Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Materské v roku 2008 - diel VI.

V prvej časti seriálu príspevkov o materskej sme vysvetlili, kedy vzniká nárok na materské.

V
druhej časti sme si ukázali, ako sa vypočíta výška materského.

V
tretej časti sme popísali, ako sa postupuje v prípade, ak má budúca matka viacero nemocenských poistení.

Vo
štvrtej časti sme riešili ako získa materské a to čo najvyššie, budúca matka, ktorá nie je nemocensky poistená - napríklad ak ešte len študuje alebo je nezamestnaná.

V
piatej časti sme rozoberali možnosti získať čo najvyššie materské pre zamestnankyňu s nízkym platom.

V šiestej časti sa zameriame na budúce mamičky, ktoré sú povinne poistené ako SZČO.

Pripomínam: Ak niektorým použitým pojmom nerozumiete, poproste niekoho skúsenejšieho - napr. vám známu mzdovú účtovníčku - aby Vám s "čítaním" tohto článku pomohla. Ak ani to nestačí, na jeseň 2008 budem organizovať malý špeciálny seminár k tejto téme v Bratislave. Prosím, nežiadajte ma emailom ani na na tomto blogu o pomoc s riešením Vášho konkrétneho problému, môj deň má len 24 hodín.


Ak si ako SZČO platíte nemocenské poistenie zo základu blízkeho maximálnemu možnému vymeriavaciemu základu, tj. 30219 Sk mesačne, ďalej nečítajte. Materské budete mať vo výške okolo 16000 Sk mesačne, a reálne vyššie byť nemôže.

Ak si platíte nemocenské poistenie zo základu nižšieho ako 30000 Sk, tak ak nič nepodniknete, budete mať materské mesačne približne 55% z vášho základu v rozhodujúcom období (ako sa určí rozhodujúce obdobie nájdete v druhom dieli seriálu).

V takomto prípade máte dve možností ako si materské zvýšiť až na vyše 16000 Sk mesačne:

1. Prihláste sa v Sociálnej poisťovni ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO)

Pozor, na dobrovoľné nemocenské poistenie sa v zásade treba prihlásiť ešte pred otehotnením! A to preto, lebo materské z dobrovoľného nemocenského poistenia (DNP) vám priznajú len vtedy, ak DNP trvalo aspoň 270 dní v období posledných dvoch rokov pred pôrodom.

Aby bola táto informácia úplná, treba dodať, že k dobe trvania samotného DNP sa pripočíta aj doba prípadného iného - už ukončeného - nemocenského poistenia v období dvoch rokov pred pôrodom. Ak by ste sa na DNP prihlásili až po otehotnení s tým, že sa k dobe DNP pripočíta aj doba predošlého už ukončeného nemocenského poistenia, prihlásiť sa na DNP treba najneskôr v 8.-mom týždni tehotenstva. A to preto, lebo DNP musí trvať aspoň 26 týždňov pred nástupom na materské! Ak by trvalo menej, tak ak aj spĺňate podmienku existencie nemocenského poistenia najmenej 270 dní v období posledných dvoch rokov pred pôrodom, materské z DNP vám síce priznajú - ale nie vo výške 55% z vymeriavacieho základu, z ktorého ste platili poistné pred nástupom na materskú, ale len 55% zo sumy 8100 Sk (suma minimálnej mzdy).

Na DNP sa prihlásite tak, že vyplníte tlačivo "Registračný list fyzickej osoby". V ňom uveďte vymeriavací základ ako rozdiel sumy 30219 Sk a vymeriavacieho základu, z ktorého platíte poistné ako SZČO. Napríklad ak máte ako SZČO vymeriavací základ 8100 Sk, tak uveďte vymeriavací základ 22119 Sk. Preto ide o rozdiel 30219 Sk a vymeriavacieho základu SZČO, lebo suma 30219 Sk je maximálny možný vymeriavací základ, ktorý môžete ako poistenec mať. Ak budete mať dve poistenia súčasne - SZČO a DNP - tak sa spočítavajú vymeriavacie základy z oboch poistení a výsledná suma nesmie prekročiť 30219 Sk. Ak by ste na DNP platili zo základu vyššieho, ako suma rozdielu 30219 a základu SZČO, Sociálna poisťovňa na sumu nad 30129 Sk pri výpočte materského neprihliada - čiže ako by ste platili spolu len z 30219 Sk, hoci v skutočnosti zaplatíte poistné zo základu v súčte vyššieho.

Po prihlásení sa na DNP nezabudnite každý mesiac platiť poistné na DNP. Poistné je 4,4% z určeného vymeriavacieho základu, poistné sa zaokrúhľuje na celé Sk nahor. Napríklad pri vymeriavacom základe 22119 Sk je poistné na DNP 974 Sk mesačne.

Nárok na materské budete mať z nemocenského poistenia SZČO i z dobrovoľného nemocenského poistenia - ak splníte podmienku, že v posledných dvoch rokoch pred pôrodom ste boli nemocensky poistená ako SZČO aspoň 270 dní a aj podmienku, že v posledných dvoch rokoch pred pôrodom ste boli DNPO aspoň 270 dní.

Pripomínam, že pri tomto posudzovaní sa k obdobiu nemocenského poistenia, z ktorého si uplatníte nárok na materskú, sa pripočítajú aj obdobia prípadného predošlého už ukončeného nemocenského poistenia - napríklad predošlého už ukončeného zamestnania. Pri uplatňovaní nároku na materské aj z nemocenského poistenia SZČO aj z DNP sa však predošlé už ukončené nemocenské poistenie zohľadní len raz.

Materské (na jeden deň) sa potom vypočíta ako 55% z úhrnu denných vymeriavacích základov.

Denný vymeriavací základ z nemocenského poistenia SZČO je váš vymeriavací základ pripadajúci na jeden kalendárny deň v rozhodujúcom období (ako sa určí rozhodujúce obdobie nájdete v druhom dieli seriálu, obvykle to bude predchádzajúci rok).

Denný vymeriavací základ z DNP bude priemerný vymeriavací základ pripadajúci na jeden kalendárny deň dobrovoľného nemocenského poistenia v rozhodujúcom období.

Príklad

Pani Nataša je povinne poistená ako SZČO od 1.7.2007. V roku 2008 platí poistné zo základu 8100 Sk. Otehotnela, pôrod by mal byť 28.6.2009, na materské chce ísť k 15.4.2009.

Pani Nataša sa prihlási (ešte pred otehotnením) na dobrovoľné nemocenské poistenie k 1.9.2008 a určí si vymeriavací základ 22119 Sk mesačne (prečo práve ten, pozrite vyššie).

Pani Nataša bude mať nárok na materské z oboch nemocenských poistení. Pre obe nemocenské poistenia platí, že poistenie trvalo viac ako 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

Denný vymeriavací základ z povinného nemocenského poistenia SZČO bude (12 x 8100) / 365 = 266,3014 Sk (rozhodujúce obdobie je rok 2008).

Denný vymeriavací základ z dobrovoľného nemocenského poistenia bude (4 x 22119) / 122 = 725,2132 Sk (rozhodujúce obdobie je 1.9.2008 - 31.12.2008).

Úhrn denných vymeriavacích základov je 991,5146 Sk. Materské je približne 545 Sk na deň, približne 16500 Sk mesačne.

2. Druhá (v praxi zrejme ťažko aplikovateľná) možnosť je pred nástupom na materskú zrušiť, prípadne pozastaviť živnosť a zamestnať sa

Zamestnať sa v zamestnaní pokiaľ možno s platom na úrovni maximálneho možného vymeriavacieho základu - aktuálne okolo 30219 Sk. Ďalší postup je rovnaký, ako v piatom dieli seriálu , bode 2. a tam pozrite príklad pani Ľuby.
Seriál "Materské v roku 2008" sa blíži k záveru. V nasledujúcom dieli si zosumarizujeme zásady, ako sa dá dosiahnuť čo najvyššia materská.

2 komentáre:

Anonymný povedal(a)...

dobry den p. mihal, tesim sa na poslednu cast tejto serie, kedy myslite zeby mohla byt publikovana? vopred dakujem.

Anonymný povedal(a)...

Pekny den, chcela by som sa spytat ci viete poradit aj mamickam, ktore su na rodicovskej dovolenke a chcu este mat dalsie dieta, da sa aj u nich zvysit matersky prispevok na dalsie dieta? Dakujem