Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Nezdaniteľná časť "na manželku" za rok 2007

Ďalšou nezdaniteľnou časťou - teda sumou, ktorá sa pred výpočtom dane odpočíta od základu dane je nezdaniteľná časť na manželku/manžela.

Kto má nárok

Nárok na nezdaniteľnú časť na manželku/manžela si môže uplatiť len fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava - fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach - do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu.

Nárok si možno uplatiť vtedy, ako daňovník žije s manželkou v (spoločnej) domácnosti. Podľa § 115 Občianskeho zákonníka "...domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby". Nie je pritom podstatné, či manželia majú rovnakú adresu trvalého pobytu. Nie je podstatné, či napr. pri rozdielnom trvalom pobyte manželov má jeden z nich nahlásený prechodný pobyt na mieste trvalého pobytu druhého z manželov.

Nárok na nezdaniteľnú časť na manželku/manžela majú aj študenti, dobrovoľne nezamestnaní, invalidi, poberatelia dôchodkov (aj dôchodkov priznaných pred 1.1.2007) a pod.

Nárok na nezdaniteľnú časť na manželku/manžela si možno uplatiť aj vtedy, ak samotná manželka vo svojom daňovom priznaní alebo vo svojom ročnom zúčtovaní dane si uplatní nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka (sama na seba).

Nárok na nezdaniteľnú časť na manželku/manžela nie je možné uplatniť si na partnerku - partnera (družka, druh), s ktoru nie je daňovník zosobášený.

Nárok na nezdaniteľnú časť na manželku nie je vtedy, ak má manželka za rok 2007 vlastný príjem 95616 Sk a vyšší (čo je vlastný príjem čítajte ďalej).

Nárok na nezdaniteľnú časť na manželku nemá daňovník so základom dane 1262928 Sk a vyšším, viď ďalej.

Výška nezdaniteľnej časti na manželku

Ak daňovník dosiahne základ dane (to je suma uvedená na riadku 36 tlačiva DPFO typ A alebo na riadku 69 DPFO typ B) do 880464 Sk, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca: 95616 - vlastný príjem manželky

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 880464 Sk, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca: 315732 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky, výsledok sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.

Ak daňovník dosiahne základ dane 1262928 Sk a vyšší, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula.

Nezdaniteľná časť na manželku v prípade, ak daňovník "mal manželku" len časť roka 2007, je daná ako jednej dvanástina nezdaniteľnej časti základu dane určená podľa vyššie uvedeného postupu krát počet kalendárnych mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku (boli manželia žijúci v spoločnej domácnosti).

Napríklad ak bol sobáš 6.5.2007, nezdaniteľná časť na manželku bude 1/12-tina z "celoročnej" sumy za mesiace jún až december 2007, teda 7/12-tin z "celoročnej sumy nezdaniteľnej časti.

Vlastný príjem manželky

V roku 2007 došlo k zmene pri posudzovaní vlastného príjmu manželky. Od sumy vlastného príjmu manželky sa odpočítava zaplatené poistné na sociálne a zdravotné poistenie a prípadné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Do vlastného príjmu manželky - manžela sa započítava v zásade akýkoľvek príjem podľa zákona o dani z príjmov (§ 2 písm.c) zákona), bez ohľadu na to, či ide o príjem ktorý je predmetom dane alebo nie je predmetom dane alebo či ide o príjem oslobodený od dane.

Do vlastného príjmu sa započítava napríklad:
 • príjem zo závislej činnosti (§ 5 zákona, príjmy zo zamestnania), bez ohľadu na to, či ide o príjem ktorý nie je predmetom dane alebo či ide o príjem od dane oslobodený,
 • príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 zákona) - pozor, započítava sa samotný "hrubý" príjem, nie príjem znížený o výdavky,
 • príjem z prenájmu podľa § 6 ods.3 - a to aj v prípadoch, ak ide o príjem od dane oslobodený podľa § 9 ods.1 písm.h) zákona,
 • príjem z kapitálového majetku (§ 7 zákona) - napríklad úroky v banke, výnosy z cenných papierov, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, plnenia z životného poistenia "na dožitie" atď.,
 • ostatné príjmy (§ 8 zákona) - napríklad náhodné, príležitostné príjmy, výhry, príjmy z predaja nehnuteľností atď.

Pozor, započítava sa aj:

 • náhrada príjmu počas práceneschopnosti, vyplácaná zamestnávateľom,
 • cestovné náhrady či v rámci limitu alebo aj nad limit,
 • suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie,
 • podiely na zisku, hoci nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené,
 • nemocenské dávky (nemocenské, OČR, materské, vyrovnávací príspevok) vyplácané Sociálnou poisťovňou,
 • dôchodky, dávky v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi podľa zákona č.599/2003 Z.z., sociálna výpomoc a príspevky podľa zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci.

Uvedené položky sa započítavajú preto, lebo vo všetkých prípadoch ide o príjem. Nie je dôležité, že sú to príjmy od dane oslobodené alebo príjmy ktoré nie sú predmetom dane.

Do vlastného príjmu manželky - manžela sa nezapočítava len príjem:

 • daňový bonus,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • štipendium pri sústavnej príprave na povolanie,
 • štátne sociálne dávky a to..:
  rodičovský príspevok (zákon č.280/2002 Z.z.),
  príspevok pri narodení dieťaťa (zákon č.235/1998 Z.z.),
  zaopatrovací príspevok (zákon č.236/1998 Z.z.),
  príspevok na pohreb (zákon č.238/1998 Z.z.),
  príspevky pestúnskej starostlivosti (zákon č.265/1998 Z.z.),
  prídavok na dieťa (zákon č.600/2003 Z.z.),
  vianočný príspevok (zákon č.592/2006 Z.z.)

Od vlastného príjmu manželky sa odpočítava:

 • poistné na povinné sociálne poistenie zamestnanca,
 • poistné na povinné sociálne poistenie SZČO,
 • poistné dobrovoľne poistenej osoby v SP,
 • preddavky zamestnanca, SZČO a samoplatiteľa na zdravotné poistenie,
 • nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie.


Príklad

Zamestnanec dosiahol za rok 2007 základ dane 300000 Sk. Je to menej ako 880464 Sk, preto bude mať nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v nekrátenej výške.

Jeho manželka bola v roku 2007 zamestnaná prvé dva mesiace a jej hrubý príjem v zamestnaní bol spolu 30000 Sk. Za tieto dva mesiace zaplatila poistné do Sociálnej a zdravotnej poisťovne 4000 Sk. Od marca do septembra poberala materské, spolu 60000 Sk. Od septembra do konca roka 2007 poberala rodičovský príspevok, spolu 18000 Sk.

Do vlastného príjmu manželky za započítava príjem v zamestnaní (30000 Sk) a materské (60000 Sk). Rodičovský príspevok sa do vlastného príjmu manželky nezapočítava. Od vlastného príjmu manželky sa odpočítava zaplatené poistné (4000 Sk).

Vlastný príjem manželky = 30000 Sk + 60000 Sk - 4000 Sk = 86000 Sk.

Daňovník má podľa § 11 ods.3 písm.a) bod 2.zákona nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku vo výške 95616 Sk - 86000 Sk = 9616 Sk.

Príklad

Živnostník so základom dane (r. 69 DPFO typ B) za rok 2007 vo výške 1000000 Sk. Je to viac ako 880464 Sk, preto bude mať nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v krátenej výške.

Jeho manželka nepracuje a za rok 2007 nemala žiadne vlastné príjmy. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku sa určí postupom podľa § 11 ods.3 písm.b) bod 1.zákona.

Nezdaniteľná časť na manželku = 315732 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky = 315732 - (1000000 : 4) - 0 = 315732 - 250000 = 65732 Sk.

Príklad

Zamestnanec so základom dane za rok 2007 vo výške 900000 Sk sa oženil 15.9.2007. Jeho manželka dosiahla za (celý) rok 2007 vlastné príjmy vo výške 70000 Sk.

Nezdaniteľná časť na manželku sa určí takto:

Po prvé, nezdaniteľná časť za celý rok by bola = 315732 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky = 315732 - (900000 : 4) - 70000 = 315732 - 225000 - 70000 = 20732 Sk.

Po druhé, alikvótna časť za 3 mesiace bude (20732 : 12) x 3 = 5183 Sk.

Nezdaniteľná časť na manželku bude suma 5183 Sk.

3 komentáre:

karec povedal(a)...

Dobry den pan Mihal,

dakujem za dobre informacie, ktore mi pomohli. Este by som mal jednu doplnujucu otazku. Viac menej sme sa nasli v prvom priklade (materska + rodicovska), ale rad by som vedel ako je to s danovym priznanim. Manzelka si robi vlastne a aj ja vlastne a do svojho uvediem, ze si uplatnujem nezdanitelnu polozku na manzelku? Potrebujem k tomu nejake tlacivo podpisane manzelkou?

Dakujem,
Karol

Anonymný povedal(a)...

pekny den,
manzelka je denny doktorand poberajuci stipendium ,zaratava sa do prijmu alebo nie a tym padom si mozem uplatnit narok na odpocitatelnu polozku?

Anonymný povedal(a)...

Dobry den,
dakujem za zhrnute informacie ohladom odpocitatelnej polozky na manzelku, mam len jednu otazku. Prijem z predaja bytu sa zahrna do prijmov manzelky, ale ak sme v tom istom roku aj byt kupili, ktory mal vyssiu hodnotu ako ten co sme predali, mozeme si uplatnit odpocitatelnu polozku na manzelku?