Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Zákonník práce: Skúšobná doba

Najskôr citácia zo znenia Zákonníka práce platného do 31.8.2007:

"§ 45 Skúšobná doba

(1) V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

(2) Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

(3) Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná."

Od 1.9.2007 sa dopĺňa odsek 4:

"(4) Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu."

Komentár

Do 31.8.2007 bolo možné v pracovnej zmluve dohodnúť skúšobnú dobu v trvaní najviac tri mesiace. Pri tzv. reťazových pracovných pomeroch, teda v prípadoch, kedy zamestnávateľ opakovane uzatváral so zamestnancom pracovný pomer na dobu určitú, bolo bez akýchkoľvek obmedzení možné vždy znova dohodnúť skúšobnú dobu.

Poznámka. V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ dať zamestnancovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Zákaz výpovede tu neplatí - zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer napr. aj so zamestnancom, ktorý je práceneschopný, so zamestnakyňou, ktorá otehotnela atď. Prax reťazenia pracovných pomerov bola preto pre určitých zamestnávateľov výhodná - nepotrebného zamestnanca sa mohli bez problémov (a odstupného) zbaviť jednak po skončení dohodnutej doby zamestnania, jednak počas prvých troch mesiacov trvania nového pracovného pomeru.

Od 1.9.2007 však v prípade opakovaných pracovných pomerov na určitú dobu už nie je možné pri druhom a ďalšom pracovnom pomere na dobu určitú dohodnúť skúšobnú dobu. V prípade pracovného pomeru na dobu určitú je možné skúšobnú dobu dohodnúť len pri prvom takomto pracovnom pomere.

Príklad

Zamestnávateľ prijal zamestnanca do pracovného pomeru k 1.1.2007. Pracovný pomer bol dohodnutý do 31.12.2007. V pracovnej zmluve bola dohodnutá skúšobná doba do 31.3.2007.

Po uplynutí pracovného pomeru sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na novom pracovnom pomere na dobu určitú. V tomto novom pracovnom pomere už nebude možné dohodnúť skúšobnú dobu. (Poznámka - keby druhý pracovný pomer bol dohodnutý na neurčitú dobu, skúšobnú dobu by bolo možné dohodnúť).

Žiadne komentáre: