Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Koľko môže v roku 2007 zarobiť dôchodca (študent) na dohodu, aby neplatil poistné na zdravotné poistenie?

Otázka:

Som dôchodca. Privyrábam si formou dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti. Koľko môžem zarobiť za rok 2007 aby som nemusel platiť poistné na zdravotné poistenie?

Odpoveď:

Najskôr odpoveď v súlade s aktuálne platným zákonom (28.10.2007).

Ak ste poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného dôchodku, tak podľa § 11 ods.8 písm.b) zákona č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení za vás platí poistné na zdravotné poistenie štát.

Podľa § 11 ods.9 zákona, štát platí poistné o.i. za dôchodcu len za podmienky, že jeho príjem, považovaný podľa zákona za vymeriavací základ, je najviac polovica úhrnu minimálnych miezd za obdobie, počas ktorého spĺňa základnú podmienku pre poistenca štátu, tj. v danom prípade za obdobie, kedy je počas roka poberateľom dôchodku.

Za sumu minimálnej mzdy sa pri posudzovaní výšky príjmu vždy považuje suma podľa § 2 ods.1 písm. b) zákona č.90/1966 Z.z. o minimálnej mzde, platná k 1.januáru príslušného roka. Pre rok 2007 je to suma 7600 Sk. Preto ak ste poberateľom dôchodku po celý rok 2007, limit podľa § 11 ods.9 zákona je suma vo výške 1/2 z 12 x 7600 Sk, čo je 45600 Sk.

Pri posudzovaní, či je dôchodca zarábajúci na dohodu povinný platiť poistné, nie je dôležitý príjem za jednotlivé mesiace, ale za celé obdobie - teda za celý rok. Napríklad ak ste za mesiace január až máj 2007 nezarobili nič, v mesiacoch jún až september ste zarábali po 10000 Sk a od októbra do decembra ste nezarobili nič, dôležitý je súčet - čo v danom príklade je 40000 Sk a pretože je to do 45600 Sk, za rok 2007 sa neplatí žiadne poistné na zdravotné poistenie.

A teraz odpoveď pri predpoklade, že v Národnej rade v novembri 2007 bude schválená novela zákona o zdravotnom poistení.

Študenti a dôchodcovia už nebudú platiť poistné na zdravotné poistenie z príjmov na dohody, bez ohľadu na výšku takýchto príjmov. Uvedené bude platiť spätne už za rok 2007. To znamená, že dôchodca môže v roku 2007 zarobiť na dohodu akúkoľvek sumu a zdravotné poistenie si nebude musieť platiť.

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Žiadne komentáre: