Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Predčasný starobný dôchodok z I. piliera

Kedy má občan nárok na predčasný starobný dôchodok z I. piliera a ako sa vypočíta výška predčasného starobného dôchodku z I. piliera.

Nárok na predčasný starobný dôchodok z I. piliera

Podľa § 67 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, treba splniť tri podmienky:
  • občan musí byť dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,
  • suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1, 2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona o životnom minime - suma životného minima je v čase od 1.7.2007 do 30.6.2008 stanovená na 5130 Sk, výška predčasného starobného dôchodku priznaného v uvedenom čase teda musí byť vyššia ako 6156 Sk - predčasný starobný dôchodok musí byť aspoň vo výške 6157 Sk,
  • občanovi môžu chýbať najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku.

Výpočet výšky predčasného starobného dôchodku z I. piliera

Suma predčasného starobného dôchodku z I. piliera (zo Sociálnej poisťovne) v prípade občana, ktorý si nesporil v II. pilieri, sa vypočíta podobne ako suma "riadneho" starobného dôchodku:

Predčasný starobný dôchodok = POMB x ODP (počet "odpracovaných" rokov) x ADH - Zníženie

Pri výpočte sa násobia:

  • Priemerný osobný mzdový bod (viď § 63 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení)
  • Obdobie dôchodkového poistenia ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok v rokoch (§ 60)
  • Aktuálna dôchodková hodnota (§ 64)

Vysvetlenie týchto pojmov nájdete v iných častiach seriálu o dôchodkoch.

Tento súčin sa zníži o 0, 5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku.

Príklad

Pán Husička dovŕši dôchodkový vek (62 rokov) 15. augusta 2009. Pán Husička sa rozhodne požiadať o predčasný starobný dôchodok presne rok pred dosiahnutím dôchodkového veku, teda k 15. augustu 2008.

Priemerný osobný mzdový bod pána Husičku, zistený za obdobie rokov 1984 až 2007, má hodnotu 1,1592.

Pán Husička dosiahol k 15. augustu 2008 spolu 42,8220 rokov (15630 dní) dôchodkového poistenia.

Aktuálna dôchodková hodnota v roku 20080 je 249,14 Sk.

Obdobie, za ktoré sa zníži suma predčasného starobného dôchodku je dané ako obdobie od 15. augusta 2008 do 14. augusta 2009 vrátane - čo je 365 dní. Suma predčasného starobného dôchodku sa znižuje o 0,5% za každých začatých 30 dní - v danom prípade sa preto zníži o 6,5%.

Poznámka. Keby pán Husička počkal so žiadosťou o predčasný starobný dôchodok do 20. augusta 2008, suma predčasného starobného dôchodku by sa znížila len o 6%.

Predčasný starobný dôchodok pána Husičku sa vypočíta takto:

93,5% z (1,1592 x 42,8220 x 249,14) = 93,5% z 12367,126 Sk = 11564 Sk (výsledná suma sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor, viď § 116 ods. 8 zákona).

Pretože predčasný starobný dôchodok bol priznaný po 1.7.2008, vypočítaná suma sa v súlade s § 82 zákona zvýši o valorizáciu pre rok 2008, čo bude 5% a výsledný predčasný starobný dôchodok pána Husičku bude vo výške 12143 Sk.

Žiadne komentáre: