Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Priemerný osobný mzdový bod

Pri výpočte dôchodku z I. piliera hrá dôležitú úlohu tzv. priemerný osobný mzdový bod.

Priemerný osobný mzdový bod (§ 63 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení) sa počíta ako priemer osobných mzdových bodov poistenca v rozhodujúcom období (s výnimkami). Čiže:

POMB =
 • Súčet osobných mzdových bodov v rozhodujúcom období
 • deleno
 • počet rokov trvania dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období.

Výsledok sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor a nesmie byť vyšší ako 3.

Rozhodujúce obdobie, teda obdobie, za ktoré sa vypočítava priemerný osobný mzdový bod, je v zásade dané ako obdobie od 1.1.1984 do 31.12. roka pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodkovú dávku.

Počet rokov trvania dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období sa určí tak, že sa spočítajú dni trvania dôchodkového poistenia, výsledok sa vydelí číslom 365 a zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor.

Osobné mzdové body (§ 62) sa vypočítavajú osobitne za každý rok dôchodkového poistenia ako podiel osobného vymeriavacieho základu za daný rok a všeobecného (priemerného) vymeriavacieho základu, výsledky sa zaokrúhľujú na štyri desatinné miesta nahor. Osobný mzdový bod je obmedzený hodnotou 3.

Osobný vymeriavací základ je úhrn vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil odvody na dôchodkové poistenie za príslušný kalendárny rok (pred rokom 1993 úhrn hrubých zdaniteľných príjmov).

Všeobecný vymeriavací základ (§ 11) je vlastne 12-násobok priemernej mesačnej mzdy za príslušný kalendárny rok. Napríklad za rok 2005 bol všeobecný vymeriavací základ 207 288 Sk a za rok 2006 to bola suma 225 132 Sk (tu je odkaz na tabuľku všeobecných vymeriavacích základov za roky 1949 až 2005).

Zjednodušene: Osobný mzdový bod vyjadruje pomer medzi vašim zárobkom a priemerným zárobkom v danom roku. Ak váš príjem za nejaký rok bol nižší, ako slovenský priemer, za takýto rok máte osobný mzdový bod nižší ako 1. Naopak, ak ste v nejakom roku zarábali viac, ako bol priemer, za ten rok máte osobný mzdový bod vyšší ako 1.

Príklad

Pán Cajlovský je zamestnanec. Za rok 2005 zaplatil odvody na dôchodkové poistenie zo základu (zjednodušene z hrubého príjmu) v úhrne 195 000 Sk a za rok 2006 zo základu v úhrne 240 000 Sk.

Jeho osobný mzdový bod za rok 2005 je: 195000 / 207288 = 0,9408

a za rok 2006 je: 240000 / 225132 = 1,0661

Priemerný osobný mzdový bod vyjadruje priemerný pomer medzi vašim zárobkom a priemerným zárobkom za roky 1984 až do roka predchádzajúceho roku, v ktorom ste splnili podmienky nároku na dôchodok.

Priemerný osobný mzdový bod teda vypočítate tak, že spočítate osobné mzdové body za jednotlivé roky (od roku 1984 až do roka predchádzajúceho roku, kedy odchádzate do dôchodku) a vydelíte počtom rokov trvania dôchodkového poistenia.

Príklad

Pani Danišová žiada o dôchodok k 1.10.2007. Priemerný osobný mzdový bod sa spočíta tak, že sa spočítajú jej osobné mzdové body od roka 1984 až do roka 2006 (výsledok bude 19,8617) a tento súčet sa vydelí počtom rokov trvania dôchodkového poistenia - v čase od 1.1.1984 do 31.12.2006 trvalo jej dôchodkové poistenie spolu 7360 dní, po vydelení 365-timi je to 20,1644 rokov trvania dôchodkového poistenia.

Priemerný osobný mzdový bod je: 19,8617 / 20,1644 = 0,9850

Podľa § 63 ods. 3 zákona sa v prechodnom období trvajúcom do roku 2014, priemerný osobný mzdový bod vyšší ako 1,25 kráti a z hodnoty vyššej ako 1,25 sa započítava len určitá časť.

Konkrétne z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava v roku:

 • 2004 40 %,
 • 2005 60 %,
 • 2006 64 %,
 • 2007 68 %,
 • 2008 72 %,
 • 2009 76 %,
 • 2010 80 %,
 • 2011 84 %,
 • 2012 88 %,
 • 2013 92 %,
 • 2014 96 %.

Naopak, podľa § 63 ods. 4 zákona sa v prechodnom období sa navyšuje priemerný osobný mzdový bod nižší ako 1.

Konkrétne k priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1 a priemerným osobným mzdovým bodom určeným podľa základného vzorca (viď hore) v roku:

 • 2004 60 %,
 • 2005 40 %,
 • 2006 36 %,
 • 2007 32 %,
 • 2008 28 %,
 • 2009 24 %,
 • 2010 20 %,
 • 2011 16 %,
 • 2012 12 %,
 • 2013 8 %,
 • 2014 4 %.

Príklad

Pán Ďuriš splní podmienky nároku na starobný dôchodok 1. decembra 2007. Priemerný osobný mzdový bod, vypočítaný za roky 1984 až 2006, je pred úpravou podľa § 63 ods. 3 vo výške 2,0973.

Podľa § 63 ods. 3 z hodnoty vyššej ako 1,25 sa v roku 2007 započítava 68%.

Hodnota vyššia ako 1,25 je: 2,0973 – 1,25 = 0,8473
Započítava sa: 68% z 0,8473 = 0,5762

Výsledný priemerný osobný mzdový bod je: 1,25 + 0,5762 = 1,8262

Príklad

Pani Emanová požiada o starobný dôchodok 1. mája 2008. Priemerný osobný mzdový bod, vypočítaný za roky 1984 až 2007, je pred úpravou podľa § 63 ods. 4 vo výške 0,5374.

Podľa § 63 ods. 4 sa k priemernému osobnému mzdovému bodu v roku 2008 pripočítava 28% rozdielu čísla 1 a priemerného osobného mzdového bodu.

Hodnota rozdielu je: 1 – 0,5374 = 0,4626
Pripočítava sa: 28% z 0,4626 = 0,1296

Výsledný priemerný osobný mzdový bod je: 0,5374 + 0,1296 = 0,6670

Žiadne komentáre: