Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Zákonník práce: Závislá práca

Novela Zákonníka práce, účinná od 1.9.2007, zavádza definíciu závislej práce.

Na úvod citácia zo Zákonníka práce:

"Pôsobnosť Zákonníka práce § 1

(1) Tento zákon upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti so zamestnávaním fyzických osôb právnickými osobami alebo fyzickými osobami s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.

(2) Za závislú prácu, ktorá je vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, sa považuje výlučne osobný výkon práce zamestnanca pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, za mzdu alebo odmenu, v pracovnom čase, na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými prostriedkami a na zodpovednosť zamestnávateľa a ide o výkon práce, ktorá pozostáva prevažne z opakovania určených činností.

(3) Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislou prácou nie je podnikanie alebo iná zárobková činnosť založená na zmluvnom občianskoprávnom alebo zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov."

Komentár:

Za závislú prácu (viď § 1 ods. 2) sa považuje práca, ktorá vykazuje všetky nasledovné atribúty:

 • prácu vykonáva zamestnanec osobne,
 • zamestnanec prácu vykonáva podľa pokynov zamestnávateľa,
 • prácu zamestnanec vykonáva v mene zamestnávateľa, prácou vytvorené produkty alebo služby majú "meno" (označenie výrobcu) zamestnávateľa,
 • za prácu zamestnanec dostáva od zamestnávateľa mzdu (práca v pracovnom pomere) alebo odmenu (práca na dohodu),
 • zamestnanec má určený pracovný čas,
 • náklady, potrebné na vykonanie práce, sú nákladmi zamestnávateľa (napr. nákup materiálov, spotreba energií, financovanie priestorov, údržby, réžie...),
 • prácu zamestnanec vykonáva výrobnými prostriedkami zamestnávateľa,
 • konečná zodpovednosť na výsledku je na zamestnávateľovi, napr. prípadné reklamácie chybného tovaru alebo služby zo strany odberateľa rieši zamestnávateľ,
 • práca pozostáva prevažne z opakovania určených činností.

Ak práca nevykazuje čo len jediný z vymenovaných atribútov, nemožno ju považovať za závislú prácu. Ak práca nie je závislou prácou, nepatrí do pôsobnosti Zákonníka práce (viď § 1 ods. 1). Závislou prácou nie je napríklad práca:

 • ktorú pracovník vykoná nie osobne ale prostredníctvom ďalších osôb - a to buď svojich zamestnancov, svojich rodinných príslušníkov alebo iných fyzických alebo právnických osôb na základe zmluvných občianskoprávnych alebo obchodnoprávnych vzťahov,
 • ktorá je samostatnou a pracovník pri nej v žiadnom prípade nedostáva pokyny od zamestnávateľa - zadávateľa,
 • ktorú pracovník vykonáva vo vlastnom mene, pod vlastnou "značkou" a výsledný produkt alebo služba je dostupná aj pre iných prípadných odberateľov (zákazníkov),
 • ktorú pracovník vykonáva bez určeného pracovného času, napr. ak sa obe strany dohodnú na dodávke určitých služieb s uvedením termínu, dokedy má byť služba vykonaná (odovzdaná) bez stanovenia denného harmonogramu a pod.,
 • pri ktorej pracovník používa vlastné pracovné prostriedky, kedy pracovník vo svojom mene a na vlastné náklady nakupuje potrebné vstupy - materiály, služby atď.
 • kedy pracovník pracuje vo vlastných priestoroch alebo prenajatých priestoroch, kedy prenájom a ostatné náklady súvisiace s výrobnými priestormi sú jeho nákladom.

Podľa § 1 ods. 3, ak sa práca vykonáva na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (tzv. nepomenovaná zmluva podľa § 51, príkazná zmluva, zmluva o dielo a pod.) alebo Obchodného zákonníka (mandátna zmluva a ďalšie zmluvy medzi podnikateľmi) - nejde o závislú prácu. Inými slovami, ak osoba, ktorá má živnosť, vykonáva pre inú fyzickú alebo právnickú osobu nejakú prácu na základe svojej živnosti a tieto osoby majú medzi sebou uzavretú zmluvu podľa Obchodného zákonníka, tak nejde o závislú prácu. V praxi však bude dôležité posúdenie, či práca (činnosť), ktorú takto živnostník vykonáva, nesie všetky príznaky práce na živnosť (citácia § 2 zo zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní: "Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.").

Čo je dôležité - o závislú prácu nepôjde ani v prípadoch, ak fyzická osoba (ktorá nemusí mať živnosť), vykonáva činnosť pre inú fyzickú alebo právnickú osobu na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, napríklad na základe zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka alebo na základe príkaznej zmluvy. Zmluvy o dielo, zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka a príkazné zmluvy nemusia mať písomnú formu.

Upozornenie - dôležitý je obsah právneho vzťahu a ten určuje následný výber právnej normy, podľa ktorej sa právny vzťah riadi. Ak ide o právny vzťah, ktorý vykazuje všetky znaky závislej práce (viď vyššie), daný právny vzťah sa má riadiť ustanoveniami Zákonníka práce a ide o závislú prácu. Ak ide o právny vzťah, ktorý nevykazuje všetky znaky závislej práce, napríklad ide o právny vzťah dvoch podnikateľov a jeden pe druhého vykoná určitú službu vo vlastnom mene, prevažne vlastnými výrobnými prostriedkami a pod., ide o vzťah riadiaci sa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Žiadne komentáre: