Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Tabuľky veličín používaných v mzdovom účtovníctve - rok 2008

V tabuľkách nájdete súhrn veličín, konštánt, parametrov, sadzieb atď. používaných vo mzdovom účtovníctve od 1.1.2008.

Daň z príjmov

Sadzba dane ..................................................................................... 19%
Nezdaniteľná čiastka na daňovníka mesačne ............................................ 8208
Nezdaniteľná čiastka na daňovníka ročne ................................................ 98496
Nezdaniteľná čiastka na DDS, ŽP, ÚS ročne ............................................. 12000
Daňový bonus na jedno dieťa mesačne ................................................... 555
Paušálne výdavky pri príjmoch podľa § 6 zákona (podnikanie atď.) ............... 40%
Paušálne výdavky pri remeselných živnostiach ......................................... 60%
Limit príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ods.1 písm.h) zákona ............. 25650
Príjem, do ktorého nie je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2008 ........ 49248

Vysvetlivky použitých skratiek:
DSS - Doplnkové dôchodkové sporenie, ŽP - Životné poistenie, ÚS - Účelové sporenie

Sociálne poistenie
Limit príjmov za rok 2007 pre povinné poistenie SZČO k 1.7.2008 ................. 97200
Sadzba poistného na nemoc.poistenie zamestnanca .................................. 1,4%
Sadzba poistného na nemoc.poistenie zamestnávateľa .............................. 1,4%
Sadzba poistného na nemoc.poistenie SZČO ............................................ 4,4%
Sadzba poistného na nemoc.poistenie DNPO ............................................ 4,4%
Sadzba poistného na starob.poistenie zamestnanca .................................. 4%
Sadzba poistného na starob.poistenie zamestnávateľa .............................. 14%
Sadzba poistného na starob.poistenie zamestnávateľa za sporiteľa .............. 5%
Sadzba poistného na starob.poistenie SZČO ............................................ 18%
Sadzba poistného na starob.poistenie SZČO - sporiteľ ............................... 9%
Sadzba poistného na starob.poistenie DDPO ............................................ 18%
Sadzba poistného na starob.poistenie DDPO - sporiteľ ............................... 9%
Sadzba príspevku na starobné dôchodkové sporenie .................................. 9%
Sadzba poistného na invalidné poistenie zamestnanca ............................... 3%
Sadzba poistného na invalidné poistenie zamestnávateľa ............................ 3%
Sadzba poistného na invalidné poistenie SZČO ......................................... 6%
Sadzba poistného na invalidné poistenie DDPO .......................................... 6%
Sadzba poistného na poistenie v nezam. zamestnanca ............................... 1%
Sadzba poistného na poistenie v nezam. zamestnávateľa ........................... 1%
Sadzba poistného na poistenie v nezam. DPOvN ....................................... 2%
Sadzba poistného na úrazové poistenie zamestnávateľa ............................. 0,8%
Sadzba poistného na garančné poistenie zamestnávateľa ........................... 0,25%
Sadzba poistného do rezervného fondu zamestnávateľa ............................. 4,75%
Sadzba poistného do rezervného fondu SZČO ........................................... 4,75%
Sadzba poistného do rezervného fondu DDPO ........................................... 4,75%
Vymeriavací základ minimálny (obvykle) do 30.9.2008 (?) ............................ 8100
Vymeriavací základ maximálny do 30.6.2008 (nem. a gar.poistenie) ............... 28142
Vymeriavací základ maximálny do 30.6.2008 (star.,inv.,nez.,rez.fond) ............ 75044

Vysvetlivky použitých skratiek:
SZČO - Samostatne zárobkovo činná osoba, DNPO - Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, DDPO - Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, DPOvN - Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti

Zdravotné poistenie
Sadzba poistného zamestnanca .............................................................. 4%
Sadzba poistného zamestnanca so zdr.postihnutím ..................................... 2%
Sadzba poistného zamestnávateľa ........................................................... 10%
Sadzba poistného zamestnávateľa za zamestnanca so zdr.postihnutím ........... 5%
Sadzba poistného SZČO ........................................................................ 14%
Sadzba poistného SZČO so zdr.postihnutím ............................................... 7%
Sadzba poistného samoplatiteľa .............................................................. 14%
Sadzba poistného samoplatiteľa so zdr.postihnutím ..................................... 7%
Vymeriavací základ minimálny (obvykle) .................................................... 8100
Vymeriavací základ maximálny mesačne .................................................... 56283
Vymeriavací základ maximálny za rok 2008 ................................................ 675396
Minimálne preddavky SZČO (obvykle) ....................................................... 1134
Minimálne preddavky samoplatiteľa (obvykle) ............................................. 751
Minimálny VZ samoplatiteľa v ročnom zúčt. za rok 2008 (obvykle) .................. 64332

Minimálna mzda

Minimálna mzda zamestnanca odm. mesačnou mzdou (obvykle) ..................... 8100
Minimálna mzda zamestnanca odmeň. hodinovou mzdou ............................... 46,60
Životné minimum

Základná suma životného minima do 30.6.2008 ........................................... 5130

Cestovné náhrady

Stravné pri služ.ceste trvajúcej 5 až 12 hodín ............................................ 89
Stravné pri služ.ceste trvajúcej 12 až 18 hodín .......................................... 135
Stravné pri služ.ceste trvajúcej viac ako 18 hodín ...................................... 208
Náhrada za používanie vlastného mot.vozidla pri služ.ceste za 1 km ............... 6,20

Žiadne komentáre: