Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2007

Nezdaniteľná časť na daňovníka je suma, ktorá sa pred výpočtom dane odpočíta od základu dane. Daň (19%) sa potom vypočíta len zo zostávajúcej sumy daňového základu. Nezdaniteľná časť na daňovníka v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane za rok 2007 je v zásade suma 95616 Sk. Nie je to však vždy tak, prvýkrát za rok 2007 sa v praxi stretneme s tým, že daňovníci s vyšším daňovým základom budú mať túto nezdaniteľnú časť krátenú, prípadne vôbec žiadnu - tzv. Počiatkova milionárska daň.

Pozrime sa na tento problém systematicky.

Kto má nárok

Nárok na nezdaniteľnú časť má v zásade každý daňovník (s výnimkou daňovníkov so základom dane 880464 Sk a vyšším a s výnimkou dôchodcov, viď ďalej) - teda nárok majú aj osoby ktoré nemajú trvalý pobyt na Slovensku, cudzinci a pod.

Nárok na nezdaniteľnú časť majú aj nezaopatrené deti, študenti, dobrovoľne nezamestnaní, ženy na rodičovskej dovolenke atď.

Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka

Výška nezdaniteľnej časti nezávisí od toho, či daňovník dosahoval príjmy počas celého roka alebo len v niektorom mesiaci alebo mesiacoch.

Ak daňovník dosiahne základ dane (to je suma uvedená na riadku 36 tlačiva DPFO typ A alebo na riadku 69 tlačiva DPFO typ B) do 498000 Sk, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 95616 Sk.

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 498000 Sk, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca: 220116 – (základ dane : 4), výsledok sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.

Ak daňovník dosiahne základ dane 880464 Sk a vyšší, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Ak daňovník je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku, priznaného k 1.1.2007 alebo skôr, nezdaniteľná časť podľa predošlého postupu sa zníži o sumu dôchodku za rok 2007 (a ak je suma dôchodku vyššia, ako suma nezdaniteľnej časti podľa predošlého postupu, výsledná nezdaniteľná časť na daňovníka je nula). Uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na poberateľov invalidných dôchodkov.

Príklad

Zamestnanec - občan Rakúskej republiky, dosiahne za rok 2007 základ dane (príjmy mínus odvody zamestnanca) vo výške 250000 Sk. Počas roka 2007 pracoval ako zamestnanec len tri mesiace. V ročnom zúčtovaní dane (alebo daňovom priznaní) sa uplatní nezdaniteľná časť vo výške 95616 Sk.

Príklad

Podnikateľ - živnostník, dosiahne za rok 2007 základ dane vo výške 800000 Sk. V daňovom priznaní FO typ B si uplatní stratu za predošlé roky vo výške 150000 Sk. Výsledný základ dane, ktorý uvedie v riadku 69, bude suma 650000 Sk.

Pretože dosiahne základ dane vyšší ako 498000 Sk, nezdaniteľná časť sa vypočíta ako 220116 – (základ dane : 4) = 220116 - (650000 : 4) = 220116 - 162500 = 57616 Sk

Príklad

Poberateľ predčasného starobného dôchodku, priznaného k 1.7.2006, dostal spolu za rok 2007 dôchodok vo výške 85000 Sk.

Za rok 2007 podáva daňové priznanie (typ B), pretože mal príjmy ako zamestnanec a súčasne dosiahol aj príjmy z prenájmu.

Jeho základ dane na r.69 je 520000 Sk.

Nezdaniteľná časť sa vypočíta ako 220116 – (základ dane : 4) - dôchodok = 220116 - (520000 : 4) - 85000 = 220116 - 130000 - 85000 = 5116 Sk
.

Ak sa Vám tento článok páčil, tak ho pošlite na pošli na vybrali.sme.sk

Žiadne komentáre: