Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Odpočítateľná položka - zdravotné poistenie od 1.1.2015

Od 1.1.2015 sa v zdravotnom poistení zavádza odpočítateľná položka. Niektorým zamestnancom a ich zamestnávateľom sa tak znížia zdravotné odvody.

Odpočítateľná položka v zdravotnom poistení sa čiastočne dá porovnať s odpočítateľnou položkou (presnejšie s nezdaniteľnou časťou základu dane) pri výpočte dane z príjmov fyzickej osoby. Žiaľ len čiastočne, pretože v praxi bude uplatnenie odpočítateľnej položky omnoho komplikovanejšie.

Komu sa znížia zdravotné odvody o odpočítateľnú položku?

O odpočítateľnú položku sa znižuje vymeriavací základ len zamestnanca:

- v pracovnom pomere,
- štátnozamestnaneckom pomere,
- služobnom pomere,
- v štátnej službe (policajti, colníci a pod.), sudcovia, prokurátori, hasiči...

O odpočítateľnú položku sa naopak neznižuje vymeriavací základ napríklad:

- zamestnancom, ktorí majú odvodové zvýhodnenie pre dlhodobo
 nezamestnaných občanov,
- zamestnancom na dohodu,
- žiakom a študentom pri odbornej praxi,
- členom štatutárnych orgánov poberajúcim za výkon funkcie odmenu,
- spoločníkom s.r.o. poberajúcim odmenu za prácu vo vlastnej spoločnosti,
- poslancom v samosprávach, ústavným činiteľom,
- osobám pracujúcim vo väzbe,
- osobám pracujúcim na zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (príkazné zmluvy, zmluvy o dielo) v prípade závislej činnosti.

O odpočítateľnú položku sa neznižuje vymeriavací základ ani:

- samostatne zárobkovo činným osobám,
- osobám so zdaniteľnými príjmami podľa § 7 a 8 zákona o dani z príjmov,
- osobám s príjmami z podielov na zisku.


Seminár 7.10.2014 v Košiciach
Odpočítateľná položka a výpočet preddavkov na zdravotné poistenie

Pri výpočte mesačných preddavkov na zdravotné poistenie sa zamestnancovi v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo v štátnej službe, zníži príjem (vymeriavací základ) o odpočítateľnú položku. Preddavky zamestnanca a zamestnávateľa sa tak nevypočítajú z celkového príjmu zamestnanca ale z príjmu zníženého o odpočítateľnú položku.

Ešte raz zdôraznime - musí ísť o zamestnanca:

- v pracovnom pomere,
- štátnozamestnaneckom pomere,
- služobnom pomere alebo
- v štátnej službe.

Dôležitou podmienkou je, že:

- zamestnanec má len jediného zamestnávateľa (nemá súčasne viac zamestnávateľov),
- zamestnanec si neuplatňuje odvodovú výnimku ako predtým dlhodobo nezamestnaný a
- zamestnanec nie je súčasne SZČO.

Ďalšou formálnou podmienkou je, že zamestnanec si uplatní nárok na odpočítateľnú položku (viď ďalej).

Poznámka 1. - zamestnanec môže mať u toho istého zamestnávateľa okrem pracovného pomeru viac vzťahov - napríklad môže mať aj dohodu, môže byť štatutárom s odmenou, mať príkaznú zmluvu...
 
Poznámka 2. - zamestnanec ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky, si môže ale nemusí odpočítateľnú položku pri výpočte mesačných preddavkov uplatniť.

Ako si zamestnanec uplatní odpočítateľnú položku

Zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky pri výpočte preddavkov a chce si ju uplatniť, písomne oznámi nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky zamestnávateľovi do 8 (kalendárnych) dní odo dňa vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.

Zmenu nároku (zánik nároku) je povinný zamestnávateľovi oznámiť do 8 dní odo dňa jej zmeny.

Vzor písomného oznámenia zamestnanca zverejní ministerstvo zdravotníctva na svojej webstránke.

Odpočítateľná položka sa zavádza od januára 2015, preto podľa prechodného ustanovenia § 38eb zákona zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky pri výpočte preddavkov, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť zamestnávateľovi prvýkrát do 25. januára 2015.

Výška odpočítateľnej položky zamestnanca

Odpočítateľná položka sa pri výpočte preddavku na zdravotné poistenie za nejaký mesiac určí týmto postupom:

1. Odpočítateľná položka je (v ideálnom prípade) 380 eur.

2. Odpočítateľná položka sa kráti, ak zamestnanec nebol v pracovnom pomere celý mesiac alebo ak mal neplatené voľno alebo absenciu. Odpočítateľná položka sa kráti alikvótne podľa počtu kalendárnych dní.

3. Ak príjem zamestnanca z pracovného pomeru za daný mesiac je nižší, ako 380 eur, resp. suma krátená podľa bodu 2., odpočítateľná položka je vo výške tohto príjmu.

4. Ak celkový príjem zamestnanca u zamestnávateľa (pracovný pomer + ďalšie prípadné príjmy u toho istého zamestnávateľa) je vyšší ako 380 eur, odpočítateľná položka určená postupom podľa  bodov 1. až 3. sa kráti.

Kráti sa o sumu danú ako dvojnásobok rozdielu celkového príjmu zamestnanca a sumy 380 eur.

Napríklad ak odpočítateľná položka určená postupom podľa bodov 1. až 3 je 380 eur a celkový príjem zamestnanca u zamestnávateľa je 450 eur, odpočítateľná položka sa kráti o sumu 2 x 70 eur, teda kráti sa o 140 eur a odpočítateľná položka tak bude len 240 eur.

Poznámka: Výška úväzku zamestnanca neovplyvňuje výšku odpočítateľnej položky.

Zaokrúhľovanie: Odpočítateľná položka sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

***
Odpočítateľná položka a ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Na rozdiel od výpočtu mesačných preddavkov, pri ročnom zúčtovaní nie je potrebné žiadať o uplatnenie odpočítateľnej položky. Zdravotná poisťovňa určí nárok a výšku odpočítateľnej položky poistencovi automaticky. Samozrejme, uplatnenie odpočítateľnej položky sa vzťahuje len na takých poistencov, ktorí boli aspoň časť roka zamestnancami v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo v štátnej službe.

Pozor, pri uplatnení odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní nie sú vylúčení takí zamestnanci podľa predošlej vety, ktoré boli súčasne zamestnaní u viacerých zamestnávateľov, boli aj SZČO alebo mali príjmy z ďalších zárobkových činností. Pri určení výšky odpočítateľnej položky sa však prípadný iný príjem zamestnanca zohľadní, dokonca sa zohľadní aj "príjem" samoplatiteľa, ak bol zamestnanec časť roka dobrovoľne nezamestnaný (pozrite ďalej 4. bod výpočtu).

Poznámka: výška odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní nie je daná ako súčet "mesačných" súm odpočítateľných položiek, ktoré si zamestnanec uplatnil postupne počas roka. V ročnom zúčtovaní sa "ročná" odpočítateľná položka určí nanovo.

Podobne ako pri výpočte odpočítateľnej položky pri mesačných preddavkoch aj v ročnom zúčtovaní sa výška odpočítateľnej položky určí v 4 krokoch.

1. Odpočítateľná položka je (v ideálnom prípade) 4560 eur.

2. Odpočítateľná položka sa kráti, ak zamestnanec nebol v pracovnom pomere celý rok alebo ak mal neplatené voľno alebo absenciu. Odpočítateľná položka sa kráti alikvótne podľa počtu kalendárnych dní.

3. Ak príjem zamestnanca z pracovného pomeru za rok je nižší ako 4560 eur, resp. suma krátená podľa bodu 2., odpočítateľná položka je vo výške tohto príjmu.

4. Ak celkový príjem (presnejšie celkový vymeriavací základ) zamestnanca za rok, vrátane príjmov z dohôd, z činnosti SZČO, samoplatiteľa, z kapitálového príjmu, z ostatných príjmov, z podielov na zisku je vyšší ako 4560 eur, odpočítateľná položka určená postupom podľa  bodov 1. až 3. sa kráti.

Kráti sa o sumu danú ako dvojnásobok rozdielu celkového vymeriavacieho základu zamestnanca a sumy 4560 eur.

Napríklad ak odpočítateľná položka určená postupom podľa bodov 1. až 3 je 4000 eur a celkový vymeriavací základ zamestnanca je 6000 eur, odpočítateľná položka sa kráti o sumu 2 x 1440 eur, teda kráti sa o 2880 eur a odpočítateľná položka tak bude len 1120 eur.

Otázky a odpovede

Môže si odpočítateľnú položku u zamestnávateľa uplatniť aj zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý poberá starobný dôchodok?

Áno, odpočítateľnú položku si môže uplatniť (na rozdiel od nezdaniteľnej časti na daňovníka) aj dôchodca - poberateľ starobného dôchodku. Samozrejme ak nemá iného zamestnávateľa a nie je SZČO.

Môže si odpočítateľnú položku u zamestnávateľa uplatniť aj dôchodca (starobný dôchodok) pracujúci na dohodu?

Po prvé, pri dohode sa odpočítateľná položka uplatniť nemôže, je jedno, či ide alebo nejde o dôchodcu.
Po druhé, starobný dôchodca pracujúci na dohodu neplatí zdravotné poistenie...

Môže si odpočítateľnú položku uplatniť zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý je invalidný dôchodca (ZŤP) a tak sa na neho a na zamestnávateľa vzťahuje polovičná sadzba poistného?

Áno, môže.

Môže si odpočítateľnú položku uplatniť aj zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý má živnosť - ktorú však reálne nevykonáva?

U zamestnávateľa pri výpočte preddavkov nemôže - je jedno, či živnosť vykonáva alebo nie. Ale ak jeho príjem zo zamestnania bude do 6840 eur za celý rok, odpočítateľná položka sa prejaví až v ročnom zúčtovaní a mal by mať spolu so svojim zamestnávateľom preplatok.

Môže si odpočítateľnú položku u zamestnávateľa uplatniť zamestnanec, ktorý má slabšie ale i silnejšie mesiace - napríklad má mesiace s príjmom 400 - 500 eur ale i mesiace s príjmom nad 570 eur?

Áno môže (ale nemusí). Ak si ju uplatní, v mesiacoch kedy bude jeho príjem do 570 eur mu odpočítateľná položka "vyjde" a preddavky budú nižšie. Treba však počítať s tým, že v ročnom zúčtovaní bude mať pravdepodobne on i zamestnávateľ nedoplatok.

Poznámka: Mzdoví špecialisti sa viac o odpočítateľnej položke dočítajú v DRAK-ovi, link:

http://www.porada.sk/t254066-novela-zakona-o-zdravotnom-poisteni-k-1-1-2015-schvalena-odpocitatelna-polozka.html

8 komentárov:

Anton povedal(a)...

Ak zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky pri výpočte preddavkov, si ju u zamestnávateľa neuplatní (písomne neoznámi nárok zamestnávateľovi) tak potom po ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia bude mať automaticky preplatok (on aj zamestnávateľ)? Bude mu tento preplatok po ročnom zúčtovaní automaticky vrátený ?

Jozef Mihál povedal(a)...

Pán Anton, áno. Pri ročnom zúčtovaní zdravotná poisťovňa automaticky prizná nárok na odpočítateľnú položku aj keď si ju zamestnanec počas roka pri výpočte preddavkov u zamestnávateľa neuplatnil. Ak OP v RZ vyjde, a pri preddavkoch sa OP neuplatňovala, zamestnanec i zamestnávateľ budú mať preplatok, ktorý im ZP vráti.

Anonymný povedal(a)...

V prípade že som spoločníkom s.r.o. a poberám normalnu mzdu ako zamestnanec firmy ale nie za funkciu spoločníka možem si uplatniť odvodovú odpočítateľnú položku? Alebo je to chápané že na akýkoľvek príjem ktorý spoločník má z vlastnej spoločnosti nie je možné uplatniť odpočítatelnú položku. Dakujem

Jana povedal(a)...

Mohli by sme si prosím ujasniť nárok na odpočitateľnú položku pri týchto dvoch odrážkach?
- členom štatutárnych orgánov poberajúcim za výkon funkcie odmenu,
- spoločníkom s.r.o. poberajúcim odmenu za prácu vo vlastnej spoločnosti,
Spadá sem aj, konateľ spoločnosti, bez vyplácaných podielov, ktorý nemá dohodnutú ani žiadnu odmenu za výkon svojej fukncie ako takej. Je však zamestnancom vo svojej vlastnej firme, ako produktový manazer a výška príjmu je do 500eur. Ďakujem

Jozef Mihál povedal(a)...

Pre anonyma: áno, môžete. Ako spoločník nepoberáte odmenu a to je dôležité.

Odpočítateľnú položku je možné uplatniť na príjem zamestnanca v pracovnom pomere.

Jozef Mihál povedal(a)...

Jana:

- konateľ - teda štatutár - ak nepoberá odmenu za výkon funkcie a je súčasne zamestnancom v pracovnom pomere, si môže uplatniť odpočítateľnú položku.

Anonymný povedal(a)...

Ak má zamestnanec príjem napríklad 400 euro, ale bol v pracovnom pomere len časť mesiaca, napríklad 20 dní z 30-tich, ako sa vypočíta rozdiel o ktorý sa kráti odpočítateľná položka? 400-380=20*2= 40 alebo 400-253 ((380/30)*20)=147*2=294? (tým pádom nevyjde vlastne žiadny odpočet)

Jozef Mihál povedal(a)...

Anonym: Najskôr krátite sumu 380 vzhľadom na počet dní kedy bol zamestnancom, napr. (380/30) x 20 = 253,34.

Ak je príjem z PP vyšší ako 380 eur, vypočítate sumu rozdielu príjmu nad 380 eur, túto sumu násobíte dvomi a výsledok odpočítate od OP zistenej v predošlom kroku.

Čiže OP = 253,34 - 2 x (400 - 380) = 213,34.

Skúste si pozornejšie prečítať článok.