Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Príklad, kedy sa neoplatí požiadať o predčasný starobný dôchodok v roku 2007

Pán Boris dosiahne dôchodkový vek (62 rokov) 1.12.2008.

Pán Boris pracuje, má dobre platené zamestnanie a predpokladá, že pracovať bude aj po priznaní dôchodku.

Ak by sa pán Boris rozhodol požiadať o predčasný starobný dôchodok k 4.12.2007, tak by sa postupovalo nasledovne.

Priemerný osobný mzdový bod (POMB) pána Borisa, zistený za obdobie rokov 1984 až 2006, má hodnotu 1,6.

Ak o dôchodok požiada v roku 2007, z hodnoty POMB od 1,25 do 3 sa započíta len 68%.

68% z (1,6 - 1,25) = 0,238. Výsledný POMB bude 1,488.

Pán Boris dosiahol k 4.12.2007 spolu 42,9069 rokov (15661 dní) dôchodkového poistenia.

Aktuálna dôchodková hodnota v roku 2007 je 232,51 Sk.

Pán Boris v posledných štyroch rokoch pred 4.12.2007 bol poistený v nezamestnanosti najmenej tri roky. Obdobie, za ktoré sa zníži suma predčasného starobného dôchodku, sa preto skráti o 6 mesiacov a bude dané ako obdobie od 4.6.2008 do 30.11.2008 vrátane - čo je 180 dní. Suma predčasného starobného dôchodku sa znižuje o 0,5% za každých začatých 30 dní - v danom prípade sa preto zníži o 3%.

Predčasný starobný dôchodok pána Borisa sa vypočíta takto:

97% z (1,488 x 42,9069 x 232,51) = 14400 Sk

Pretože predčasný starobný dôchodok bol priznaný po 1.7.2007, vypočítaná suma sa v súlade s § 82 zákona valorizuje o 6,25% a výsledný predčasný starobný dôchodok pána Borisa bude 15300 Sk.

Aká by bola výška dôchodku, ak by pán Boris požiadal o predčasný starobný dôchodok až k 7.1.2008?

POMB by sa zisťoval za obdobie rokov 1984 až 2007, čiže zohľadnil by sa aj osobný mzdový bod za rok 2007.

Ak pán Boris za rok 2007 dosiahne úhrnný vymeriavací základ (zjednodušene hrubý príjem) 450264 Sk, tak jeho osobný mzdový bod za rok 2007 bude daný ako 450264/225132 (=všeobecný vymeriavací základ za rok 2006) = 2

Jeho POMB za roky 1984 až 2007 by tak bol (23 x 1,6 + 2)/24 = 1,6167

V roku 2008 sa z hodnoty POMB od 1,25 do 3 započítava 72%.

72% z (1,6167 - 1,25) = 0,2641. Výsledný POMB bude 1,5141.

Pán Boris by dosiahol k 7.1.2008 spolu 43 rokov (15695 dní) dôchodkového poistenia.

Aktuálna dôchodková hodnota v roku 2007 bude odhadom 250 Sk.

Pri posudzovaní obdobia, za ktoré sa zníži suma predčasného starobného dôchodku, sa už v roku 2008 nebude zohľadňovať, či by bol alebo nebol nárok na dávku v nezamestnanosti. Obdobie za ktoré sa zníži suma predčasného starobného dôchodku, bude od 7.1.2008 do 30.11.2008 vrátane - čo je 329 dní. Suma predčasného starobného dôchodku sa znižuje o 0,5% za každých začatých 30 dní - v danom prípade sa preto zníži o 5,5%.

Predčasný starobný dôchodok pána Borisa sa k 7.1.2008 vypočíta takto:

94,5% z (1,5141 x 43 x 250) = 15382 Sk

Je to o 82 Sk mesačne viac, ako v prípade, ak by požiadal o predčasný starobný dôchodok ešte v roku 2007.

Pánovi Borisovi sa neoplatí požiadať o predčasný starobný dôchodok ešte v roku 2007, pretože:
  • získal by síce jeden mesačný dôchodok navyše vo výške 15300 Sk,
    ale keďže chce pracovať aj po priznaní dôchodku, mal by za rok 2008 daň vyššiu o 18714 Sk,
  • keby požiadal o dôchodok ešte v decembri 2007, mal by o 82 Sk mesačne nižší dôchodok,
  • nárok na vianočný príspevok za rok 2007 by tak či tak nemal, pretože dôchodok by mal vyšší, ako 11257 Sk.

Žiadne komentáre: