Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Odvodové desatoro

Od 1. januára 2008 sa zvýšil maximálny možný vymeriavací základ na starobné a invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a odvod do rezervného fondu na štvornásobok priemernej mzdy - na 75044 Sk.

Súčasne sa však zaviedli obmedzenia pri výpočte osobného mzdového bodu pri výpočte dôchodkov a pri výpočte dávky v nezamestnanosti. Spolu s už existujúcimi obmedzeniami pri výpočte dôchodkov, ktoré znevýhodňujú ľudí s vyšším príjmom - a teda vyšším vymeriavacím základom, je to pre tých, čo lepšie zarábajú (ale nielen tých) možno tá povestná posledná kvapka, ktorá ich dovedie k úvahám, ako legálnym spôsobom znížiť svoj vymeriavací základ a tak znížiť výšku svojich odvodov - a ak sú zamestnancami tak i výšku odvodov ich zamestnávateľa.

Ukážme si desať možností, ako je možné v súlade so zákonmi Slovenskej republiky neplatiť z určitých príjmov odvody.

1. Zamestnanec (a jeho zamestnávateľ) neplatí odvody na sociálne a zdravotné poistenie napríklad z týchto príjmov:
  • odstupné a odchodné
  • náhrada za pracovnú pohotovosť
  • odmeny pri životnom a pracovnom výročí zamestnanca
  • odmeny pri odchode do starobného dôchodku
  • plnenia nepeňažného charakteru poskytované zo zisku zamestnávateľa po zdanení
  • plnenia poskytnuté zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru
2. Odvody sa neplatia z príjmov dosiahnutých na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Sú to dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti. Výnimkou je len garančné poistenie a úrazové poistenie, ktoré platí zamestnávateľ v úhrnnej výške 1,05% z takto vyplatených príjmov.

Pozor, výnimkou je zdravotné poistenie a osoba, ktorá nemá štatút poistenca štátu a nie je zamestnancom ani SZČO - pri príjme tohto charakteru vyššom ako cca 60000 Sk ročne musí doplácať poistné na zdravotné poistenie.

3. Odvody sa neplatia z príjmov, ktoré dosahuje fyzická osoba - nepodnikateľ - na základe rôznych zmlúv uzatvorených podľa Občianskeho zákonníka: čo sú v praxi inominátna zmluva, zmluva o dielo, príkazná zmluva.

4. Odvody zo svojich príjmov neplatí prokurista obchodnej spoločnosti.

Pozor pri bodoch 3. a 4. je výnimkou zdravotné poistenie a osoba, ktorá nemá štatút zamestnanca ani SZČO - pri príjme tohto charakteru vyššom ako cca 60000 Sk ročne musí platiť (doplácať) poistné na zdravotné poistenie.

5. Štatutári a členovia štatutárnych orgánov právnickych osôb neplatia z príjmov za výkon svojej činnosti odvody na sociálne poistenie.

Pozor, odvody na zdravotné poistenie z týchto príjmov platia.

6. Živnostník pri akomkoľvek vysokom obrate neplatí odvody na sociálne poistenie, ak každý rok zruší a znovu založí živnosť, prípadne využije inštitút pozastavenia živnosti tak, aby každoročne k 1.7. živnosť nemal alebo ju mal pozastavenú.

7. Odvody (a ani dane) sa neplatia z podielov na zisku. Pozor, to platí len v prípade fyzickej osoby majetkovo zúčastnenej na právnickej osobe, ktorá podiely na zisku vypláca alebo fyzickej osoby, ktorá je štatutárom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá podiely na zisku vypláca.

Teda v prípade s.r.o. musí ísť o spoločníka, v prípade a.s. o akcionára, v prípade družstva o člena družstva. Štatutármi sú konatelia, predseda družstva, predseda predstavenstva, členmi štatutárnych orgánov sú členovia správnych a dozorných rád, kontrolných komisií atď.

V prípade ostatných osôb (zamestnancov bez majetkovej účasti) sa odvody z podielov na zisku platia.

8. Žiadne odvody sa neplatia z príjmov z prenájmu. Z príjmov z prenájmu vo výške do 24900 Sk sa (v zásade) dokonca neplatí ani daň.

9. Z autorských honorárov sa neplatia odvody na sociálne poistenie.

10. Odvody na sociálne a zdravotné poistenie sa neplatia z tzv. náhodných a príležitostných príjmov - príjmov dosiahnutých a zdanených podľa § 8 zákona o dani z príjmov.

Žiadne komentáre: