Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Nezdaniteľná časť III. pilier (doplnkové dôchodkové sporenie)

Od roku 2014 je znovu možné uplatniť si nezdaniteľnú časť vo výške
zaplatených príspevkov zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie - tzv. tretí pilier.

Nie je to však také jednoduché - nezdaniteľnú časť je možné uplatniť si len vtedy, ak zamestnanec - účastník doplnkového dôchodkového sporenia - má novú zmluvu = zmluvu uzatvorenú po 1.1.2014 alebo - ak má síce staršiu zmluvu - uzatvorenú pred 1.1.2014 - ale k tejto staršej zmluve si v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti dohodol zmenu na nové podmienky sporenia.

O čo vlastne ide?

V doplnkovom dôchodkovom sporení došlo od 1.1.2014 k zásadným zmenám, najmä pokiaľ ide o zmenu podmienok nároku na doplnkový starobný dôchodok a výsluhový dôchodok. Tieto nové podmienky sa vzťahujú na:

- nové zmluvy, ktoré účastníci doplnkového dôchodkového sporenia uzatvorili, resp. uzatvoria po 1.1.2014,
- staré zmluvy, ktoré účastníci doplnkového dôchodkového sporenia uzatvorili pred 1.1.2014 a po 1.1.2014 si v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti dohodli a vykonali zmenu zmluvy (dodatok) - podľa ktorej sa zrušil ich doterajší dávkový plán a práva, povinnosti či nároky účastníka sú po zmene zmluvy dané podľa zákona platného od 1.1.2014.

Ak účastník doplnkového dôchodkového sporenia ktorý má starú zmluvu (uzatvorenú pred 1.1.2014) nevykoná zmenu v zmluve (nemusí, je to na jeho slobodnom rozhodnutí), tak sa jeho práva, povinnosti a nároky riadia stavom platným pred 1.1.2014 (čiže príslušné zmeny v zákone sa na neho vzťahovať nebudú). Zároveň si však nebude môcť uplatniť nezdaniteľnú časť.

Ak má niekto dve zmluvy – „novú“ a „starú“ – nezdaniteľnú časť si môže uplatniť len vtedy, ak starú zmluvu zmení.


Nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Pri novej zmluve resp. pri uzatvorení dodatku k starej zmluve má účastník doplnkového dôchodkového sporenia od roku 2014 možnosť zníženia základu dane o príspevky, ktoré si zaplatil (platby zamestnanca) počas príslušného roka na doplnkové dôchodkové sporenie.

Od základu dane si bude môcť odpočítať sumu ním (zamestnancom) zaplatených príspevkov, najviac však sumu 180 eur (čo pri sadzbe dane 19% znamená úsporu na dani 34,20 eura ročne).

Prvýkrát sa táto možnosť uplatní pri podávaní daňových priznaní alebo ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti v roku 2015 za rok 2014.

Účastník, ktorý má starú zmluvu (uzatvorenú pred 1.1.2014), ku ktorej neuzatvorí dodatok, naďalej nebude mať nárok na zníženie základu dane o zaplatené príspevky.

Pri posudzovaní sumy zaplatených príspevkov sa postupuje podľa § 4 ods. 3 zákona o dani z príjmov. To znamená, že ak príspevok zamestnanca strhne zo mzdy za december 2014 zamestnávateľ a pošle do správcovskej spoločnosti až v januári 2015, započíta sa takýto príspevok do príspevkov za rok 2014.


Zmena podmienok na vznik nároku na doplnkový starobný dôchodok

Doplňme dôležitú informáciu, že pri novej zmluve resp. pri uzatvorení dodatku k starej zmluve bude mať účastník doplnkového dôchodkového sporenia nárok na doplnkový starobný dôchodok ak:

- mu vznikol nárok na predčasný starobný dôchodok (I. pilier),
- mu vznikol nárok na riadny starobný dôchodok (I. pilier) alebo
- dovŕšil vek 62 rokov .

Účastník, ktorý má starú zmluvu (uzatvorenú pred 1.1.2014), ku ktorej neuzatvorí dodatok, bude mať aj naďalej nárok na doplnkový starobný dôchodok "po starom", podľa tzv. "dávkového plánu", ktorý je súčasťou každej takejto starej zmluvy.
V závislosti od konkrétneho dávkového plánu (podľa toho, v ktorom roku uzavrel zmluvu), nárok na doplnkový starobný dôchodok bude mať napr.:

- ak dosiahol vek 55 rokov a platil príspevky aspoň 10 rokov, respektíve 120 mesiacov,

- ak dosiahol vek 50 rokov a platil príspevky minimálne 1 rok

- a podobne.

(Konkrétne podmienky závisia od "Dávkového plánu", ktorý je súčasťou každej starej zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení).

Pri starších zmluvách si tak treba vybrať:

- súhlasiť so zmenou - mať nárok na nezdaniteľnú časť - ale čerpať dôchodok najskôr v 60 rokoch

alebo

- zmluvu nemeniť - nárok na nezdaniteľnú časť nebude - ale dôchodok bude možné čerpať omnoho skôr.

Pozvánka na seminár "Leg. zmeny + ročné zúčtovanie"

Pozývam Vás na seminár
 
"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Organizuje Relia s.r.o.
 
Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Zostávajúce termíny:
 
12.1.2015 (pondelok) Košice, Aula Technickej Univerzity, Letná 9 - vypredané
13.1.2015 (utorok) Žilina, hotel Slovakia, Nám. Ľ. Štúra 2 - vypredané
14.1.2015 (streda) Trenčín, Dom Armády, Hviezdoslavova 16 - vypredané
15.1.2015 (štvrtok) Bratislava, City Hotel, Seberínyho 9 - vypredané
16.1.2015 (piatok) Nitra, Agroinštitút, Akademická 4 - vypredané
22.1.2015 (štvrtok) Bratislava, COOP PRODUKT Mliekarenská 10 - vypredané 
23.1.2015 (piatok) Bratislava, Liberálny dom, Priemyselná 8 - vypredané
26.1.2015 (pondelok) Žilina, hotel Slovakia, Nám. Ľ. Štúra 2 - vypredané
27.1.2015 (utorok) Prešov, hotel Dukla, Námestie legionárov 2 - vypredané
28.1.2015 (streda) Košice, Aula Technickej Univerzity, Letná 9
30.1.2015 (piatok) Bratislava, COOP PRODUKT Mliekarenská 10
3.2.2015 (utorok) Bratislava, Liberálny dom, Priemyselná 8 - vypredané
4.2.2015 (streda) Piešťany, hotel Park

Semináre môžete navštíviť aj v týchto mestách:
 
19.1.2015 (pondelok) Michalovce, organizátor www.cupak.sk
20.1.2015 (utorok) Dolný Kubín, organizátor www.seminare-orava.sk
21.1.2015 (streda) Zvolen, organizátor www.akademiaplus.sk
29.1.2015 (štvrtok) Topoľčany, organizátor www.topacademy.sk
5.2.2015 (štvrtok) Martin, organizátor RVC Martin, email: gallo@rvcmartin.sk
6.2.2015 (piatok) Poprad, org. SOPK Poprad, email: jozef.dvorcak@sopk.sk
 
Program

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku - vlastný príjem

Pri určení nezdaniteľnej časti základu dane na manžela - manželku sa do vlastného príjmu manžela - manželky započítava v zásade akýkoľvek príjem podľa § 2 písm. c) zákona o dani z príjmov ...

... a to bez ohľadu na to, či ide o príjem ktorý je predmetom dane alebo nie je predmetom dane alebo či ide o príjem oslobodený od dane.

Do vlastného príjmu sa započítava napríklad:

- príjem zo závislej činnosti (§ 5 zákona, príjmy zo zamestnania), bez ohľadu na to, či ide o príjem ktorý nie je predmetom dane alebo či ide o príjem od dane oslobodený,

- príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 zákona) - podľa názoru autora komentára sa započítava príjem znížený o výdavky,

- príjem z prenájmu podľa § 6 ods. 3 - a to aj v prípadoch, ak ide o príjem od dane oslobodený podľa § 9 ods.1 písm. h) zákona,

- príjem z kapitálového majetku (§ 7 zákona) - napríklad úroky v banke, výnosy z cenných papierov, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, plnenia z životného poistenia "na dožitie" atď.,

- ostatné príjmy (§ 8 zákona) - napríklad náhodné, príležitostné príjmy, výhry, príjmy z predaja nehnuteľností atď.

Pozor, započítava sa aj:

- náhrada príjmu počas práceneschopnosti, vyplácaná zamestnávateľom,

- cestovné náhrady či v rámci limitu alebo aj nad limit,

- suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie,

- podiely na zisku, hoci nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené,

- akékoľvek dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou - nemocenské dávky, dôchodky, úrazové dávky, dávky z garančného poistenia, dávky v nezamestnanosti,

- dávky v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z.,

- peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia podľa zákona č. 447/2008 Z. z., vrátane peňažného príspevku na opatrovanie,

- sociálna výpomoc a príspevky podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.


Do vlastného príjmu manželky - manžela sa nezapočítava len príjem:

- zamestnanecká prémia,

- daňový bonus,

- zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,

- štipendium pri sústavnej príprave na povolanie.


 
Do vlastného príjmu manželky - manžela sa ďalej nezapočítavajú štátne sociálne dávky a to sú:

- rodičovský príspevok (zákon č.571/2009 Z. z.),

- príspevok na starostlivosť o dieťa (tzv. "jasličkovné") podľa zákona č. 561/2008 Z. z.,

- príspevok pri narodení dieťaťa (zákon č.235/1998 Z. z.),

- príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne (zákon č.235/1998 Z. z.),

- príspevok na pohreb (zákon č.238/1998 Z. z.),

- prídavok na dieťa (zákon č.600/2003 Z. z.),

- príplatok k prídavku na dieťa (zákon č.532/2007 Z. z.),

- príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (zákon č.627/2005 Z. z.),

- vianočný príspevok (zákon č.592/2006 Z. z.)


Od vlastného príjmu manželky sa naopak odpočítava:

- poistné na povinné sociálne poistenie zamestnanca,

- poistné na povinné sociálne poistenie SZČO,

- preddavky zamestnanca a SZČO na zdravotné poistenie,

- nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie.

Poznámka: Od roku 2013 sa od vlastného príjmu neodpočítava poistné dobrovoľne poistenej osoby v SP, preddavky a nedoplatok z RZZP samoplatiteľa na zdr. poistenie.

Príklad

Zamestnanec dosiahol za rok 2014 základ dane 10000 eur. Je to menej ako 35022,31 eura, preto bude mať nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v nekrátenej výške.

Jeho manželka bola v roku 2014 zamestnaná prvé dva mesiace a jej hrubý príjem v zamestnaní bol spolu 1000 eur. Za tieto dva mesiace zaplatila poistné do Sociálnej a zdravotnej poisťovne 130 eur. Od marca do októbra poberala materské, spolu 2000 eur. Od októbra do konca roka 2014 poberala rodičovský príspevok, spolu vo výške 598,80 eura. Prvé dieťa sa im narodilo 10.4.2014.

Do vlastného príjmu manželky za započítava príjem v zamestnaní (1000 eur) a materské (2000 eur). Rodičovský príspevok sa do vlastného príjmu manželky nezapočítava. Od vlastného príjmu manželky sa odpočítava zaplatené poistné (130 eur).

Vlastný príjem manželky = 1000 + 2000 - 130 = 2870 eur.

Jej manžel by v prípade uplatňovania nároku za celý rok mal nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku vo výške 3803,03 - 2870 = 933,03 eura.

Nárok sa však môže uplatniť len za mesiace máj - december 2014 (dieťa sa narodilo 10.4.2014), teda vo výške 8/12-tin = 933,03 x 8/12 = 5622,02 eura.


Príklad

Živnostník so základom dane za rok 2014 vo výške 36000 eur. Je to viac ako 35022,31 eura, preto bude mať nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v krátenej výške.

Jeho manželka nepracuje a za rok 2014 nemala žiadne vlastné príjmy. Počas celého roka 2014 bola evidovaná nezamestnaná.

Nezdaniteľná časť na manželku sa určí podľa vzorca:

12558,906 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky

Čo znamená konkrétne 12558,906 - (36000 : 4) - 0 = 12558,906 - 9000 = 3558,91 eura.

Príklad

Zamestnanec so základom dane za rok 2014 vo výške 40000 eur sa oženil 15.9.2014. Jeho manželka dosiahla za celý rok 2014 vlastné príjmy vo výške 1800 €. Od 2.11.2014 poberala peňažný príspevok za opatrovanie.

Nezdaniteľná časť na manželku sa určí takto.

Keby boli manželia po celý rok a manželka by celý rok poberala peňažný príspevok za opatrovanie, nezdaniteľná časť by bola:

12558,906 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky = 12558,906 – (40000 : 4) - 1800 = 12558,906 – 10000 - 1800 = 758,906 eura.

Manželia však boli len 3 celé mesiace a dokonca len jeden celý mesiac manželka poberala peňažný príspevok za opatrovanie, preto vypočítanú sumu alikvótne upravíme:


(758,906 : 12) x 1 = 63,25 eura (výsledok zaokrúhľujeme na cent nahor).