Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Mzdové veličiny - odvody zamestnancov rok 2015

Skratky použité v tabuľke:
DoBPŠ = Dohoda o brigádnickej práci študentov
DoVP = Dohoda o vykonaní práce
DoPČ = Dohoda o pracovnej činnosti

StP = Starobné poistenie
RFS = Rezervný fond solidarity
IP = Invalidné poistenie
NP = Nemocenské poistenie
PvN = Poistenie v nezamestnanosti
UP = Úrazové poistenie GP = Garančné poistenie ZP = Zdravotné poistenie
 


Status

StP+RFS

IP

NP

PvN

UP

GP

ZP

Osoba v pracovnom pomere

x

x

x

x

x

x

x

Štátny zamestnanec

x

x

x

x

x

 

x

Osoba v služobnom pomere

x

x

x

x

x

 

x

Predtým dlhodobo nezamestnaný v pracovnom pomere 1)

 

 

 

 

x

x

x

Sudca

x

x

x

 

 

 

x

Prokurátor

x

x

x

 

 

 

x

Žiak SŠ, študent VŠ pri odbornej praxi

 

 

 

 

 

 

x

DoBPŠ do 200 eur 2)

 

 

 

 

x

x

 

DoBPŠ nad 200 eur

x

x

 

 

x

x

 

DoVP, DoPČ star., výsluhový dôchodca 3)

x

 

 

 

x

x

 

DoVP, DoPČ invalidný dôchodca 4)

x

x

 

 

x

x

 

DoVP, DoPČ ostatní, pravidelný mes. príjem

x

x

x

x

x

x

x

DoVP, DoPČ ostatní, nepravidelný príjem

x

x

 

 

x

x

x

Konateľ s.r.o., pravidelný mesačný príjem

x

x

x

x

 

 

x

Konateľ s.r.o., nepravidelný príjem

x

x

 

 

 

 

x

DR, predst., pravidelný mesačný príjem 5)

x

x

x

x

 

 

x

DR, predst., nepravidelný príjem 5)

x

x

 

 

 

 

x

Spoločník s.r.o., pravidelný mesačný príjem

x

x

x

x

 

 

x

Spoločník s.r.o., nepravidelný príjem

x

x

 

 

 

 

x

Komanditista k.s., pravidelný mesačný príjem

x

x

x

x

 

 

x

Komanditista k.s., nepravidelný príjem

x

x

 

 

 

 

x

Člen družstva, pravidelný mesačný príjem 6)

x

x

x

x

 

 

x

Člen družstva, nepravidelný príjem 6)

x

x

 

 

 

 

x

Riaditeľ štátneho podniku

x

x

x

x

x

 

x

Ústavný činiteľ 7)

x

x

x

x

x

 

x

Župan, primátor, starosta

x

x

x

x

x

 

x

Poslanec, pravidelný mesačný príjem 8)

x

x

x

x

x

 

x

Poslanec, nepravidelný príjem 8)

x

x

 

 

x

 

x

Pestún v zariadení pestúnskej starostlivosti

x

x

x

x

 

 

x

Osoba vo väzbe, pravidelný mes. príjem 9)

x

x

x

 

x

 

x

Osoba vo väzbe, nepravidelný príjem 9)

x

x

 

 

x

 

x

Osoba na zmluvu podľa Obč. zákonníka, pravidelný mesačný príjem 10)

x

x

x

x

 

 

x

Osoba na zmluvu podľa Obč. zákonníka, nepravidelný príjem 10)

x

x

 

 

 

 

x

Likvidátor, prokurista, nútený správca, pravidelný mesačný príjem

x

x

x

x

 

 

x

Likvidátor, prokurista, nútený správca, nepravidelný príjem

x

x

 

 

 

 

x

 
Poznámky:

1) zamestnanec, ktorý prišiel z Úradu práce, kde bol v evidencií uchádzačov o zamestnanie, počas prvých 12 kalendárnych mesiacov od vzniku pracovného pomeru. Pozor, je zdravotne poistený ale sadzba zamestnanca i zamestnávateľa je nulová

2) študent na DoBPŠ pri príjme max. 200 eur vrátane mesačne

3) poberateľ starobného dôchodku a poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, pracujúci na DoVP alebo na DoPČ

4) poberateľ invalidného dôchodku (bez ohľadu na výšku percent poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť) a poberateľ výsluhového invalidného dôchodku, pracujúci na DoVP alebo na DoPČ

5) člen štatutárnych orgánov, správnych a dozorných rád, predstavenstiev, kontrolných komisií a iných samosprávnych orgánov právnických osôb

6) člen družstva, ktorý nie je v pracovnoprávnom vzťahu v družstve

7) prezident, člen vlády, poslanec NRSR, verejný ochranca práv, poslanec Európskeho parlamentu, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

8) poslanec a ďalšie osoby s odmenami za výkon funkcie v orgánoch územnej samosprávy (VUC, obecné a mestské zastupiteľstvá)

9) osoba obvinená vo väzbe alebo osoba odsúdená vo výkone trestu

10) zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, napríklad príkazné zmluvy, ak ide o závislú činnosť podľa § 5 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Žiadne komentáre: