Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Ročné zúčtovanie dane za rok 2007 - termíny

31. január 2008 - najneskôr v tento deň by zamestnanec mal podpísať „Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO zo závislej činnosti pre rok 2008“.

5. február 2008 - najneskôr v tento deň by zamestnanec, ktorý mal v roku 2007 viacerých zamestnávateľov a u toho posledného si bude žiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane, mal požiadať všetkých ostatných zamestnávateľov (ktorých naopak nebude žiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane) o vystavenie "Potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2007". Samozrejme ak takéto "Potvrdenie" za rok 2007 od nejakého zamestnávateľa už má, žiadať oň tohto zamestnávateľa nanovo je zbytočné.

11. február 2008 - najneskôr v tento deň by zamestnanec, ktorý podľa predošlého odseku do 5. februára 2008 požiadal o "Potvrdenie" mal dostať "Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2007".

15. február 2008 - najneskôr v tento deň môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. O vykonanie ročného zúčtovania za rok 2007 môže zamestnanec požiadať toho zamestnávateľa, u ktorého si ako u posledného zamestnávateľa v roku 2007 uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Ak mal zamestnanec počas roka 2007 aj iných zamestnávateľov, je povinný do 15. februára 2008 doručiť "Potvrdenia" od ostatných zamestnávateľov.

10. marec 2008 - najneskorší termín, dokedy musí zamestnávateľ vydať „Potvrdenie“ zamestnancovi, ktorý nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

31. marec 2008 - hraničný termín, dokedy musí zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane za zamestnanca, ktorý o to požiadal do 15. februára 2008 a nebol povinný podať sám daňové priznanie.

Žiadne komentáre: