Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Druhý dôchodkový pilier po 1.1.2008

V utorok 30.10.2007 bola v Národnej rade SR schválená novela zákona o sociálnom poistení. Zmeny, týkajúce sa nemocenských dávok, som popísal tu a ďalšie zmeny v sociálnom poistení som popísal tu.

Novela súčasne zmenila pravidlá hry aj pre druhý dôchodkový pilier. Pozrime sa na zmeny, ktoré občanov najviac zaujímajú.

Vstup do II. piliera bude pre mladých dobrovoľný

Mladí ľudia, ktorí po 1.1.2008 prvýkrát začnú pracovať a platiť odvody, si budú môcť vybrať, či vstúpia do II. piliera alebo či budú len v I. pilieri. Pozor, podľa zákona "základné" nastavenie bude, že mladý človek je v I. pilieri - a ak chce vstúpiť do II. piliera, musí si do 6 mesiacov od začiatku pracovnej činnosti podať prihlášku. Kto tak neurobí - napríklad preto, lebo zabudne alebo bude v cudzine - do II. piliera sa už nedostane.

Počas prvého polroka 2008 sa II. pilier otvorí

Všetci, ktorí si sporia na dôchodok na osobných dôchodkových účtoch v II. pilieri, budú môcť z II. piliera vystúpiť a to v čase od 1.1.2008 do 30.6.2008. Ak niekto vystúpi z II. piliera, jeho úspory sa prevedú do Sociálnej pioisťovne. Takýto občan po splnení príslušných podmienok dostane starobný dôchodok len zo Sociálnej poisťovne avšak v plnej výške - nekrátenej za obdobie, kedy bol (dočasne) v II. pilieri.

(Zmena 4.11.2007) Súčasne tí, ktorí v rokoch 2005 a 2006 do II. piliera nevstúpili, budú môcť dodatočne do II. piliera vstúpiť v čase medzi 1.1.2008 až 30.6.2008.Tu síce bola pochybnosť, či hlasovanie poslancov o príslušných pozmeňovacích návrhoch bolo v súlade s rokovacím poriadkom Národnej rady, avšak výsledná podoba zákona predložená na podpis prezidentovi možnosť dodatočného vstupu obsahuje.

Povinná doba sporenia v II. pilieri sa predlžuje z 10 na 15 rokov

Doteraz bola jednou z podmienok na uplatnenie nároku na predčasný starobný dôchodok alebo na starobný dôchodok podmienka, aby si sporiteľ sporil v II. pilieri aspoň 10 rokov. Táto podmienka sa mení - sporiteľ bude mať nárok na dôchodok z II. piliera, ak okrem iných podmienok splní podmienku doby sporenia najmenej 15 rokov.

Táto zmena znamená problém pre staršie ročníky sporiteľov, ktorí do II. piliera v rokoch 2005 a 2006 vstupovali s vedomím, že im stačí sporiť 10 rokov. Praktickým dôsledkom pre nich bude:

  • rozhodnutie vystúpiť z II. piliera, ak predpokladajú, že 15 rokov sporiť nechcú alebo nedokážu a dôchodok z II. piliera tak nezískajú,
  • rozhodnutie zostať v II. pilieri s vedomím, že dôchodok z II. piliera získajú až po 15 rokoch sporenia - čiže vo vyššom veku - s predpokladom, že 15 rokov skutočne sporiť dokážu,
  • rozhodnutie zostať v II. pilieri s predpokladom, že budúca vláda tieto sprísnené podmienky pre sporenie v II. pilieri zruší.

Štát bude aj naďalej platiť príspevky do II. piliera za mamičky a opatrovateľov

Sporitelia - rodičia, za ktorých platí poistné a príspevky štát z dôvodu starostlivosti o malé deti a opatrovatelia telesne postihnutých osôb si budú môcť vybrať, či má za nich štát aj naďalej platiť príspevky do II. piliera alebo či v čase, kedy sú takýmito osobami, má za nich štát platiť len poistné do Sociálnej poisťovne.

Za sporiteľov - invalidov však Sociálna poisťovňa po 1.1.2008 už nebude platiť príspevky do II. piliera.

1 komentár:

zdener povedal(a)...

Máme takýto problém.Manželka pracovala na dobu určitú 1 rok.Počas tohto obdobia otehotnela.Zamestnávateľ jej nepredľžil pracovnú zmluvu a tak zostala nezamestnaná.Zaevidovala sa na úrade práce,odkial ešte pár mesiacov poberala podporu.Ked prišiel termín nástupu na materskú dovolenku oznámila to na úrade práce.Kedže sa na nu vzťahovala ochranná lehota,materský príspevok jej bol vyplácaný z priemeru príjmov za určité obdobie.Toto musela doložiť potvrdeniami.Teraz poberá normálny rod. príspevok.
Teraz prejdem k jadru veci.Ešte počas posledného zamestnania vstúpila do 2. piliera.Keď prišli prvé výpisy z účtu zistili sme ,že od určitého obdobia jej prestali chodiť peniaze. Obrátili sme sa na pani,ktorá nás poistovala, že je takýto problém.Ona sa strašne čudovala ako je to možné a tvrdila že peniaze by jej tam mali prísť.To bolo všetko.Žiadne otázky ani rady.Prišiel ďalší výpis a nič sa nezmenilo. Preto sa šla spýtať na UPSR (úrad práce).Tí ju samozrejmä poslali do soc.poist. (tá je v inom meste).Až tam sa dozvedela že si mala vyplniť nejaké tlačivo a doložiť rodným listom - a že tieto peniaze jej už spätne NEBUDU doplatené.A čo je horšie.Vraj toto obdobie jej bude chýbať do zápočtu odrobených rokov.
Je toto vôbec možné? Má tá pracovníčka zo soc.poisťovne pravdu? Naozaj sa s tým nedá už nič robiť? Budú manželke chýbať tieto roky? A čo tie chýbajúce peniaze v 2. pilieri? To nie je žiadne prepojenie medzi týmito dvoma inštitúciami?
Budem vďačný za každú dobrú radu.