Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Výpočet výšky dôchodku z I. piliera - ďalšie veličiny

Pozrime sa ešte na niektoré dôležité detaily a na ďalšie veličiny ovplyvňujúce výpočet výšky dôchodku.

Najskôr sa vráťme k definícií rozhodujúceho obdobia - obdobia, za ktoré sa vypočítava priemerný osobný mzdový bod. Ako už bolo povedané, rozhodujúce obdobie je v zásade dané ako obdobie od 1.1.1984 do 31.12. roka pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodkovú dávku.

Avšak - ak v rozhodujúcom období určenom od 1.1.1984 do 31.12. roka pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodkovú dávku:
 • nie je najmenej dvadsať dva kalendárnych rokov, za ktoré možno určiť osobné mzdové body - napríklad preto, lebo určitý čas občan nebol dôchodkovo poistený - bol dobrovoľne nezamestnaný alebo bol SZČO, ktorá nemusela byť povinne poistená a pod.
 • alebo je v ňom jeden alebo viac rokov, počas ktorých celý rok trvala tzv. "náhradná doba" = ide najmä o dobu keby mal občan nárok na nemocenské alebo ošetrovné, ďalej dobu starostlivosti o dieťa vo veku do 6 rokov, alebo počas celého roka občan študoval alebo bol na civilnej službe,

tak sa rozhodujúce obdobie predlžuje pred rok 1984 postupne tak, aby v ňom bolo desať kalendárnych rokov, za ktoré možno určiť osobné mzdové body bez zohľadnenia rokov, v ktorých trvala náhradná doba, štúdium alebo civilná služba.

Ak poistenec ani po tomto predĺžení nemá desať kalendárnych rokov, za ktoré možno určiť osobné mzdové body, zisťuje sa priemerný osobný mzdový bod z tohto nižšieho počtu kalendárnych rokov.

Poznámka: Ďalšie málo významné výnimky nájdete v § 63 ods.9 až 12 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Na záver tejto časti ešte jedna dôležitá zásada, týkajúca sa najmä matiek s deťmi: Na určenie priemerného osobného mzdového bodu sa z obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období vylučujú roky, počas ktorých v celom roku trvalo obdobie náhradnej doby, štúdia alebo civilnej služby.

Príklad

Pani Filipovská žiada o dôchodok k 1.októbru 2008. Rozhodujúce obdobie pre výpočet priemerného osobného mzdového bodu (POMB) by mali byť roky 1984 až 2007. Pani Filipovská však v rokoch 1984 a 1985 bola na rodičovskej dovolenke (tá trvala až do 31.3.1986), po ukončení rodičovskej dovolenky pracovala až do 30.9.2008. Pri výpočte POMB sa roky 1984 a 1985 vylúčia z rozhodujúceho obdobia a POMB sa bude počítať len za roky 1986 až 2007.

Obdobie dôchodkového poistenia

Obdobie dôchodkového poistenia (ODP) alebo ľudovo "počet odpracovaných rokov" je druhou veličinou vo vzorci, podľa ktorého sa vypočíta výška dôchodku. Pripomeňme si, že:

Dôchodok = POMB x ODP x ADH

Podľa § 60 zákona, obdobie dôchodkového poistenia je:
 • obdobie povinného dôchodkového poistenia zamestnanca,
 • obdobie povinného dôchodkového poistenia SZČO,
 • obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia,
 • obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ak za toto obdobie nezískali nárok na výsluhový dôchodok (neodslúžili 15 rokov) a ani im nebol priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok,
 • obdobie zamestnania a náhradné doby (viď vyššie) získané pred 1. januárom 2004 podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004,
 • obdobie poistenia v zahraničí po 30. apríli 1990.

Pozor, nepomýľte si:

- rozhodujúce obdobie pre určenie priemerného osobného mzdového bodu: to je dané od 1.1.1984, výnimky viď vyššie,

- a obdobie dôchodkového poistenia: to pre ľudí, ktorí pôjdu do dôchodku v týchto rokoch vo väčšine prípadov začína ešte pred rokom 1984 - obvykle už od začatia štúdia na strednej škole.

Poznámka: Ak má poistenec v tom istom období viacero dôchodkových poistení, započítava sa takéto obdobie dôchodkového poistenia len raz.

Napríklad ak počas roka 2006 občan bol povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec a súčasne si počas roka 2006 platil odvody do Sociálnej poisťovne aj ako SZČO, rok 2006 sa do obdobia dôchodkového poistenia započíta iba raz.

Do obdobia dôchodkového poistenia sa nezapočítava obdobie prerušenia povinného dôchodkového poistenia (§ 26).

K prerušeniu povinného dôchodkového poistenia dochádza napríklad v období, kedy zamestnanec čerpá neplatené voľno, má absenciu alebo od 11-teho dňa ošetrovania blízkej osoby. Takéto obdobia sa nezapočítavajú do obdobia dôchodkového poistenia.

Dôchodková hodnota

Treťou veličinou vo vzorci, podľa ktorého sa vypočíta výška dôchodku, je dôchodková hodnota (§ 64).

Dôchodková hodnota je číslo, ktoré autori zákona o sociálnom poistení nastavili tak, aby človek, ktorý bol dôchodkovo poistený 40 rokov, mal dôchodok približne vo výške polovice svojho abstrahovaného priemerného hrubého príjmu.

Výška dôchodkovej hodnoty v rokoch 2004 až 2008:

 • Rok 2004: 183,58 Sk
 • Rok 2005: 195,31 Sk
 • Rok 2006: 214,68 Sk
 • Rok 2007: 232,51 Sk
 • Rok 2008: 249,14 Sk

Výška dôchodkovej hodnoty sa každoročne zvyšuje tak, ako sa medziročne zvyšujú priemerné mzdy (...nebolo to po roku 2004 vždy tak, ale o tom niekedy inokedy).

Žiadne komentáre: