Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Zákonník práce: Pracovný čas

Do 1.9.2007 nesmel pracovný čas zamestnanca vrátane nadčasov prekročiť 48 hodín každý jeden týždeň trvania pracovného pomeru.

Od 1.9.2007 nesmie pracovný čas zamestnanca vrátane nadčasov v priemere prekročiť 48 hodín (§ 85 ods.9).

Poznámka. Zákonník práce nešpecifikuje, za aké obdobie sa vypočíta priemerný pracovný čas. Napríklad ak jeden týždeň zamestnanec odpracuje 72 hodín, tak ak ďalšie tri týždne odpracuje po 40 hodín, priemerný pracovný čas za toto obdobie je 48 hodín - v súlade so Zákonníkom práce.

Treba pripomenúť, že rozsah pracovného času sa sleduje a musí dodržať v rámci jedného pracovného pomeru. Ak má zamestnanec viac pracovných pomerov - viac zamestnaní - limit rozsahu pracovného času sa sleduje v každom pracovnom pomere osobitne a to bez ohľadu, či tieto pracovné pomery má uzavreté u rozdielnych zamestnávateľov alebo u toho istého zamestnávateľa (viď § 50 Zákonníka práce). Zamestnanec, ktorý má viac pracovných pomerov, tak môže odpracovať viac ako 48 hodín týždenne.

Výnimka pri stanovení pracovného času je zavedená pre zamestnancov v zdravotníctve, kde pracovný čas môže byť za podmienok uvedených v § 85a až priemerne 56 hodín týždenne za obdobie najviac 4 mesiacov.

K dôležitej zmene dochádza pri pružnom pracovnom čase (§ 88) - od 1.9.2007 neexistuje žiadne obmedzenie na jeho stanovenie. To napríklad znamená, že základný pracovný čas v jednotlivých pracovných dňoch nemusí byť najmenej päť hodín ale môže byť i menej ako päť hodín.

Od 1.9.2007 v zásade nie je prípustné pracovať v nočných zmenách v dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch (§ 90 ods. 8).

Zamestnávateľ pri organizácií práce musí brať do úvahy všeobecnú zásadu prispôsobenia práce zamestnancovi na jeho žiadosť (§ 90 ods.11).

Žiadne komentáre: