Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Zamestnankyňa a materská

Otázka:

Ako sa dá získať čo najvyššia materská, ak je manželka zamestnankyňou firmy (ktorá je ochotná v prípade potreby vyjsť v ústrety) a je už tehotná? Od decembra okrem toho pravdepodobne nastupuje na PN - rizikové tehotenstvo, predpokladaný termín pôrodu je máj 2008. Vrelá vďaka, s pozdravom, Samo.
(zdroj: http://blog.diskusie.sme.sk/viewdiscussion.php?spoj=blog-120075)

Odpoveď:

Materské aj nemocenské zamestnankyne sa vypočíta z vymeriavacích základov, z ktorých sa odvádzalo poistné na nemocenské poistenie v tzv. rozhodujúcom období. Rozhodujúce obdobie sa určuje podľa toho, kedy vzniklo nemocenské poistenie zamestnanca (čiže kedy bol uzatvorený pracovný pomer) - a je to obvykle predchádzajúci kalendárny rok. Nie však vždy.

Ak napríklad pracovný pomer vznikne 21. novembra 2007 a zamestnankyňa odíde na materskú v apríli 2008, potom rozhodujúce obdobie pre výpočet materského je obdobie od 21. novembra 2007 do 31. decembra 2007. Materské za jeden deň bude suma 55% z tzv. denného vymeriavacieho základu. Ten sa vypočíta ako súčet vymeriavacieho základu za časť novembra od 21. novembra a vymeriavacieho základu za december, delený počtom dní od 21. novembra do konca decembra, teda delený 41 dňami. Ak by v čase od 21. novembra do 31. decembra bola zamestnankyňa na PN, dni PN sa od uvedeného počtu dní odpočítajú.

Z toho vyplýva, že ak by vaša manželka ukončila súčasný pracovný pomer a uzatvorila nový pracovný pomer (hoci aj u toho istého zamestnávateľa a pozor, pri ukončení pracovného pomeru treba do Sociálnej poisťovne zaslať odhlášku zamestnanca, pri uzavretí nového pracovného pomeru treba zaslať prihlášku) - s platom vo výške blízkej maximálnemu možnému vymeriavaciemu základu 28142 Sk - napríklad s platom 28000 Sk mesačne, tak materské bude mať vypočítané (zjednodušene) ako 55% z 28000 Sk mesačne.

Pozrime sa ešte, aké by mala nemocenské pri rizikovom tehotenstve. Ak by uzatvorila k 21.11.2007 nový pracovný pomer s platom 28000 Sk a za mesiac november (za 10 dní od 21.11.2007 do 30.11.2007) by zarobila alikvótnych 9300 Sk, tak ak by šla napríklad od 3.12.2007 na PN z dôvodu rizikového tehotenstva, tak:

Rozhodujúce obdobie pre výpočet nemocenského bude obdobie od 21.11.2007 do 30.11.2007.

Denný vymeriavací základ bude 9300 Sk deleno 10 dní = 930 Sk.

Nemocenské bude 55% z 930 Sk, teda 511,50 Sk na jeden kalendárny deň. Pozor, pri PN prvých 10 kalendárnych dní prepláca zamestnávateľ, prvé tri dni je to 25% z denného vymeriavacieho základu. Sociálna poisťovňa vypláca nemocenské až od 11.-teho dňa trvania PN.

Žiadne komentáre: