Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Podajte daňové priznanie za svoje dieťa - získate späť daň z úrokov

Ak má vaše dieťa vklad v banke, vkladnú knižku alebo stavebné sporenie, banka či stavebná sporiteľňa mu pravidelne pripisuje úroky. Príjem z úrokov je však zaťažený daňou a tá je 19% z pripísaného úroku. Ak si niekto myslí, že príjem dieťaťa z úrokov nepodlieha dani, je na omyle. Napríklad ak vášmu dieťaťu stavebná sporiteľňa pripísala za rok 2007 na úrokoch sumu 3000 Sk, na účte sa v skutočnosti objavila len suma 2430 Sk. Chýbajúcich 570 Sk si zobral štát v podobe dane.

Existuje však spôsob, ako sa dá daň získať od štátu naspäť: daň z úrokov sa vám vráti, ak podáte za svoje dieťa daňové priznanie.

Návod ako na to

Na daňovom úrade si vypýtate tlačivo daňového priznania fyzickej osoby typ "B". Tlačivo sa dá kúpiť aj v niektorých kníhkupectvách. Daňové priznanie sa dá vyplniť aj elektronicky (pre skúsenejších je to najpohodlnejší spôsob) a to na webovej stánke Daňového riaditeľstva SR: http://www.drsr.sk/

Vyplnené tlačivo je možné odovzdať na daňovom úrade podľa miesta trvalého bydliska osobne a to najneskôr do pondelka 31.3.2008. Tlačivo je možné zaslať aj poštou, s poštovou pečiatkou najneskôr k 31.3.2008.

Ako vyplniť tlačivo

(...príklad, kedy by úrok bol 3000 Sk a zrazená daň 570 Sk)

Na prvej strane sa uvedie rodné číslo dieťaťa, meno, adresa atď. Uvádzajú sa údaje o dieťati, nie o rodičovi.

Prejdeme na ďalšie strany. V hornej časti druhej strany sa r.25 ponechá prázdny.

II. oddiel sa vyplní a uvedú sa tu údaje o zákonnom zástupcovi - rodičovi, ktorý podáva daňové priznanie za svoje dieťa.

Poznámka. Ak je dieťa plnoleté - dovŕšilo 18 rokov, prípadne uzavrelo manželstvo, podáva daňové priznanie samo. Rodič podáva daňové priznanie len za neplnoleté deti.

III. až VI. oddiel sa ponechajú prázdne (do IV. oddielu sa údaje o dieťati neuvádzajú!).

VII. oddiel (výpočet základu dane z príjmov z kapitálového majetku) je dôležitý.

Tu sa uvedie suma úrokov (3000 Sk) do riadku 2 tabuľky, a to v stĺpci "Príjmy". Ak malo dieťa príjem z viacerých vkladov, sporení atď. na tomto riadku sa uvedie súčet všetkých prijatých úrokov, pripísaných v čase od 1.1.2007 do 31.12.2007. Pozor, uvádza sa suma "v hrubom" teda pred odpočítaním dane z úrokov. V riadku 10 tabuľky sa uvedie súčet riadkov 1 až 9, teda znova suma úrokov z riadku 2 (ak ste niečo zapísali aj do riadkov 1, 3 až 9, tak tieto sumy treba samozrejme spočítať do riadku 10). Suma z riadku 10 tabuľky sa ďalej zapíše do riadku č.44 nasledujúceho za tabuľkou.

V riadku 45 sa zapíše úhrn prípadných výdavkov z jednotlivých riadkov tabuľky a v riadku 46 základ dane ako rozdiel r.44 - r.45.

Konkrétne v našom príklade:

r.44 = 3000
r.45 zostane prázdny
r.46 = 3000

VIII. oddiel sa ponechá prázdny.

IX. oddiel (6. strana)

Riadky 50 až 59 sa ponechajú prázdne.

Do riadku 60 sa zapíše suma z riadku 46 - čiže suma úrokov, v našom príklade 3000.

Riadok 61 sa ponechá prázdny.

Riadok 62 = suma z riadku 60, v našom príklade 3000.

Riadok 63 sa ponechá prázdny.

Riadok 64 = suma z riadku 62, v našom príklade 3000.

Riadok 65 sa ponechá prázdny.

Riadky 66 až 68 = suma z riadku 64, v našom príklade 3000.

X. oddiel (7. strana)

Riadok 69 = suma z riadku 68, v našom príklade 3000.

Riadok 70 = 95616

Toto je tzv. nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2007, v daňovom priznaní si ju môže uplatniť i dieťa.

Riadky 71 až 75 sa ponechajú prázdne.

Riadok 76 = 95616

Riadok 77 = 0

Riadok 78 (daň) = 0

Riadky 79 až 86 sa ponechajú prázdne.

Riadok 87 = 0

Riadky 88 až 90 sa ponechajú prázdne.

Riadok 91 = 0

Riadok 92 sa ponechá prázdny.

Riadok 93 = 0

Riadky 94 až 97 sa ponechajú prázdne.

Riadok 98 = 570

Pozor, do riadku 98 sa zapíše zrazená daň z úrokov. Ak malo dieťa príjem z viacerých vkladov, sporení atď. na tomto riadku sa uvedie súčet zrazenej dane zo všetkých pripísaných úrokov.

Riadky 99 až 104 sa ponechajú prázdne.

Riadok 105 = -570

Tu sa zapíše daňový preplatok . Daňový preplatok je záporná suma - suma z riadku 98 ale so znamienkom "mínus". Daňový preplatok je vlastne suma, ktorú daňový úrad musí daňovníkovi vrátiť.

Podľa § 63 ods. 4 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, preplatok na dani z príjmov za rok 2007 daňový úrad daňovníkovi (v prípade že daňovník je dieťa, jeho rodičovi) vráti najneskôr do 10.mája 2008.

XI. až XIII. oddiel zostanú prázdne.

Za XIII. oddielom (na konci 9. strany) sa uvedie dátum podania daňového priznania a zákonný zástupca (rodič) sa podpíše. Nezabudnite na to!

K daňovému priznaniu je potrebné priložiť ako prílohu rodný list dieťaťa.

Nie je potrebné priložiť výpis z banky, ktorým by sa dokladovala výška úrokov a zrážkovej dane. Takýto výpis si je však potrebné odložiť. Na prípadnú výzvu daňového úradu je povinný zákonný zástupca dokladovať výšku príjmu a zrážkovej dane.

XIV. oddiel zostane prázdny.

XV. oddiel (10. strana)

Tu sa vyznačí krížikom "Žiadam o vrátenie daňového preplatku atď.".

Vyznačí sa krížikom, či má preplatok daňový úrad vrátiť zákonnému zástupcovi (rodičovi) poštovou poukážkou alebo na účet. Ak na účet, uvedie sa číslo účtu a kód banky. Znova sa uvedie dátum a zákonný zástupca (rodič) sa podpíše.
.
.
To je všetko. Stojí vám získaných 570 Sk za tých pár minút venovaných vyplneniu daňového priznania? Mne áno, robím to tak už niekoľko rokov. A na daňový úrad musím každý rok tak či tak zájsť so svojim daňovým priznaním.
.
Ak sa Vám tento článok páčil, upozornite naň aj ostatných - kliknite na pošli na vybrali.sme.sk

6 komentárov:

Branislav povedal(a)...

Možno to bude odveci, ale chcem sa opytat. Ak si ja ako rodic uplatnim danovy bonus na dieta, neovplyvni to danove priznanie dietata?

Jozef Mihál povedal(a)...

To, že si na dieťa uplatníte daňový bonus, nemá súvis tým, že za dieťa podáte daňové priznanie.

Inými slovami: Aj keď ste si na dieťa uplatnili daňový bonus, môžete postupovať podľa článku, podať v mene dieťaťa daňové priznanie a získať tak späť daň zrazenú z úrokov zo sporenia dieťaťa.

JM

Achilles povedal(a)...

Dobrý deň , touto cestou by som chcel poďakovať za skvelý blog a sa tiež chcel spýtať, či ako študent nad 18 rokov potrebujem dokázať existenciu účtov na moje meno a ich obraty na základe ktorých určím kumulovanú výšku úrokov. Pokiaľ ano,
1. pri stavebnom sporeni to bude asi originál každoročného výpisu z účtu (notárske overenie by bolo drahé) a dám ho do príloh priznania, banka ho žiaľ posiela dosť neskoro (do konca marca),
2. pri bežných alebo vkladových účtoch ako je Študentský účet alebo konkrétne Kapitálová vkladná knižka existuje potvrdenie o zostatku na účte za poplatok cca 100 Sk (SLSP), ale o inom doklade z banky neviem.
Predpokladám, že pokiaľ mi banka dostatočné potrdenie nevie dať, daň späť nezískam.
Súčasne v daňovom priznaní FO typ B uvádzam i zavislú činnosť vykonávanú dohodou, pri ktorom už mám Potvrdenie o príjmoch FO.

katka povedal(a)...

moze si uplatnit vratenie dane z urokov i szco? pretoze pisete len o detoch, studentoch... vdaka.

Anonymný povedal(a)...

Vazeny pan Mihal,

ste jednym z mala ludi, ktori svojou dobrovolnou pracou a radami setria peniaze beznym smrtelnikom! Vsetka cest a vdaka Vam za to!!! Uz aj idem vyplnit danove priznanie pre svoje deti :)

EVA povedal(a)...

Vážený pán Mihál,
chcela by som sa Vás spýtať, či môžem podať daňové priznanie aj v prípade, ak má dieťa uložené financie v Slovenskej sporiteľni na ,,SPORO Privátny fond peňažného trhu´´, alebo sa to týka len detských vkladných knižiek? Ešte by ma zaujímalo, či je tento bonus ohraničený nejakou sumou. Napríklad ak by malo diťa v tomto fonde uložených 200000EUR pri ročnom úroku napr. 4percentá je 19percent ccá 1520EUR. Takže ak by som dieťaťu podala daňové priznanie, štát dieťaťu vráti 1520EUR?
Ďakujem za odpoveď