Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Zákonník práce: Dohody

Zákonník práce s účinnosťou od 1.9.2007 umožňuje tri alternatívy práce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len "dohody"):
 • dohody o vykonaní práce
 • dohody o brigádnickej práci študentov
 • dohody o pracovnej činnosti

Všeobecne platné zásady pri práci na dohody

Zamestnávateľ môže uzatvárať s fyzickými osobami dohody len výnimočne. V praxi to znamená, že zamestnávateľ, ktorý väčšinu svojich zamestnancov (či dokonca všetkých) bude mať zamestnaných na dohody, bude mať v prípade kontroly z Inšpektorátu práce veľké problémy.

Pri odmeňovaní práce na dohodu sa nemusí rešpektovať zákon o minimálnej mzde. Zamestnanec na dohodu môže mať odmenu nižšiu, ako je minimálna hodinová mzda.

Dohody sa musia uzatvoriť písomne a musia obsahovať požadované náležitosti.

Dohody nie je možné uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona (napr. tvorba www stránok).

Mladiství zamestnanci môžu vykonávať práce na dohody, ak:

 • dovŕšili najmenej 15 rokov a
 • ukončili povinnú školskú dochádzku.

Povinná školská dochádzka trvá 10 rokov a trvá najdlhšie do konca školského roka v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov (pozor, započítavajú sa aj prázdniny, teda školský rok trvá až do 31.8.).
Výnimkou sú tzv. ľahké práce pri účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych predstaveniach a umeleckých predstaveniach, pri organizácií športových podujatí a pri reklamných činnostiach. Výkon týchto prác pre mladistvých, ktorí nedovŕšili 15 rokov alebo neukončili povinnú školskú dochádzku, musí povoliť Inšpektorát práce.

Zamestnanci na dohodu sú povinní najmä:

 • vykonávať práce zodpovedne a riadne a dodržiavať podmienky dohodnuté v dohode,
 • vykonávať práce osobne,
 • dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, najmä právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavať ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, najmä predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s ktorými boli riadne oboznámení,
 • riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami a strážiť a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím.

Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností pri výkone práce alebo priamej súvislosti s ním rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere. Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti nesmie presiahnuť tretinu skutočnej škody a nesmie byť vyššia ako tretina odmeny dohodnutej za vykonanie tejto práce okrem prípadov podľa § 182 až 185.

Zamestnávateľ je povinný najmä:

 • utvárať zamestnancom primerané pracovné podmienky zabezpečujúce riadny a bezpečný výkon práce, najmä poskytovať potrebné základné prostriedky, materiál, náradie a osobné ochranné pracovné prostriedky,
 • oboznámiť zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa na prácu nimi vykonávanú, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • poskytnúť zamestnancom za vykonanú prácu dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné dohodnuté podmienky; nároky zamestnanca alebo iné plnenia v jeho prospech nemožno dohodnúť pre zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • viesť evidenciu uzatvorených dohôd v poradí, v akom boli uzatvorené,
 • viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti.

Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorú utrpel pri výkone práce podľa uzatvorenej dohody alebo v priamej súvislosti s ním, rovnako ako zamestnancom v pracovnom pomere.

Dohoda o vykonaní práce

Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom. Napríklad na:

 • upratanie stavebného odpadu po rekonštrukcií firemných priestorov,
 • kontrolu správnosti zaúčtovania účtovných dokladov za rok 2007,
 • jednorazový prevoz tovaru z Bratislavy do Košíc.

Dohodu o vykonaní práce môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ak predpokladaný rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do predpokladaného rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce.

Poznámka. Ak jedna fyzická osoba uzatvorí dohody o vykonaní práce s viacerými zamestnávateľmi, u každého zamestnávateľa sa sleduje predpokladaný rozsah práce (350 hodín za kalendárny rok) osobitne.

V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce. Napríklad na:

 • upratovanie,
 • pomocné účtovnícke, kancelárske, sekretárske práce,
 • prácu závozníka.

Formou dohody o brigádnickej práci študentov sa môže zamestnať aj externý študent VŠ.

Na základe dohody o brigádnickej práci študentov nemožno vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času, spravidla teda prácu v rozsahu 20 hodín priemerne týždenne. Rozsah pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov (pozor, nie kalendárny rok, ale 12 za sebou nasledujúcich mesiacov). Napríklad ak dohoda je uzavretá na obdobie od 1.3.2007 do 31.12.2007 a študent v mesiacoch marec až jún a september až december neodpracuje ani hodinu týždenne, tak v letných mesiacoch júl a august môže pokojne odpracovať 60 hodín týždenne - priemer 20 hodín týždenne bude s rezervou dodržaný.

Uvedený limit platí pre posudzovanie rozsahu práce na základe jednej konkrétnej dohody. Ak má študent uzatvorených súčasne viac dohôd o brigádnickej práci študentov, tak limit rozsahu práce sa posudzuje pre každú dohodu o brigádnickej práci študentov osobitne. To platí aj v prípade, ak by študent mal uzatvorených viac dohôd o brigádnickej práci študentov s tým istým zamestnávateľom.

V dohode o brigádnickej práci študentov musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, prípadne na neurčitý čas. K dohode je potrebné priložiť potvrdenie štatútu študenta (potvrdenie o štúdiu).

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (rovnako, ako v prípade dohody o brigádnickej práci študentov, viď vyššie).

Rozsah práce na dohodu o pracovnej činnosti nesmie prekročiť 10 hodín za každý týždeň trvania dohody. Opäť i tu platí, že tento limit platí pre posudzovanie rozsahu práce na základe jednej konkrétnej dohody. Ak má niekto uzatvorených súčasne viac dohôd o pracovnej činnosti, tak limit rozsahu práce sa posudzuje pre každú dohodu osobitne. To platí aj v prípade, ak by niekto mal uzatvorených viac dohôd o pracovnej činnosti s tým istým zamestnávateľom.

V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonávanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.

Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu alebo na neurčitý čas.

Odvody

Z dohôd sa neplatia odvody, s výnimkou poistného na garančné poistenie (0,25% z odmeny) a úrazové poistenie (0,8% z odmeny), ktoré platí zamestnávateľ.

Poznámka. Pri uzatvorení dohody nezabudnite, že zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca - zaslať do Sociálnej poisťovne tzv. "Registračný list fyzickej osoby", a to ešte pred začatím práce na dohodu.

Ďalšou výnimkou je práca spoločníka pre svoju s.r.o. na základe dohody. Ak spoločník pre svoju s.r.o. pracuje na základe dohody, z odmeny sa odvádza poistné na zdravotné poistenie rovnako, ako pri zamestnancoch - 4%, prípadne 2% z odmeny platí spoločník ako zamestnanec a 10%, prípadne 5% z odmeny platí s.r.o. ako zamestnávateľ.

Ak bude novelizovaný zákon o zdravotnom poistení, študenti a dôchodcovia pracujúci na dohodu už nebudú vôbec musieť sami platiť poistné z príjmov na dohody bez ohľadu na výšku týchto príjmov.

Daň z príjmu

Zamestnanec, ktorý pracuje na dohodu, si môže u zamestnávateľa uplatniť tzv. nezdaniteľnú čiastku - čo pre rok 2007 znamená, že sa mu zdaní len suma odmeny presahujúca 7968 Sk mesačne. Zamestnanec na dohodu si môže uplatniť i nárok na daňový bonus na deti. Pozor, ak má zamestnanec viac zamestnávateľov, tieto daňové zvýhodnenia si súčasne môže uplatniť len u jediného zamestnávateľa.

1 komentár:

Anonymný povedal(a)...

1.V pripade, ak ma zamestnanec uzavretu dohodu o pracovnej cinnosti a v mesiaci je 5 tyzdnov, moze mat zaplatenych 50 hodin za jeden mesiac?
2. Moze byt dohoda o vykonani prace v ramci zahranicnych projektov uzavreta trebars na administrativne prace suvisiace s tymto projektom?