Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Zákonník práce: Pracovná pohotovosť

Pracovná pohotovosť, počas ktorej sa zamestnanec zdržiava na pracovisku, je pripravený na výkon práce ale prácu nevykonáva, sa považuje za tzv. "neaktívnu časť" pracovnej pohotovosti a čo je podstatné, od 1.9.2007 sa započítava do pracovného času. Za takúto pracovnú pohotovosť patrí zamestnancovi mzda. Mzda musí byť vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy - podľa § 119 ods. 3 základnou zložkou mzdy je zložka poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu. Súčasne mzda za pracovnú pohotovosť na pracovisku musí byť najmenej vo výške minimálneho mzdového nároku ustanoveného v § 120 ods. 4 v Sk za hodinu pre prvý stupeň náročnosti práce - teda aktuálne najmenej 46,60 Sk za hodinu.

Poznámka - dopad na odvody: Treba si uvedomiť, že od 1.9.2007 sa mzda za pracovnú pohotovosť na pracovisku započítava do vymeriavacích základov na sociálne a zdravotné poistenie.

Do 1.9.2007 patrila zamestnancovi pri pracovnej pohotovosti na pracovisku náhrada mzdy a to najmenej vo výške 50% minimálneho mzdového nároku ustanoveného v § 120 ods. 4 v Sk za hodinu pre prvý stupeň náročnosti práce. Náhrada mzdy pri pracovnej pohotovosti sa nezapočítavala do vymeriavacích základov na odvody.

Pracovná pohotovosť, počas ktorej sa zamestnanec nezdržiava na pracovisku a je pripravený na výkon práce, sa od 1.9.2007 považuje za tzv. "neaktívnu časť pracovnej pohotovosti", ktorá sa nezapočítava do pracovného času. Za takúto pracovnú pohotovosť patrila a naďalej patrí zamestnancovi náhrada a to najmenej vo výške 20 % minimálneho mzdového nároku ustanoveného v § 120 ods. 4 v Sk za hodinu pre prvý stupeň náročnosti práce (teda aktuálne najmenej 8,74 Sk za hodinu).

Náhrada mzdy pri pracovnej pohotovosti mimo pracoviska sa aj naďalej nezapočítava do žiadneho z vymeriavacích základov na odvody.

Ak zamestnanec počas pracovnej pohotovosti vykonáva prácu, tak rovnako ako do 1.9.2007 sa práca považuje za prácu nadčas.

Rozsah pracovnej pohotovosti, ktorú môže zamestnávateľ zamestnancovi nariadiť, je rovnako ako do 1.9.2007 najviac 8 hodín v týždni a 100 hodín za kalendárny rok. Do 1.9.2007 bolo v Zákonníku aj obmedzenie na 36 hodín v mesiaci. Zamestnanec sa však so zamestnávateľom môžu dohodnúť aj na rozsahu pracovnej pohotovosti nad tieto hranice.

Žiadne komentáre: