Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Zákonník práce: Pracovný pomer na dobu určitú

Podľa nového znenia § 48, platného od 1.9.2007, pracovný pomer na určitú dobu je možné dohodnúť najdlhšie na tri roky (rovnako, ako do 1.9.2007) a v rámci troch rokov ho predĺžiť alebo opätovne dohodnúť najviac jedenkrát.

Do 1.9.2007 Zákonník práce neurčoval limit na počet predĺžení pracovného pomeru na určitú dobu, bolo možné napríklad uzatvoriť pracovný pomer na určitú dobu na obdobie jedného polroka 6 x za sebou.

Viackrát predĺžiť alebo opätovne dohodnúť, a to aj nad tri roky, možno pracovný pomer na určitú dobu len v prípadoch, taxatívne vymenovaných v § 48 ods. 4., citujem:

"(4) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do troch rokov alebo nad tri roky je možné len z dôvodu
a) zastupovania zamestnanca,
b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,
c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),
d) dohodnutého v kolektívnej zmluve."

Na rozdiel od stavu do 1.9.2007, pribúda možnosť takto predĺžiť alebo opätovné dohodnúť pracovný pomer na určitú dobu pri sezónnych prácach. Naopak zo Zákonníka práce vypadla možnosť takto predĺžiť alebo opätovné dohodnúť pracovný pomer na určitú dobu z dôvodu splnenia úlohy, vymedzenej výsledkom.

Ďalej možno viackrát predĺžiť alebo opätovne dohodnúť, a to aj nad tri roky, pracovný pomer na určitú dobu v prípadoch, taxatívne vymenovaných v § 48 ods. 6., citujem:

"(6) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do troch rokov alebo nad tri roky je možné aj bez dôvodu uvedeného v odseku 4, ak ide o
a) zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu,
b) vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu,
c) tvorivého zamestnanca vedy, výskumu, vývoja,
d) zamestnanca na výkon činnosti, pre ktorú je predpísané vzdelanie umeleckého smeru,
e) zamestnanca, ktorý vykonáva opatrovateľskú službu podľa osobitného predpisu,
f) zamestnanca, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku,
g) zamestnanca u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najviac 20 zamestnancov,
h) zamestnanca, o ktorom to ustanovuje zákon alebo medzinárodná zmluva."

Na rozdiel od stavu do 1.9.2007, zo Zákonníka práce vypadla možnosť takto predĺžiť alebo opätovné dohodnúť pracovný pomer na určitú dobu s vedúcim zamestnancom, ktorý je "v priamej riadiacej pôsobnosti toho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu" a s vysokoškolským učiteľom.

Obmedzenia na zamestnávanie v pracovnom pomere na určitú dobu sa nevzťahujú na zamestnávanie agentúrou dočasného zamestnávania.

Žiadne komentáre: