Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Príklad, kedy sa oplatí požiadať o predčasný starobný dôchodok ešte v roku 2007

Pani Alžbeta vychovala tri deti. Pani Alžbeta dovŕšila 54 rokov 1.5.2006.

Dôchodkový vek sa jej preto predlžuje o 2 roky a 3 mesiace na 56 rokov a 3 mesiace. Dôchodkový vek dosiahne 1.8.2008.

Pani Alžbeta sa rozhodne požiadať o predčasný starobný dôchodok k 3.12.2007.

Predpokladá, že v roku 2008 už nebude pracovať a ak aj áno, jej príjem by mal byť nižší ako 49248 Sk a preto by mal byť od dane oslobodený.

Priemerný osobný mzdový bod (POMB) pani Alžbety, zistený za obdobie rokov 1984 až 2006, má hodnotu 0,8.

Pretože o dôchodok žiada v roku 2007, POMB sa jej zvýši o 32% z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a 0,8.

32% z 0,2 = 0,064. Výsledný POMB bude 0,864.

Pani Alžbeta dosiahla k 3.12.2007 spolu 36,274 rokov (13240 dní) dôchodkového poistenia.

Aktuálna dôchodková hodnota v roku 2007 je 232,51 Sk.

Pani Alžbeta v posledných štyroch rokoch pred 3.12.2007 bola poistená v nezamestnanosti najmenej tri roky. Obdobie, za ktoré sa zníži suma predčasného starobného dôchodku, sa preto skráti o 6 mesiacov a bude dané ako obdobie od 3.6.2008 do 31.7.2008 vrátane - čo je 59 dní. Suma predčasného starobného dôchodku sa znižuje o 0,5% za každých začatých 30 dní - v danom prípade sa preto zníži o 1%.

Predčasný starobný dôchodok pani Alžbety sa vypočíta takto:

99% z (0,864 x 36,274 x 232,51) = 7215 Sk

Pretože predčasný starobný dôchodok bol priznaný po 1.7.2007, vypočítaná suma sa v súlade s § 82 zákona valorizuje o 6,25% a výsledný predčasný starobný dôchodok pani Alžbety bude suma 7666 Sk.

Aká by bola výška dôchodku, ak by pani Alžbeta požiadala o predčasný starobný dôchodok až k 5.1.2008?

POMB by sa zisťoval za obdobie rokov 1984 až 2007, čiže zohľadnil by sa aj osobný mzdový bod za rok 2007.

Predpokladajme, že POMB by aj tak dosiahol hodnotu 0,8.

V roku 2008 sa POMB zvýši len o 28% z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a 0,8.

28% z 0,2 = 0,056. Výsledný POMB bude 0,856.

Pani Alžbeta by dosiahla k 5.1.2008 spolu 36,3644 rokov (13273 dní) dôchodkového poistenia.

Aktuálna dôchodková hodnota v roku 2007 bude odhadom 250 Sk.

Pri posudzovaní obdobia, za ktoré sa zníži suma predčasného starobného dôchodku, sa už v roku 2008 nebude zohľadňovať, či by bol alebo nebol nárok na dávku v nezamestnanosti. Obdobie za ktoré sa zníži suma predčasného starobného dôchodku, bude od 5.1.2008 do 31.7.2008 vrátane - čo je 209 dní. Suma predčasného starobného dôchodku sa znižuje o 0,5% za každých začatých 30 dní - v danom prípade sa preto zníži o 3,5%.

Predčasný starobný dôchodok pani Alžbety sa k 5.1.2008 vypočíta takto:

96,5% z (0,856 x 36,3644 x 250) = 7510 Sk

Pani Alžbete sa oplatí požiadať o predčasný starobný dôchodok ešte v roku 2007, pretože:
  • získa o jeden mesačný dôchodok navyše vo výške 7666 Sk,
  • keby požiadala o dôchodok až v januári, mala by o 156 Sk nižší dôchodok,
  • bude mať nárok na vianočný príspevok za rok 2007 vo výške 1500 Sk.

Žiadne komentáre: