Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Pracovná pohotovosť a odvody

Otázka:

Od 1.9.2007 sa vraj započítava náhrada za pracovnú pohotovosť do vymeriavacieho základu pre odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Podľa mojich vedomostí však k žiadnej novelizácií zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení nedošlo. Môžete vysvetliť, ako to je?

Odpoveď:

Je to tak, k žiadnej novelizácií zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení nedošlo a nedošlo ani k novelizácií zákona č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Napriek tomu však dochádza k zmene pri posudzovaní vymeriavacích základov v súvislosti s pracovnou pohotovosťou a to zmenou ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa pracovnej pohotovosti k 1.9.2007.

Od 1.9.2007 podľa § 96 ods. 2 Zákonníka práce čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na pracovisku a je pripravený na výkon práce ale prácu nevykonáva, sa považuje za tzv. neaktívnu časť pracovnej pohotovosti a tento čas sa považuje za pracovný čas.

Podľa § 96 ods. 3 Zákonníka práce za pracovnú pohotovosť na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálneho mzdového nároku ustanoveného v § 120 ods. 4 v Sk za hodinu pre prvý stupeň náročnosti práce (od 1.10.2007 je to suma 46,60 Sk za hodinu). Základnou zložkou mzdy je podľa § 119 ods.3 zložka mzdy poskytovaná zamestnancovi podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu. Ak to zhrnieme, čas pracovnej pohotovosti na pracovisku sa považuje za pracovný čas a zamestnancovi za tento čas patrí mzda.

Rovnako ako do 31.8.2007, aj po 1.9.2007 sa pracovná pohotovosť, počas ktorej sa zamestnanec nezdržiava na pracovisku a je pripravený na výkon práce, považuje za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa nezapočítava do pracovného času.

Za takúto pracovnú pohotovosť patrí zamestnancovi náhrada a to najmenej vo výške 20 % minimálneho mzdového nároku ustanoveného v § 120 ods. 4 v Sk za hodinu pre prvý stupeň náročnosti práce (aktuálne v zásade najmenej 9,32 Sk za hodinu).

Podľa § 138 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení do vymeriavacieho základu zamestnanca sa nezahŕňa náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť a príplatok za pohotovosť.

Podľa § 13 ods.4 písm. b) zákona č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení sa do vymeriavacieho základu zamestnanca nezahŕňa náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť.

Znamená to, že do vymeriavacích základov na sociálne a zdravotné poistenie sa po 1.9.2007 aj naďalej nezahŕňa náhrada mzdy poskytovaná pri pracovnej pohotovosti mimo pracoviska avšak zahŕňa sa mzda poskytovaná počas pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Žiadne komentáre: