Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Oplatí sa žiadať o predčasný starobný dôchodok ešte v roku 2007?

(aktualizované 18.11.2007)

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá bude účinná od 1.1.2008, prináša niekoľko podstatných zmien do systému predčasných starobných dôchodkov.

Zmeny k 1.1.2008

1. Nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne až po dosiahnutí 15 rokov dôchodkového poistenia (doteraz stačilo 10 rokov).

2. O predčasný starobný dôchodok je možné požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením riadneho dôchodkového veku.

3. Pri výpočte predčasného starobného dôchodku sa nezohľadní, že žiadateľ sa zrieka nároku na dávku v nezamestnanosti. Suma dôchodku sa bude krátiť o 0,5% za každých začatých 30 dní pred dovŕšením dôchodkového veku bez akejkoľvek výnimky a pre väčšinu žiadateľov tak vypočítaný dôchodok bude o 3% nižší, ako pri výpočte platnom do 31.12.2007.

Poznámka. Pôvodný zámer zaviesť zásadu, podľa ktorej zárobkovo činnej osobe bude na dobu zárobkovej činnosti pozastavený predčasný starobný dôchodok, sa napokon do novely zákona nedostal.


Výpočet sumy predčasného starobného dôchodku

Suma predčasného starobného dôchodku sa vypočíta podobne ako suma "riadneho" starobného dôchodku:

Predčasný starobný dôchodok = POMB x ODP (počet "odpracovaných" rokov) x ADH - Zníženie

Pri výpočte sa násobia:

 • POMB = Priemerný osobný mzdový bod (viď § 63 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
 • ODP = Obdobie dôchodkového poistenia ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok v rokoch (§ 60)
 • ADH = Aktuálna dôchodková hodnota (§ 64), v roku 2007 je to suma 232,51 Sk
(Vysvetlenie týchto pojmov nájdete ak kliknete na podčiarknuté skratky)

Výsledný súčin sa zníži o 0, 5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku.

Do 31.12.2007 platí výnimka pre občana, ktorý ku dňu uplatnenia nároku na predčasný starobný dôchodok spĺňa podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti a neuplatní si nárok na dávku v nezamestnanosti. V jeho prípade sa obdobie, za ktoré sa znižuje suma predčasného starobného dôchodku podľa predošlého odseku, skráti o obdobie, počas ktorého by mal nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti. Pripomeňme si, že nárok na dávku v nezamestnanosti má občan, ak v posledných štyroch rokoch bol aspoň tri roky poistený v nezamestnanosti (nepodstatnú výnimku pozrite v § 104 ods. 2 zákona).

Pripomeniem ešte (doplnené 6.11.2007), že občan má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak suma predčasného starobného dôchodku (vypočítaná podľa vyššie uvedeného vzorca) ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona o životnom minime. Suma životného minima je v čase od 1.7.2007 do 30.6.2008 stanovená na 5130 Sk, výška predčasného starobného dôchodku priznaného v uvedenom čase teda musí byť vyššia ako 6156 Sk - občan má nárok na predčasný starobný dôchodok ak jeho suma vyjde aspoň 6157 Sk.


Príklad

Pán Anton dovŕši dôchodkový vek (62 rokov) 15. augusta 2008. Pán Anton sa rozhodne požiadať o predčasný starobný dôchodok ešte pred koncom roka 2007 - pred nadobudnutím účinnosti novely zákona. O predčasný starobný dôchodok požiada 10. decembra 2007.

Priemerný osobný mzdový bod pána Antona, zistený za obdobie rokov 1984 až 2006, má hodnotu 1,1244.

Pán Anton dosiahol k 10. decembru 2007 spolu 42,8220 rokov (15630 dní) dôchodkového poistenia.

Aktuálna dôchodková hodnota v roku 2007 je 232,51 Sk.

Pán Anton v posledných štyroch rokoch pred 10. decembrom 2007 bol poistený v nezamestnanosti najmenej tri roky, preto spĺňa podmienku nároku na výplatu dávky v nezamestnanosti po dobu 6 mesiacov, čo znamená obdobie od 10. decembra 2007 do 9. júna 2008.

Obdobie, za ktoré sa zníži suma predčasného starobného dôchodku je preto dané len ako obdobie od 10. júna 2008 do 14. augusta 2008 vrátane - čo je 35 dní. Suma predčasného starobného dôchodku sa znižuje o 0,5% za každých začatých 30 dní - v danom prípade sa preto zníži o 1%.

Poznámka. Keby pán Anton počkal so žiadosťou o predčasný starobný dôchodok do 15. decembra, suma predčasného starobného dôchodku by sa znížila len o 0,5%.

Predčasný starobný dôchodok pána Antona sa vypočíta takto: 99% z (1,1244 x 42,8220 x 232,51) = 99% z 11195,13 Sk = 11084 Sk (výsledná suma sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor, viď § 116 ods. 8 zákona).

Pretože predčasný starobný dôchodok bol priznaný po 1.7.2007, vypočítaná suma sa v súlade s § 82 zákona valorizuje o 6,25% a výsledný predčasný starobný dôchodok pána Antona bude vo výške 11777 Sk.


Oplatí sa o predčasný starobný dôchodok požiadať ešte v roku 2007?

Argumenty, ktoré hovoria "ZA" sú:

 • V roku 2007 možno ešte o predčasný starobný dôchodok žiadať aj keď máte do dôchodkového veku viac ako 2 roky.
 • V roku 2007 vám pri výpočte dôchodku "odpustia" z penalizácie 3%, teda dôchodok budete mať vyšší o 3% (ale len ak máte nárok na dávku v nezamestnanosti).
 • V roku 2007 sa k priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 pripočíta 32% z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom. V roku 2008 sa pripočíta len 28%.
 • Pri výpočte priemerného osobného mzdového bodu v roku 2007 sa nezohľadňuje osobný mzdový bod za samotný rok 2007. Ak vám vychádza za rok 2007 osobný mzdový bod nižší, ako priemerný osobný mzdový bod za roky 1984 až 2006, je lepšie žiadať o dôchodok ešte v roku 2007.
 • Aj občan, ktorý sa stane poberateľom predčasného dôchodku tesne pred koncom roka 2007, bude mať nárok na vianočný príspevok.

Pripomeňme si, že suma vianočného príspevku v roku 2007 je

 • 2 000 Sk, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je do 3 753 Sk
 • 1 750 Sk, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 3 754 Sk do 7 505 Sk
 • 1 500 Sk, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 7 506 Sk do 11 257 Sk.

Argumenty "ZA" myslím netreba komentovať.

Argumenty, ktoré hovoria "PROTI" sú:

 • V roku 2008 bude vyššia dôchodková hodnota. Dôchodky priznané po 1.1.2008 preto budú vyššie, ako dôchodky priznané v roku 2007 a to asi o 1,75%.
 • V roku 2007 sa z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1, 25 do 3 započítava len 68%. V roku 2008 sa započítava 72%.
 • Pri výpočte priemerného osobného mzdového bodu v roku 2007 sa nezohľadňuje osobný mzdový bod za samotný rok 2007. Ak vám vychádza za rok 2007 osobný mzdový bod vyšší, ako priemerný osobný mzdový bod za roky 1984 až 2006, je lepšie žiadať o dôchodok až v roku 2008, aby sa osobný mzdový bod za rok 2007 zohľadnil a zvýšil sa vám tak priemerný osobný mzdový bod.
 • Ak požiadate o dôchodok 2.1.2008 a neskôr, nestratíte v roku 2008 nárok na nezdaniteľnú časť základu dane.

Pozrime sa podrobnejšie na prvý a posledný argument "PROTI".

Dôchodková hodnota je jeden z trojice činiteľov, ktoré ovplyvňujú výšku dôchodku (pozrite vyššie vzorec pre výpočet sumy dôchodku). V roku 2007 je dôchodková hodnota 232,51 Sk. Výška dôchodkovej hodnoty sa každoročne zvyšuje tak, ako sa medziročne zvyšujú priemerné mzdy. Ministerstvo práce vyhlási dôchodkovú hodnotu platnú pre rok 2008 pred koncom roka 2007 a to tak, že sa suma 232,51 Sk vynásobí podielom priemernej mzdy na Slovensku zistenej Štatistickým úradom za tretí štvrťrok roka 2007 a priemernej mzdy za tretí štvrťrok roka 2006. Pri predpoklade, že nárast priemernej mzdy bude o 8%, by to znamenalo dôchodkovú hodnotu pre rok 2008 vo výške 251,12 Sk. Inými slovami - medzi dôchodkami priznanými v roku 2007 a dôchodkami priznanými v roku 2008 bude rozdiel odhadom 8% v prospech dôchodkov roka 2008. Aby ste si však nemysleli, že je to zbojstvo voči tým, čo už dôchodok poberajú, pripomeniem, že už priznané dôchodky sa každoročne valorizujú. Valorizácia dôchodkov v roku 2007 bola o 6,25%.

Preto skutočný rozdiel medzi dôchodkom priznaným v roku 2007 a dôchodkom priznaným v roku 2008 bude približne 8% - 6,25% = 1,75% v prospech dôchodku roka 2008.

Nezdaniteľná čiastka: Ak budete v roku 2008 pracovať a dosahovať príjmy, tak ak požiadate o dôchodok až od 2.1.2008, nestratíte nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, čo je pre rok 2008 suma 98496 Sk. Môžete tak ušetriť až 18 714 Sk na dani z príjmov.

Na druhej strane však treba pripomenúť, že podľa § 46 zákona o dani z príjmov sa daň neplatí ak príjem daňovníka neprevýši polovicu sumy nezdaniteľnej čiastky, teda ak neprekročí sumu 49248 Sk. Ak daňovník - poberateľ predčasného starobného dôchodku priznaného ešte v roku 2007, bude mať v roku 2008 zdaniteľný príjem do 49248 Sk, daň platiť nebude. Fakt, že poberateľ predčasného starobného dôchodku priznaného ešte v roku 2007, stratí v roku 2008 nárok na nezdaniteľnú čiastku, je preto zaujímavý len pre tých, ktorí predpokladajú v roku 2008 zdaniteľné príjmy vyššie ako 49248 Sk.

Ukážme si, ako by dopadol pán Anton zo skôr uvedeného príkladu, ak by o predčasný starobný dôchodok požiadal nie 10. decembra 2007, ale 10. januára 2008.

Príklad (rok 2008)

Pán Anton dovŕši dôchodkový vek (62 rokov) 15. augusta 2008. Pán Anton sa rozhodne požiadať o predčasný starobný dôchodok 10. januára 2008.

Priemerný osobný mzdový bod pána Antona, zistený za obdobie rokov 1984 až 2007, má hodnotu 1,1244 (zjednodušme si to a uvažujme, že sa nezmení oproti predošlému príkladu, čo však v praxi nemusí byť pravda).

Pán Anton dosiahol k 10. januáru 2007 spolu 42,9069 rokov (15661 dní) dôchodkového poistenia.

Aktuálna dôchodková hodnota v roku 2008 bude 251,12 Sk (odhad).

Obdobie, za ktoré sa zníži suma predčasného starobného dôchodku bude dané ako obdobie od 10. januára 2008 do 14. augusta 2008 vrátane - čo je 218 dní. Suma predčasného starobného dôchodku sa znižuje o 0,5% za každých začatých 30 dní - v danom prípade sa preto zníži o 4%.

Predčasný starobný dôchodok pána Antona sa vypočíta takto: 96% z (1,1244 x 42,9069 x 251,12) = 96% z 12115,16 Sk = 11631 Sk.

Ak si porovnáme výsledky príkladov vidíme, že pri požiadaní o predčasný starobný dôchodok ešte v decembri 2007 bude výška dôchodku 11777 Sk, pri požiadaní v januári 2008 bude dôchodok nižší - len 11631 Sk. Rozdiel je 146 Sk. Znamená to, že pre pána Antona je výhodnejšie o dôchodok požiadať ešte koncom roka 2007.

Svoju úlohu pri rozhodovaní, kedy požiadať o dôchodok môže zohrať aj faktor vianočného príspevku. Avšak pán Anton bude mať dôchodok vyšší ako 11257 Sk, preto nárok na vianočný príspevok mať nebude. Vo vašom prípade to však môže byť iné.

Zamyslime sa ešte nad daňovou úľavou, o ktorú pán Anton príde, ak o dôchodok požiada ešte v roku 2007. Ak bude v roku 2008 pracovať a zarobí okolo 100000 Sk a viac, stratí na dani 18714 Sk. Táto strata sa mu vyrovná vyšším dôchodkom (+146 Sk mesačne) až o vyše 10 rokov.

Záver

1. Predtým, ako ešte pred koncom roka 2007 požiadate o predčasný starobný dôchodok, skúste si sami prepočítať, aká suma vám vyjde v roku 2007 a aká suma by vám vyšla v roku 2008. Postupujte podľa príkladov - samozrejme treba asi dosadiť vlastné čísla - priemerný osobný mzdový bod, počet rokov dôchodkového poistenia, dátum dovŕšenia dôchodkového veku.

2. Pri rozhodovaní zvážte, či ste boli v posledných štyroch rokoch aspoň tri roky poistení na poistenie v nezamestnanosti a teda či si skutočne dokážete uplatniť úľavu - odpustenie penalizácie za dobu 6 mesiacov.

3. Vianočný príspevok poteší ale suma od 1500 Sk do 2000 Sk by nemala zohrať vážnejšiu úlohu pri vašom rozhodovaní.

4. Veľmi dôležité je, či mienite v roku 2008 naďalej pracovať a ak áno, aký asi dosiahnete príjem. Ak predpokladáte, že v roku 2008 zarobíte 100000 Sk a viac, požiadať o predčasný dôchodok ešte v roku 2007 prestáva byť výhodné.

Žiadne komentáre: