Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novela zákona o sociálnom poistení schválená (I.)

Dnes (30.10.2007) bola v Národnej rade SR schválená novela zákona o sociálnom poistení. Z množstva zmien, ktoré budú účinné od 1. januára 2008 (samozrejme, ak novelu podpíše prezident SR) vyberám v tomto príspevku zmeny, týkajúce sa nemocenských dávok.

Odstraňuje sa doterajšia tvrdosť zákona pri posudzovaní nárokov na nemocenské dobrovoľne nemocensky poistenej osoby. Doteraz mala dobrovoľne nemocensky poistená osoba nárok na nemocenské v prípade práceneschopnosti len vtedy, ak v posledných dvoch rokoch pred vznikom práceneschopnosti bola dobrovoľne nemocensky poistená aspoň 270 dní.

Po 1.1.2008 bude mať dobrovoľne nemocensky poistená osoba nárok na nemocenské v prípade práceneschopnosti vtedy, ak v posledných dvoch rokoch pred vznikom práceneschopnosti bola (hocijako) nemocensky poistená aspoň 270 dní. Čiže do požadovaných 270 dní sa započítajú aj dni, kedy bola táto osoba poistená ako zamestnanec alebo ako SZČO.

Dobrovoľne nemocensky poistené osoby budú znevýhodnené pri výpočte nemocenských dávok počas prvých 26 týždňov trvania dobrovoľného nemocenského poistenia, pretože nemocenská dávka sa bude vypočítavať zo sumy vymeriavacieho základu 8100 Sk a nie zo skutočného vymeriavacieho základu, z ktorého takáto osoba platila poistné.

(Poznámka - nič nie je dokonalé a dokonalé nie je ani toto ustanovenie, ktorého cieľom je eliminovať "špekulácie" v dobrovoľnom nemocenskom poistení. O tom však niekedy inokedy.)

Odstraňuje sa doterajšia tvrdosť zákona pri posudzovaní nárokov na materské. Doteraz mala poistenkyňa nárok na materské len vtedy, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená aspoň 270 dní. Pričom trvanie 270 dní poistenia sa posudzovalo osobitne za poistenie zamestnanca, osobitne za poistenie SZČO a osobitne za dobrovoľné nemocenské poistenie. Mohlo sa tak stať, že počas dvoch rokov pred pôrodom bola poistenkyňa po sebe postupne 8 mesiacov poistená ako SZČO, 8 mesiacov ako zamestnanec a 8 mesiacov ako dobrovoľne poistená osoba - a nárok na materské jej nevznikol.

Ruší sa ochranná lehota počas prerušenia povinného nemocenského poistenia. Okrem iného to znamená, že ak mamička, ktorá ošetruje svoje choré dieťa, sama ochorie po desiatom dni trvania ošetrovania, nebude mať nárok na nemocenské.

Zavádza sa strop pre výpočet nemocenských dávok. V prípade nároku na nemocenskú dávku z viacerých poistení súčasne, bude nemocenská dávka vypočítaná najviac z aktuálne platného maximálneho vymeriavacieho základu.

Žiadne komentáre: