Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

O jednej "odvodovej" diere

31. decembra 2014 sa pán X zamestná na dohodu o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom. V súlade so zákonom ho zamestnávateľ prihlási do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Pán X bude na Silvestra pracovať a za tento deň zarobí 40 eur. V ďalších mesiacoch zarába 10-20-30 eur mesačne, pretože zamestnávateľ má pre neho prácu len zriedka.

5. apríla 2015 pán X ochorie, je práceneschopný a ide na PN-ku. Ako dohodár s pravidelným príjmom má aj nemocenské poistenie. Prvých 10 dní mu musí zaplatiť zamestnávateľ náhradu pri PN, od 11.-teho dňa mu vypláca Sociálna poisťovňa nemocenské. Pri dlhšie trvajúcej PN-ke sa nemocenské vypláca temer rok.

Pán X bol poistený dostatočne dlho, čiže poistné sa platilo najmenej za 90 (kalendárnych) dní. Podľa súčasného zákona o sociálnom poistení ak nemocenské poistenie vzniklo v roku predchádzajúcom, tak tzv. rozhodujúce obdobie je stanovené ako obdobie odo dňa vzniku nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho roka. Čiže - nemocenská sa vypočíta na základe príjmu, resp. vymeriavacieho základu, ktorý mal pán X na túto dohodu v roku 2014.

Keďže dohoda a teda i nemocenské poistenie, začala 31. decembra 2014, rozhodujúce obdobie je práve tento jeden deň.

Tzv. denný vymeriavací základ sa tak vypočíta ako:

40 (príjem, resp. vymeriavací základ za 31. december 2014)

deleno

1 (jeden deň = 31. december 2014)

Výsledok je 40 eur.

Nemocenské za jeden deň je 55% z denného vymeriavacieho základu.

Pán X tak bude dostávať 22 eur na jeden kalendárny deň, čiže za jeden celý mesiac trvania PN dostane 660 až 682 eur.

Výsledok? Za tie niečo vyše tri mesiace trvania dohody sa zaplatia symbolické odvody vo výške niekoľko desiatok eur - za každý mesiac trvania PN-ky však pán X dostane najmenej 660 eur na nemocenskej.

***

Je dosť ľudí, ktorí o tomto vedia. Ak by sa s touto dierou v nemocenskom poistení zamestnancov nič neurobilo, špekulanti by si mohli takto zo Sociálnej poisťovne vytiahnuť státisíce eur.

***

Preto som v parlamente predložil pozmeňovací návrh k novele zákona o sociálnom poistení. Navrhol som aby v prípade, ak nemocenské poistenie zamestnanca začalo v predchádzajúcom roku, rozhodujúce obdobie a výpočet denného vymeriavacieho základu bol z príjmov za všetky predchádzajúce kalendárne mesiace. V uvedenom príklade by to znamenalo výpočet za obdobie od 31. decembra 2014 do 31. marca 2015 a denný vymeriavací základ by vyšiel 1-2 eurá na deň.

Špekulanti by tak došpekulovali a všetci ostatní zamestnanci by tak poškodení neboli. Naopak nový výpočet bude pre nich o niečo priaznivejší (pri predpoklade postupného zvyšovania platu po skúšobnej dobe a pod.).

***

Za tento návrh zahlasovali všetci prítomní poslanci.

Žiadne komentáre: