Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Materské v roku 2009 - 4. časť

IV. ČASŤ: AKO ZÍSKA ČO NAJVYŠŠIE MATERSKÉ ŠTUDENTKA ALEBO NEZAMESTNANÁ

Ak ste doteraz neboli nemocensky poistená (napríklad preto, lebo ešte len študujete alebo ste začali podnikať a nie ste ešte povinne nemocensky poistená ako SZČO), tak nutnou podmienkou na získanie materského je samozrejme existencia nemocenského poistenia.

Ak chcete získať materské, musíte sa prihlásiť v Sociálnej poisťovni (SP) ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO).

Pozor, ak ste v posledných dvoch rokoch nemali žiadne nemocenské poistenie, musíte sa v SP prihlásiť ako DNPO ešte pred otehotnením! A to preto, lebo podmienkou na získanie materského je, aby ste boli nemocensky poistená aspoň 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom.

Tehotenstvo trvá približne 40 týždňov, to je 280 dní - preto zdôrazňujem: ak chcete mať istotu, že materské mať budete, treba sa v SP prihlásiť pred otehotnením.

Ak ste ale v období posledných dvoch rokov pred otehotnením mali nemocenské poistenie - napríklad mali ste zamestnanie, dobrovoľné nemocenské poistenie alebo ste boli povinne poistená SZČO, s prihlasovaním do SP ako DNPO sa ponáhľať nemusíte. Stačí, ak sa ako DNPO prihlásite najneskôr v 8.-mom týždni tehotenstva. (prečo do 8.-ho týždňa si vysvetlíme ďalej).

Treba si samozrejme spočítať, či trvanie dobrovoľného nemocenského poistenia do dňa pôrodu, spolu so započítaním predošlého - už skončeného - nemocenského poistenia za dva roky dozadu, bude spolu najmenej požadovaných 270 dní.

Skrátka: pri prihlásení sa v SP ako DNPO treba rešpektovať zásadu, že trvanie nového
dobrovoľného nemocenského poistenia spolu s prípadným predošlým už ukončeným nemocenským poistením bude najmenej 270 dní v období dvoch rokov pred skutočným dňom pôrodu.

Prihlásiť sa v SP ako DNPO znamená osobne zájsť do miestne príslušnej pobočky SP podľa miesta trvalého pobytu a vyplniť tzv. "Registračný list fyzickej osoby" s tým, že sa prihlasujete na dobrovoľné nemocenské poistenie.

Ak chcete mať materské čo najvyššie, čiže v súčasnosti je to okolo 600 € mesačne, v Registračnom liste uveďte vymeriavací základ 1084,55 €. Je to najvyššia možná suma (s platnosťou do 30.6.2010, od 1.7.2010 sa táto suma zvýši). Materské bude približne 55% z uvedeného vymeriavacieho základu (pozor, píšem to na tomto mieste zjednodušene, presný postup pri výpočte materského nájdete vyššie).

Ak uvediete vymeriavací základ ako sumu 1084,55 €, budete každý mesiac platiť poistné 4,4% zo základu, teda zo základu 1084,55 € je to 47,70 € (vypočítané poistné sa zaokrúhľuje na celé desiatky eurocentov nadol). Ak budete platiť poistné nie za celý mesiac ale len za jeho časť, suma poistného sa prepočíta alikvótne podľa počtu dní, za ktoré poistné platíte.

Poistné potom prestávate platiť ku dňu ku ktorému začnete poberať materské.

Pozor - na to, aby ste mali materské v zaujímavej výške - čiže 55% z vami určeného vymeriavacieho základu (55% zo základu 1084,55 € znamená materské okolo 600 € mesačne), je dôležité rešpektovať ešte jednu zásadu:

Dobrovoľné nemocenské poistenie musí trvať aspoň 26 týždňov pred nástupom na materské!

Ak by trvalo menej, tak ak aj spĺňate podmienku existencie nemocenského poistenia najmenej 270 dní v období posledných dvoch rokov pred pôrodom, materské vám síce priznajú - ale nie vo výške 55% z vymeriavacieho základu, z ktorého ste platili poistné pred nástupom na materskú, ale len 55% zo sumy 295,50 € (suma minimálnej mzdy).

Zrekapitulujme si to:

1. Nárok na materskú máte vtedy, ak ste v období posledných dvoch rokov pred skutočným dňom pôrodu mali nemocenské poistenie aspoň 270 dní.

Pre budúce matky, ktoré nemocenské poistenie predtým nemali, je preto dôležité, aby sa v SP prihlásili na dobrovoľné nemocenské poistenie ešte pred otehotnením.

Budúce matky, ktoré predtým boli nemocensky poistené, sa s prihláškou na dobrovoľné nemocenské poistenie ponáhľať nemusia - stačí, ak sa prihlásia v SP až vo 8.-mom týždni tehotenstva (ak po započítaní predošlého nemocenského poistenia dva roky spätne odo dňa pôrodu budú mať aspoň 270 dní nemocenského poistenia).

2. Aby bola materská skutočne v zaujímavej výške - teda ideálne vo výške 55% z 1084,55 €, čiže cca 600 € mesačne - treba sa na dobrovoľné nemocenské poistenie prihlásiť v každom prípade najneskôr vo 8.-mom týždni tehotenstva a určiť si čo najvyšší vymeriavací základ (1084,55 €).

Ak by "čerstvé" dobrovoľné nemocenské poistenie trvalo menej ako 26 týždňov pred nástupom na materskú, SP by priznala materskú len vo výške 55% zo sumy minimálnej mzdy (aktuálne 55% z 295,50 €).

Na materskú sa pritom nastupuje 8 až 6 týždňov pred predpokladaným dňom pôrodu (de facto môžete na materskú nastúpiť povedzme 4 týždne pred predpokladaným dňom pôrodu, zákon to nevylučuje).

Pozrime sa na to ešte raz z iného uhla pohľadu

1. Ak ste v posledných dvoch rokoch pred pôrodom neboli nemocensky poistená - prihlásiť sa v SP na dobrovoľné nemocenské poistenie treba pred otehotnením a zvoliť si vymeriavací základ najvyšší možný - v súčasnosti (platí do 30.6.2010) je to suma 1084,55 €.

2. Ak ste v posledných dvoch rokoch pred pôrodom boli nemocensky poistená aspoň 2-3 mesiace - prihlásiť sa v SP na dobrovoľné nemocenské poistenie stačí do 8.-ho týždňa tehotenstva a treba si zvoliť vymeriavací základ najvyšší možný, čiže 1084,55 €.

Príklady

Jana je absolventka VŠ. Začala podnikať na živnosť, povinne poistená ako SZČO ešte nie je. Je vydatá, s manželom plánujú potomka. K 1.9.2009 sa v SP prihlási na dobrovoľné nemocenské poistenie, vymeriavací základ si určí ako 1084,55 €. Od septembra 2009 platí mesačne poistné 47,70 € (splatnosť poistného je do 8.-ho dňa nasledujúceho mesiaca).

V novembri 2009 otehotnie. Dátum pôrodu lekár stanovil na 10.8.2010. Jana požiada o materské od 1.7.2010. Poistné poslednýkrát zaplatí za mesiac jún 2010. Spolu teda zaplatí poistné za 10 mesiacov, v celkovej výške 477 €.

Jane sa narodí dieťa 4.8.2010.

Nárok na materské Jana mať bude, pretože v období dvoch rokov pred pôrodom (4.8.2008 až 3.8.2010) bola nemocensky poistená (dni od 1.9.2009 do 3.8.2010) viac než požadovaných 270 dní.

Materské sa vypočíta z rozhodujúceho obdobia daného ako 1.9.2009 - 31.12.2009. Od prihlásenia sa na dobrovoľné nemocenské poistenie (1.9.2009) do dňa nástupu na materské (1.7.2010) prešlo s rezervou viac ako 26 týždňov, preto sa materské vypočíta zo základu, z ktorého platila Jana poistné v rozhodujúcom období a nie ako 55% z minimálnej mzdy.

Denný vymeriavací základ je: 4 (mesiace) x 1084,55 deleno 122 dní (1.9.2009 - 31.12.2009) = 35,5591 €.

Materské je 55% z denného vymeriavacieho základu, 55% z 35,5591 € = 19,56 € na deň, približne 595 € na mesiac. Jana získa za celé obdobie = 28 týždňov trvajúcu materskú (196 dní) približne 3833 €.

Rekapitulácia: Pani Jana zaplatí poistné celkom 477 €. Za to dostane materské celkom 3833 €.

..................................

Kamila mala od 1.1.2008 do 30.4.2009 zamestnanie (pracovný pomer). V súčasnosti zamestnaná nie je, nepodniká. Ako zamestnanec bola do 30.4.2009 nemocensky poistená.

Kamila otehotnela (približne) 1.8.2009. Lekár stanovil termín pôrodu na 25.4.2010.

Kamila sa prihlási k 15.9.2009 v SP na dobrovoľné nemocenské poistenie, vymeriavací základ si určí ako 1084,55 €. Za september 2009 za 16 dní zaplatí poistné 25,40 € (47,70 € deleno 30, krát 16). Za október 2009 a nasledujúce mesiace platí mesačne poistné 47,70 €.

Kamila požiada o materské od 18.3.2010. Poistné poslednýkrát zaplatí za mesiac marec 2010 vo výške 26,10 € (47,70 deleno 31, krát 17) . Spolu teda zaplatí poistné za približne 6 mesiacov, v celkovej výške 290 €.

Kamile sa narodí dieťa 27.4.2010.

Nárok na materské Kamila mať bude, pretože v období dvoch rokov pred pôrodom (27.4.2008 až 26.4.2010) bola nemocensky poistená (od 27.4.2008 do 30.4.2009 ako zamestnanec, od 15.9.2009 do 26.4.2010 ako dobrovoľne poistená) s veľkou rezervou viac než požadovaných 270 dní.

Materské sa vypočíta z rozhodujúceho obdobia daného ako 15.9.2009 - 31.12.2009. Od prihlásenia sa na dobrovoľné nemocenské poistenie (15.9.2009) do dňa nástupu na materské (18.3.2010) prejde 26 týždňov a 2 dni, preto sa materské vypočíta zo základu, z ktorého platila Kamila poistné v rozhodujúcom období a nie ako 55% z minimálnej mzdy.

Denný vymeriavací základ je: 578,43 € (september od 15.-ho) + 3 x 1084,55 € (október - december), deleno 108 dní (15.9.2009 - 31.12.2009) = 35,4823 €.

Materské je 55% z denného vymeriavacieho základu, 55% z 35,4823 € = 19,51 € na deň, približne 593 € na mesiac, za 28 týždňov trvajúcu materskú (196 dní) približne 3824 €.

Rekapitulácia: Pani Kamila zaplatí poistné 290 € a dostane materské celkom 3824 €.

1 komentár:

PeterS povedal(a)...

Dobý deň,
chcem sa opýtať, či by sa príklad pani Jani nedal ešte nasledovne optimalizovať:

1) využiť fakt, že RO je od 1.9.2009 do 31.12.2009: keďže v jej prípade bude pre výpočet výšky materskej rozhodujúce obdobie od 1.9.2009 do 31.12.2009 tak v ostatnom poistnom období môže platiť menej. Čiže poistné po 1.1.2010 by mohla platiť z minimálneho vymeriavacieho základu - v roku 2010 bude minimálny VZ 319,58€ a z poistné teda 14€. Zmena VZ sa však môže vykonať až po 6 mesiacoch od začatia postenia. Čiže pani Jana by znížené poistné mohla platiť až od 1.3.2010. Znížené poistné by teda platila 4 mesiace (1.3.2010 – 30.6.2010). Rozdiel v poistnom je 33,7€ (47,7€ - 14€). Takto by na poistnom oproti vášmu príkladu ušetrila 134,8€.

2) vo vašom príklade ráta s tým, že pani Jana začne platiť 1.9. a "už" v novembri otehotnie. Čo poznám páry tak to nie je také "jednoduché". Takže ma napadla takáto alternatíva (riskantná vzhľadom na termíny): v tomto prípade však príklad posuniem o 2 mesiace skôr a predĺžim dobu platenia poistného pred otehotnením povedzme o 1 mesiac.
Vo vašom prípade pani Jana platí nemocenské poistenie viac ako minimálne potrebných 270 dní. Čiže by mohla spraviť tak že (nechce sa mi to presne rátať tak len tak orientačne):
- od 1.6.2009 si začne platiť nemocenské poistenie ako DNP
- otehotnie povedzme 10.9.2009
- v 4. týždni tehotenstva = 6.10.2009 (to by už teoreticky mohla vedie, že je tehotná) ukončí platenie poisteného
- od 8. týždňa tehotenstva = 21.11.2009 zasa začne platiť poistenie
Čiže poistená bude viac ako potrebných 270 dní (1.6.2009 - 6.10.2009 a 21.11.2009 - 1.5.2010) a zároveň pred pôrodom bude platiť viac ako 26 týždňov. Toto by sa jej však oplatilo, lebo síce by jeden mesiac ušetrila (47,7€) a oproti alternatíve 1 by o 2 mesiace dlhšie platila vyššie poistné (2*(47,7-14)), čiže by zaplatila o 67,4€ viac = v konečnom dôsledku by zaplatila o 19,7€ viac. Lenže (ale týmto som si nie istý) ak by RO bralo ako poistenie v roku 2009 z druhého obdobia poistenia (teda od 21.11.2009 do 31.12.2009) tak v prvom poistnom období (1.7.2009 - 10.9.2009) by mohla poistné platiť z minimálneho VZ (v roku 2009 to je suma 295,50€ a poistné teda 13€). Čiže v prvom období by 2 mesiace a 10 dní neplatila 47,7€ ale len 13€ - úspora by teda bola cca 81€. V konečnom dôsledku by takto ušetrila cca 61€ oproti alternatíve 1 a cca 195€ oproti vašeho príkladu.
Je to dosť komplikované tak to zhrniem:
- pani Jana si 1.6.2009 začne platiť nemocenské poistenie z minimálneho základu 295,5€ (poistné teda 13€)
- pani Jana 10.9.2009 otehotnie
- hneď ako bude vedieť že je tehotná tak ukončí DNP, nie však neskôr ako v 8. týždni tehotenstva. V tomto príklade rátam, že DNP ukončí v 4. týždni tehotenstva = cca 6.10.2009
- vo 8. týždni tehotenstva (cca 21.11.2009) si zasa začne byť DNP. Tento ray však bude poistné platiť z maximálneho možného VZ, teda zo sumy 1084,55€ (poistné teda 47,7€)
- po 6 mesiacoch platenia poistného (21.4.2010) by zmenila výšku poistného na minimum = 14€ (VZ v roku 2010 bude 319,58€). Kvôli tým deviatim dňom sa jej to však zrejme neoplatí :-)
- posledný krát zaplatí poistné za mesiac apríl 2010
- 1.5.2010 nastúpi na materskú
- 4.6.2010 sa jej narodí dieťa
- positená bola viac ako 270 dní - od 1.6.2009 do 6.10.2009 a od 21.11.2009 do 1.5.2010 - ak som rátal dobre tak 288 (128 + 160) a zároveň platila potrebných 26 týždňov pred pôrodom.
Vo vašom prípade by platila 11 mesiacov poistné po 47,7€ spolu teda 524,7€. Pri tejto optimalizácií by na poistnom zaplatila: od 1.6.2009 do 6.10.2009 po 13€ mesačne = spolu teda 54,6€ + od 21.11.2009 do 21.4.2010 po 47,7€ mesačne = spolu teda 271,9€ + od 21.4.2010 do 30.4.2010 po 14€ mesačne = spolu teda 4,2€ = spolu by na poistnom zaplatila 330,7€. Ušetrila by teda cca 194€.

Úspora je to pekná (o 1/2 viac ako pri alternatíve 1) avšak podľa mňa to nestojí za ten risk ("trafiť presne" 4. a 8. týždeň tehotenstva). Na druhej strane má zmysel sa nad tým zamýšľať v prípadoch, keď je doba medzi začatím platenia DNP a otehotnením dlhá (1/2 roka, rok, dva).