zákon č.235/1998 Z. z.),

- príspevok na pohreb (zákon č.238/1998 Z. z.),

- prídavok na dieťa (zákon č.600/2003 Z. z.),

- príplatok k prídavku na dieťa (zákon č.532/2007 Z. z.),

- príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (zákon č.627/2005 Z. z.),

- vianočný príspevok (zákon č.592/2006 Z. z.)


Od vlastného príjmu manželky sa naopak odpočítava:

- poistné na povinné sociálne poistenie zamestnanca,

- poistné na povinné sociálne poistenie SZČO,

- preddavky zamestnanca a SZČO na zdravotné poistenie,

- nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie.

Poznámka: Od roku 2013 sa od vlastného príjmu neodpočítava poistné dobrovoľne poistenej osoby v SP, preddavky a nedoplatok z RZZP samoplatiteľa na zdr. poistenie.

Príklad

Zamestnanec dosiahol za rok 2014 základ dane 10000 eur. Je to menej ako 35022,31 eura, preto bude mať nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v nekrátenej výške.

Jeho manželka bola v roku 2014 zamestnaná prvé dva mesiace a jej hrubý príjem v zamestnaní bol spolu 1000 eur. Za tieto dva mesiace zaplatila poistné do Sociálnej a zdravotnej poisťovne 130 eur. Od marca do októbra poberala materské, spolu 2000 eur. Od októbra do konca roka 2014 poberala rodičovský príspevok, spolu vo výške 598,80 eura. Prvé dieťa sa im narodilo 10.4.2014.

Do vlastného príjmu manželky za započítava príjem v zamestnaní (1000 eur) a materské (2000 eur). Rodičovský príspevok sa do vlastného príjmu manželky nezapočítava. Od vlastného príjmu manželky sa odpočítava zaplatené poistné (130 eur).

Vlastný príjem manželky = 1000 + 2000 - 130 = 2870 eur.

Jej manžel by v prípade uplatňovania nároku za celý rok mal nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku vo výške 3803,03 - 2870 = 933,03 eura.

Nárok sa však môže uplatniť len za mesiace máj - december 2014 (dieťa sa narodilo 10.4.2014), teda vo výške 8/12-tin = 933,03 x 8/12 = 5622,02 eura.


Príklad

Živnostník so základom dane za rok 2014 vo výške 36000 eur. Je to viac ako 35022,31 eura, preto bude mať nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v krátenej výške.

Jeho manželka nepracuje a za rok 2014 nemala žiadne vlastné príjmy. Počas celého roka 2014 bola evidovaná nezamestnaná.

Nezdaniteľná časť na manželku sa určí podľa vzorca:

12558,906 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky

Čo znamená konkrétne 12558,906 - (36000 : 4) - 0 = 12558,906 - 9000 = 3558,91 eura.

Príklad

Zamestnanec so základom dane za rok 2014 vo výške 40000 eur sa oženil 15.9.2014. Jeho manželka dosiahla za celý rok 2014 vlastné príjmy vo výške 1800 €. Od 2.11.2014 poberala peňažný príspevok za opatrovanie.

Nezdaniteľná časť na manželku sa určí takto.

Keby boli manželia po celý rok a manželka by celý rok poberala peňažný príspevok za opatrovanie, nezdaniteľná časť by bola:

12558,906 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky = 12558,906 – (40000 : 4) - 1800 = 12558,906 – 10000 - 1800 = 758,906 eura.

Manželia však boli len 3 celé mesiace a dokonca len jeden celý mesiac manželka poberala peňažný príspevok za opatrovanie, preto vypočítanú sumu alikvótne upravíme:


(758,906 : 12) x 1 = 63,25 eura (výsledok zaokrúhľujeme na cent nahor).

Žiadne komentáre: