Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Materské v roku 2009 - 5. časť

V. ČASŤ: AKO ZÍSKA ČO NAJVYŠŠIE MATERSKÉ ZAMESTNANKYŇA

Ak ste zamestnaná a máte v zamestnaní plat vyše 1084 € mesačne (a ak toto zamestnanie s takýmto platom máte už od roku 2008 a skôr), ani ďalej nečítajte. Vaše materské bude prakticky najvyššie možné, a žiadnym trikom ho nezvýšite.

Ak ale máte v zamestnaní plat nižší ako 1084 €, tak ak nič nepodniknete, budete mať materské mesačne približne 55% z vášho priemerného mesačného platu v rozhodujúcom období. Napríklad ak ste mali plat 300 € mesačne, materské bude okolo 165 € mesačne.

Ak sa vám to máli, máte dve možností ako si materské zvýšiť na sumu 600 € mesačne:

1. Prihláste sa v Sociálnej poisťovni ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO)

Pozor, na dobrovoľné nemocenské poistenie sa v zásade treba prihlásiť ešte pred otehotnením! A to preto, lebo materské z dobrovoľného nemocenského poistenia (DNP) vám priznajú len vtedy, ak DNP trvalo aspoň 270 dní v období posledných dvoch rokov pred pôrodom.

Aby bola táto informácia úplná, treba dodať, že k dobe trvania samotného DNP sa pripočíta aj doba prípadného iného - už ukončeného - nemocenského poistenia v období dvoch rokov pred pôrodom. Ak by ste sa na DNP prihlásili až po otehotnení s tým, že sa k dobe DNP pripočíta aj doba predošlého už ukončeného nemocenského poistenia, prihlásiť sa na DNP treba najneskôr v 8.-mom týždni tehotenstva. A to preto, lebo DNP musí trvať aspoň 26 týždňov pred nástupom na materské! Ak by trvalo menej, tak ak aj spĺňate podmienku existencie nemocenského poistenia najmenej 270 dní v období posledných dvoch rokov pred pôrodom, materské z DNP vám síce priznajú - ale nie vo výške 55% z vymeriavacieho základu, z ktorého ste platili poistné pred nástupom na materskú, ale len 55% zo sumy 295,50 € (suma minimálnej mzdy).

Na DNP sa prihlásite tak, že vyplníte tlačivo "Registračný list fyzickej osoby". V ňom uveďte vymeriavací základ ako rozdiel sumy 1084,55 € a vášho platu. Napríklad ak máte plat 300 € mesačne, tak uveďte vymeriavací základ 784,55 € alebo pre zjednodušenie 780 €. Preto rozdiel 1084,55 € a platu, lebo suma 1084,55 € je maximálny možný vymeriavací základ, ktorý môžete ako poistenec mať a ak budete mať dve poistenia súčasne - zamestnanca a DNP - tak sa spočítavajú vymeriavacie základy z oboch poistení a výsledná suma nesmie prekročiť 1084,55 €.

Ak by ste na DNP platili zo základu vyššieho, ako suma rozdielu 1084,55 € a platu, Sociálna poisťovňa na sumu nad 1084,55 € pri výpočte materského neprihliada - čiže ako by ste platili spolu len z 1084,55 €, hoci v skutočnosti zaplatíte poistné zo základu v súčte vyššieho.

Po prihlásení sa na DNP nezabudnite každý mesiac platiť poistné na DNP. Poistné je 4,4% z určeného vymeriavacieho základu, poistné sa zaokrúhľuje na desať eurocentov nadol. Napríklad pri vymeriavacom základe 780 € je poistné na DNP 34,30 € mesačne.

Nárok na materské budete mať jednak z nemocenského poistenia zamestnanca, jednak z dobrovoľného nemocenského poistenia - ak splníte podmienku, že v posledných dvoch rokoch pred pôrodom ste boli nemocensky poistená ako zamestnanec aspoň 270 dní a aj podmienku, že v posledných dvoch rokoch pred pôrodom ste boli DNPO aspoň 270 dní.

Pripomínam, že pri tomto posudzovaní sa k obdobiu nemocenského poistenia, z ktorého si uplatníte nárok na materskú, sa pripočítajú aj obdobia prípadného predošlého už ukončeného nemocenského poistenia - napríklad predošlého už ukončeného zamestnania. Pri uplatňovaní nároku na materské aj z nemocenského poistenia zamestannca aj z DNP sa však predošlé už ukončené nemocenské poistenie zohľadní len raz.

Materské (na jeden deň) sa potom vypočíta ako 55% z úhrnu denných vymeriavacích základov.

Denný vymeriavací základ z nemocenského poistenia zamestnanca je váš priemerný plat pripadajúci na jeden kalendárny deň v zamestnaní v rozhodujúcom období (obvykle to bude predchádzajúci rok).

Denný vymeriavací základ z DNP bude priemerný vymeriavací základ pripadajúci na jeden kalendárny deň dobrovoľného nemocenského poistenia v rozhodujúcom období.

Príklad

Pani Kornélia je zamestnaná vo firme Alfa od roku 2007. V roku 2009 mala plat 300 € mesačne, v roku 2010 má plat 320 € mesačne. Otehotnela, pôrod by mal byť 15.10.2010, na materské chce ísť k 1.9.2010.

Pani Kornélia sa prihlási na dobrovoľné nemocenské poistenie (ešte pred otehotnením) k 1.1.2010 a určí si vymeriavací základ 750 € mesačne (320 v zamestnaní + 750 = 10070 €).

Pani Kornélia bude mať nárok na materské z oboch nemocenských poistení. Dobrovoľné nemocenské poistenie bude trvať najmenej 270 dní pred pôrodom (vznik DNP 1.1.2010, pôrod 15.10.2010).

Denný vymeriavací základ z poistenia zamestnanca bude (12 x 300) / 365 = 9,8631 € (rozhodujúce obdobie je rok 2009.

Denný vymeriavací základ z dobrovoľného nemocenského poistenia bude (8 x 750) / 243 = 24,6914 € (rozhodujúce obdobie je 1.1.2010 - 31.8.2010).

Úhrn denných vymeriavacích základov je 34,5545 €. Materské bude 19 € na deň, okolo 580 € mesačne.

2. Ukončite súčasné slabšie platené zamestnanie a nájdite si pred nástupom na materské nové, lepšie platené zamestnanie

Elegantnejší spôsob ako dobrovoľné nemocenské poistenie je riešenie č.2 - zmena slabo plateného zamestnania ešte pred nástupom na materské za iné zamestnanie.

Stačí tak urobiť pár týždňov, či dokonca pár dní pred nástupom na materské.

Zaujímavé pritom je, že nemusíte zmeniť zamestnávateľa - pokojne môžete ukončiť súčasný pracovný pomer a s tým istým zamestnávateľom uzavrieť nový pracovný pomer - aby bolo všetko kóšer, tak na inú pracovnú pozíciu a pod. Zdôrazňujem, nestačí zmena platu - treba ukončiť súčasný pracovný pomer, zaslať do Sociálnej poisťovne odhlášku zamestnanca a na druhý deň alebo o pár dní neskôr (odporúčam hneď na druhý deň, aby nevznikol problém so zdravotným poistením - tých pár dní by ste boli dobrovoľne nezamestnaná osoba) uzavrieť nový pracovný pomer a zaslať do Sociálnej poisťovne prihlášku zamestnanca.

Na materské si potom uplatníte nárok z nového zamestnania. Dôležité je - aby bola materská čo najvyššia, v novom zamestnaní (v novom pracovnom pomere) by ste mali mať plat čo najbližší sume 1084,55 €, čiže sume maximálneho možného vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie. Nemusí pritom ísť o plat uvedený v novej pracovnej zmluve - ten samotný môže byť nízky - dôležité je, aby vyplatené mzda bola čo najvyššia - teda približujúca sa sume 1084,55 € za mesiac, napríklad vďaka mimoriadnym odmenám.

Nárok na materské z nového nemocenského poistenia budete mať - ak spĺňate podmienku, že v posledných dvoch rokoch pred pôrodom ste boli (hocijako) nemocensky poistená aspoň 270 dní.

K dobe trvania nového zamestnania sa pritom započíta doba predošlého už ukončeného zamestnania plus prípadné ďalšie predošlé už ukončené doby nemocenského poistenia.

Materské na deň sa určí ako 55% z denného vymeriavacieho základu z nového zamestnania.

Denný vymeriavací základ z nemocenského poistenia zamestnanca je váš priemerný plat pripadajúci na jeden kalendárny deň v zamestnaní v rozhodujúcom období.

Príklad

Pani Ľuba je zamestnaná vo firme Alfa od 1.10.2008. Má plat 600 € mesačne. Otehotnela, pôrod by mal byť 25.12.2009, na materskú chce ísť k 15.11.2009.

Pani Ľuba k 31.10.2009 ukončí pracovný pomer vo firme Alfa. Od 1.11.2009 sa zamestná vo firme Beta. Vo firme Beta bude mať plat 1000 €, pričom za dni od 1.11.2009 do 14.11.2009 pred nástupom na MD zarobí alikvótnych (za 14 kal. dní) 467 €.

Pani Ľuba bude mať nárok na materské z nemocenského poistenia zamestnanca vo firme Beta. K dobe nem. poistenia vo firme Beta sa pripočíta doba predošlého nem. poistenia vo firme Alfa.

Podmienku 270 dní nem. poistenia tak bez problémov splní.

Denný vymeriavací základ bude 467 € / 14 dní = 33,3572 € (rozhodujúce obdobie je 1.11.2009 - 14.11.2009).

Materské bude 18,35 € na deň, čiže okolo 560 € na mesiac.

2 komentáre:

Anonymný povedal(a)...

ked sa bavime o plate, na zaklade ktoreho si mam urcit VZ pri DNP (alebo z ktoreho sa mi ma ratat materske), je to plat hruby, ci cisty?

moj hruby plat totiz je 940,27 €, teda keby som to odratala od 1084,55, ostane mi 144,28, co je menej ako minimalny VZ, a teda sa nemozem dobrovolne nemocensky poistit, ak tomu spravne rozumiem...

este otazocka: nemocenske mi za mestnavatel odvadza vzdy podla toho, kolko zarabam, alebo moze odvadzat len z minima? na vyplatnej paske mam aj polozku Minimalny VZ ZP 295,5 a tak ma to zblblo (ZP je asi zdravotne a nie nemocenske poistenie ale?). mam tam aj polozku poist. zamest. NP 13,30.

Maria povedal(a)...

Dobrý deň p.Mihál,

Chcem Vás poprosiť o radu. Od mája do októbra 2010 som pracovala u zamestnávateľa ktorý ma síce prihlásil do SP, ale poistenie zatiaľ neuhradil, teraz už pracujem u iného zamestnávateľa. Ak by som otehotnela v decembri alebo januári a išla na rizikové tehotenstvo potrebovala by som na splnenie podmienky 270 dní aj tie dni ktoré zatiaľ nemám predošlým zamestnávateľom uhradené. Preto Vás prosím o radu či s tým nebude problém. Veľmi pekne ďakujem za skorú odpoveď.

S pozdravom Mária