Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Odvody od 1.7.2008 do 31.12.2008

Súhrn sadzieb, výnimiek, minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov (VZ) pre výpočet poistného na sociálne a zdravotné poistenie. Údaje platia v období od 1.7.2008 do 31.12.2008.

Nemocenské poistenie
 • Zamestnanec 1,4%
 • Zamestnávateľ 1,4%
 • SZČO 4,4%
 • Dobrovoľne nemocensky poistená osoba 4,4%
 • VZ minimálny - maximálny 8100 Sk - 30219 Sk
Starobné poistenie
 • Zamestnanec 4%
 • Zamestnávateľ 14% (za zamestnanca - sporiteľa 5% do I. piliera a 9% do II. piliera)
 • SZČO 18% (sporiteľ 9% do I. piliera a 9% do II. piliera)
 • Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba 18% (sporiteľ 9% do I. piliera a 9% do II. piliera)
 • VZ minimálny - maximálny 8100 Sk - 80584 Sk
Invalidné poistenie
 • Zamestnanec 3%
 • Zamestnávateľ 3%
 • SZČO 6%
 • Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba 6%
 • VZ minimálny - maximálny 8100 Sk - 80584 Sk
Úrazové poistenie
 • Zamestnanec neplatí
 • Zamestnávateľ 0,8%
 • SZČO neplatí
 • Dobrovoľné úrazové poistenie možné nie je
 • VZ minimálny - maximálny 8100 Sk - neobmedzený
Garančné poistenie
 • Zamestnanec neplatí
 • Zamestnávateľ 0,25%
 • SZČO neplatí
 • Dobrovoľné garančné poistenie možné nie je
 • VZ minimálny - maximálny 8100 Sk - 30219 Sk
Poistenie v nezamestnanosti
 • Zamestnanec 1%
 • Zamestnávateľ 1%
 • SZČO neplatí
 • Dobrovoľne poistená osoba 2%
 • VZ minimálny - maximálny 8100 Sk - 80584 Sk
Rezervný fond
 • Zamestnanec neplatí
 • Zamestnávateľ 4,75%
 • SZČO 4,75%
 • Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba 4,75%
 • VZ minimálny - maximálny 8100 Sk - 80584 Sk
Zdravotné poistenie
 • Zamestnanec 4%
 • Zamestnávateľ 10%
 • SZČO 14%
 • Dobrovoľne nezamestnaná osoba - samoplatiteľ 14%
 • VZ minimálny - maximálny 8100 Sk - 56283 Sk (pre dobrovoľne nezamestnanú osobu - samoplatiteľa, je minimálny VZ 5361 Sk)

Zdravotné poistenie osoba ZPS

 • Zamestnanec 2%
 • Zamestnávateľ 5%
 • SZČO 7%
 • Dobrovoľne nezamestnaná osoba (samoplatiteľ) 7%
 • VZ minimálny - maximálny 4050 Sk - 56283 Sk

Jednotlivé sumy poistného sa vždy zaokrúhľujú na celé Sk nahor.

Výnimky pri platení poistného

Povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca sa nevzťahuje na:

 • zamestnanca podľa osobitného predpisu (napr. podľa zákona č.312/2001 Z.z. o štátnej službe, č.154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, č.315/2001 Z.z. o hasičskom a záchrannom zbore),
 • väzňa,
 • osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok,
 • osobu ktorej bol priznaný predčasný starobný dôchodok,
 • osobu ktorej bol priznaný invalidný dôchodok pri poklese vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%.
Poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec:
 • ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok,
 • ktorému bol priznaný starobný dôchodok.
Poistné na invalidné poistenie neplatí ani zamestnávateľ za uvedených zamestnancov.

Minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie je od 1.10.2007 do 31.12.2008 suma 8100 Sk s výnimkami:
 • 6075 Sk, ak ide o zamestnanca, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %, a o mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov,
 • 4050 Sk, ak ide o zamestnanca, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ak ide o zamestnanca mladšieho ako 18 rokov, ktorý je invalidný, a ak ide o zamestnanca mladšieho ako 16 rokov,
 • suma príjmu zodpovedajúca kratšiemu pracovnému času zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas,
 • suma náhrady mzdy poskytnutá z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa,
  suma pracovnej odmeny fyzickej osoby vo výkone väzby a fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce,
 • minimálny vymeriavací základ nie je určený v prípade garančného a úrazového poistenia zamestnanca na dohodu.
Alikvótne krátenie najnižšej a najvyššej možnej sumy vymeriavacieho základu v sociálnom poistení - ak poistenie trvalo len časť kalendárneho mesiaca alebo počas kalendárneho mesiaca boli obdobia, za ktoré sa poistné neplatí podľa § 140, najnižšia a najvyššia možná suma VZ sa upraví tak, že VZ pripadajúci na jeden kalendárny deň sa vynásobí počtom kalendárnych dní poistenia.

Polovičné sadzby na zdravotné poistenie majú:
 • osoby poberajúce invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok priznaný podľa predpisov účinných do 31.12.2003, čiže osoby, ktorým ešte nebola prehodnotená invalidita podľa nového zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení,
 • osoby, ktorým bola prehodnotená invalidita podľa zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a v zmysle § 71 zákona o sociálnom poistení sú osoby s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% a poberajú invalidný dôchodok priznaný podľa zákona č.461/2003 Z.z.,
 • osoby ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP, vydaného úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (miera ich funkčného postihnutia je 50% a viac),
 • pozor, od 1.5.2008 polovičnú sadzbu poistného na zdravotné poistenie už nemajú osoby, ktorým bola prehodnotená invalidita podľa zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a v zmysle § 71 zákona o sociálnom poistení sú osoby s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20% ale najviac o 40% (čiže po prehodnotení nepoberajú invalidný dôchodok ale pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť majú najmenej 20%).
Minimálny vymeriavací základ zamestnanca v zdravotnom poistení je daný väzbou na zákon o minimálnej mzde (od 1.1.2008 až do 31.12.2008 sa používajú sumy minimálnej mzdy platné k 1.1.2008).

Minimálny vymeriavací základ SZČO na zdravotné poistenie je od 1.1.2008 do 31.12.2008 suma 8100 Sk. Minimálny preddavok je suma 1134 Sk, pri sadzbe 7% suma 567 Sk. Ak SZČO je súčasne zamestnancom, študentom, starobným alebo invalidným dôchodcom, minimálny základ pre platenie preddavkov pre neho nie je stanovený a môže platiť preddavok nižší ako sumy uvedené v predošlej vete (a ak preddavok vychádza menej ako 100 Sk, neplatí ho vôbec).

Minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa na zdravotné poistenie je od 1.1.2008 do 31.12.2008 v zásade suma 5361 Sk. Minimálny preddavok je v zásade suma 751 Sk, pri sadzbe 7% v zásade suma 376 Sk.

Alikvótne krátenie najnižšej možnej sumy vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení zamestnanca - ak sa poistné platí len za časť kalendárneho mesiaca, najnižšia možná suma VZ sa upraví tak, že VZ pripadajúci na jeden pracovný deň sa vynásobí počtom pracovných dní, za ktoré sa platí poistné.

Najvyššia možná suma vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení sa za žiadnych okolností nekráti.

Žiadne komentáre: