Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Ako môže dôchodca získať späť daň zo zamestnania a z úrokov

Po článku "Ako môže dôchodca získať späť daň z úrokov" nasleduje návod ako postupovať v prípade, že dôchodca má príjem nielen z úrokov ale aj zo zamestnania.

Mnoho dôchodcov si popri dôchodku privyrába najmä prácou na rôzne dohody. Dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Odmenu, ktorú za takúto prácu dostávajú, im zamestnávateľ vypláca zdanenú. Pri výpočte dane sa používajú dva spôsoby.

1. Ak za kalendárny mesiac je odmena (brutto) vyššia ako 5000 Sk, vypočítava sa tzv. preddavok na daň a to 19% z brutto sumy. Napríklad ak odmena je 10000 Sk, preddavok na daň je 1900 Sk.

2. Ak za kalendárny mesiac je odmena (brutto) do 5000 Sk, vypočítava sa tzv. daň zrážkou a to znova 19% z brutto sumy. Napríklad ak odmena je 4000 Sk, zrážková daň je 760 Sk.

Ako je možné získať späť daň? Tak, že dôchodca sám podá daňové priznanie.

Vtip je v tom, že podľa § 46 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa daň z príjmov nevyrubí a neplatí, ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2007 nepresiahnu sumu 47 808 Sk.V praxi to znamená, že ak príjem (brutto) dôchodcu, ktorý uvedie v daňovom priznaní bude do 47808 Sk, daň, ktorá mu bola zrazená z týchto príjmov mu daňový úrad vráti.

Pritom si treba uvedomiť nasledujúce zásady:

1. V daňovom priznaní sa povinne musí uviesť príjem, ktorý podlieha dani a nebol počas roka zdanený ani preddavkovo ani zrážkou. Takými príjmami sú napríklad príjmy z podnikania alebo príjmy z prenájmu, vyššie ako 24900 Sk, alebo tzv. príležitostné príjmy vyššie ako 24900 Sk.

2. V daňovom priznaní sa povinne musí uviesť príjem zo zamestnania (napríklad z dohody o vykonaní práce), ktorý bol vyplatený s tým, že zamestnávateľ odpočítal a odviedol preddavok na daň. Sú to príjmy za mesiace, kedy brutto príjem presiahol 5000 Sk.

3. V daňovom priznaní sa môžu ale nemusia uviesť príjmy, ktoré boli vyplatené s tým, že sa odpočítala zrážková daň. Sú to napríklad príjmy zo zamestnania (napríklad z dohody o vykonaní práce), ktoré boli vyplatené s tým, že zamestnávateľ odpočítal zrážkovú daň - lebo príjem za mesiac neprevýšil 5000 Sk. Ďalším príkladom sú úroky z vkladov v bankách.

Vzhľadom na to je odporúčaná taktika táto:

V pomyslenom prvom kroku si dôchodca spočíta, aký je jeho celkový príjem, ktorý sa musí uviesť v daňovom priznaní (viď vyššie body 1. a 2.).

Ak takýto príjem je nižší ako 47808 Sk, potom dôchodca v daňovom priznaní uvedie aj ďalšie svoje príjmy, ktoré sa môžu ale nemusia uviesť v daňovom priznaní (viď vyššie bod 3.).

Takéto príjmy však v daňovom priznaní uvedie tak, aby v celkovom súčte všetky uvedené príjmy neprevýšili sumu 47808 Sk.

Praktický príklad

Dôchodca dosiahol počas roka 2007 príjmy:

1. Vo firme "ABC" na dohodu o pracovnej činnosti zarobil za marec a apríl sumy 2 x 8000 Sk, spolu 16000 Sk. Z tohto príjmu mu vo firme "ABC" zrazili preddavkovú daň spolu 3040 Sk.

2. V tej istej firme "ABC" zarobil na dohodu za máj a jún sumy 2 x 3000 Sk, spolu 6000 Sk. Keďže šlo o príjem do 5000 Sk mesačne, z tohto príjmu mu vo firme "ABC" zrazili zrážkovú daň spolu 1140 Sk.

Z firmy "ABC" dostal potvrdenie o príjmoch, kde v riadku 1 je uvedený príjem 16000 Sk, v riadku 5 suma preddavkov na daň 3040 Sk, v riadku 11 príjem 6000 Sk a v riadku 13 suma dane zrážkou 1140 Sk.

3. V inej firme "QWE" na dohodu o vykonaní práce zarobil na dohodu za mesiace august, september a október 3 x 3000 Sk, spolu 9000 Sk. Keďže šlo o príjem do 5000 Sk mesačne, z tohto príjmu mu vo firme "QWE" zrazili zrážkovú daň spolu 1710 Sk.

Z firmy "QWE" dostal potvrdenie o príjmoch, kde v riadku 11 je uvedený príjem 9000 Sk a v riadku 13 suma dane zrážkou 1710 Sk.

4. Má účet v banke, na ktorom mu boli za rok 2007 pripísané úroky 1000 Sk. Z týchto úrokov mu banka zrazila daň zrážkou vo výške 190 Sk.

5. Má viazaný vklad v inej banke, na ktorom mu boli za rok 2007 pripísané úroky 7000 Sk. Z týchto úrokov mu banka zrazila daň zrážkou vo výške 1330 Sk.

Na daňovom úrade si vypýta tlačivo daňového priznania fyzickej osoby typ "B". Tlačivo sa dá kúpiť aj v niektorých kníhkupectvách. Daňové priznanie sa dá vyplniť aj elektronicky (pre skúsenejších je to najpohodlnejší spôsob) a to na webovej stánke Daňového riaditeľstva SR: http://www.drsr.sk/

Vyplnené tlačivo je možné odovzdať na daňovom úrade podľa miesta trvalého bydliska osobne a to najneskôr do pondelka 31.3.2008. Tlačivo je možné zaslať aj poštou, s poštovou pečiatkou najneskôr k 31.3.2008.

Ako vyplniť tlačivo

Na prvej strane sa uvedie rodné číslo, meno, adresa atď. Pozor, rodné číslo sa musí uviesť na vrchu každej ďalšej strany.

Na druhej strane sa žiadny z oddielov nevypĺňa. Len v III. oddieli vyznačí krížik na riadku 29.

Na tretej strane sa vyplní V. oddiel a v ňom riadok 33.

Tu sa musí započítať z potvrdenia od zamestnávateľa taký príjem, ktorý bol zdanený preddavkovo - uvedený v riadku č. 1 potvrdenia od zamestnávateľa.

V danom prípade to bude príjem z potvrdenia od zamestnávateľa "ABC" z riadku 1 vo výške 16000 Sk.

Ďalej sa tu môže ale nemusí započítať aj príjem zdanený zrážkou. Teda príjem uvedený v riadku č. 11 potvrdenia od zamestnávateľa. Pritom treba rešpektovať zásadu, že výsledný príjem by nemal prekročiť sumu 47808 Sk.

V danom prípade má dôchodca dve potvrdenia od dvoch rôznych zamestnávateľov s tým, že v oboch je uvedený príjem v riadku 11. V prvom prípade je to príjem 6000 Sk, v druhom prípade príjem 9000 Sk.

Oba tieto príjmy sa započítajú do riadku 33 daňového priznania. Spolu takto bude v riadku 33 daňového priznania suma 16000 + 6000 + 9000 = 31000 Sk. Je to menej ako 47808 Sk.

V riadku 35 sa zopakuje suma 31000 Sk.

Ďalej sa pokračuje na štvrtej strane a tu sa vyplní VII. oddiel (výpočet základu dane z príjmov z kapitálového majetku).

Tu sa môže ale nemusí započítať príjem daný ako brutto suma úrokov. Znova tu treba rešpektovať zásadu, že výsledný príjem - spolu už so skôr uvedeným príjmom zo zamestnania (to je v našom príklade 31000 Sk) by nemal prekročiť sumu 47808 Sk.

Keďže dôchodca mal pripísané úroky spolu 8000 Sk (1000 + 7000), uvedie sumu úrokov 8000 Sk (brutto) do riadku 2 tabuľky, a to v stĺpci "Príjmy". Čiže na tomto riadku uvedie súčet všetkých prijatých úrokov, pripísaných v čase od 1.1.2007 do 31.12.2007 tak, aby výsledná suma aj so zamestnaním neprekročila 47808 Sk.

Pozor, uvádza sa suma úrokov "v hrubom" teda pred odpočítaním dane z úrokov.

V riadku 10 tabuľky sa uvedie súčet riadkov 1 až 9, teda znova suma úrokov z riadku 2 (ak ste niečo zapísali aj do riadkov 1, 3 až 9, tak tieto sumy treba samozrejme spočítať do riadku 10). Suma z riadku 10 tabuľky sa ďalej zapíše do riadku č.44 nasledujúceho za tabuľkou.

V riadku 45 sa zapíše úhrn prípadných výdavkov z jednotlivých riadkov tabuľky a v riadku 46 základ dane ako rozdiel r.44 - r.45.

Konkrétne v našom príklade:

r.44 = 8000
r.45 zostane prázdny
r.46 = 8000

VIII. oddiel na piatej strane sa ponechá prázdny.

IX. oddiel na šiestej strane - riadky 50 až 57 a 59 sa ponechajú prázdne.

Do riadku 58 sa zapíše suma z riadku 35 - v našom príklade suma 31000.

Do riadku 60 sa zapíše suma z riadku 46 - čiže suma úrokov, v našom príklade 8000.

Riadok 61 sa ponechá prázdny.

Riadok 62 = suma z riadku 60, v našom príklade 8000.

Riadok 63 sa ponechá prázdny.

Riadok 64 = suma z riadku 62, v našom príklade 8000.

Riadok 65 sa ponechá prázdny.

Riadky 66 a 67 = suma z riadku 64, v našom príklade 8000.

Riadok 68 = súčet riadkov 58 a 67 = 39000.

X. oddiel na siedmej strane:

Riadok 69 = suma z riadku 68, v našom príklade 39000.

Riadok 70 = 0

Toto je tzv. nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2007, dôchodca si ju uplatniť nemôže. Len v prípade, ak by jeho dôchodok za rok 2007 bol v úhrne nižší ako 95616 Sk, je možné uplatniť si sumu danú ako 95616 Sk mínus dôchodok za rok 2007.

Riadky 71 až 75 sa ponechajú prázdne.

Riadok 76 = 0

Riadok 77 = 39000

Riadok 78 (daň) = 19% zo sumy príjmov uvedených na r. 77. 19% z 39000 = 7410

Riadky 79 až 86 sa ponechajú prázdne.

Riadok 87 = 7410

Riadky 88 až 90 sa ponechajú prázdne.

Riadok 91 = 0

Podľa poznámky č.16 v tlačive daňového priznania, ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus (r. 92) a výsledná suma (dane) nepresiahne 500 Sk alebo ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus (r. 92) a jeho celkové zdaniteľné príjmy nepresiahnu 50%sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona (47808 Sk), na r. 91 sa uvádza nula.

To je aj náš prípad. Keďže zdaniteľné príjmy = príjmy v zamestnaní + úroky, boli vo výške 39000 Sk, čo je suma nepresahujúca 47808 Sk, na riadku 91 uvedieme nulu.

Riadok 92 sa ponechá prázdny.

Riadok 93 = 0

Riadky 94 až 97 sa ponechajú prázdne.

Riadok 98 = 4370

Do riadku 98 sa zapíše suma zrážkovej dane, zrazená z príjmov uvedených v daňovom priznaní. Konkrétne 1140 (firma "ABC") + 1710 (firma "QWE") + 190 (daň z úrokov na účte) + 1330 (daň z úrokov na viazanom vklade).

Riadky 99 a 101 až 104 sa ponechajú prázdne.

Riadok 100 = 3040

Do riadku 100 sa zapíše suma preddavkovej dane z potvrdenia od zamestnávateľa, teda z riadku č.5 potvrdenia o príjme od zamestnávateľa "ABC". V tejto firme mal preddavkovú daň spolu 3040 Sk.

Riadok 105 = -7410

Tu sa zapíše daňový preplatok . Daňový preplatok je záporná suma - súčet riadkov 98 a 100 ale so znamienkom "mínus". Daňový preplatok je vlastne suma, ktorú daňový úrad musí daňovníkovi vrátiť.

Podľa § 63 ods. 4 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, preplatok na dani z príjmov za rok 2007 daňový úrad daňovníkovi vráti najneskôr do 10. mája 2008.

XI. až XIII. oddiel na ďalších stranách zostanú prázdne - okrem riadku č.114, kde sa uvedie počet príloh (v danom prípade 2).

K daňovému priznaniu sa musia priložiť kópie potvrdení o príjmoch od oboch zamestnávateľov.

Nie je potrebné priložiť výpis z banky, ktorým by sa dokladovala výška úrokov a zrážkovej dane. Takýto výpis si je však potrebné odložiť. Na prípadnú výzvu daňového úradu je povinný daňovník - dôchodca, dokladovať výšku príjmu a zrážkovej dane.

Za XIII. oddielom - na konci 9. strany - sa uvedie dátum podania daňového priznania a daňovník - dôchodca, sa podpíše. Nezabudnite na to!

XIV. oddiel zostane prázdny.

XV. oddiel (10. strana) - tu sa vyznačí krížikom "Žiadam o vrátenie daňového preplatku atď.".

Vyznačí sa krížikom, či má preplatok daňový úrad vrátiť daňovníkovi (dôchodcovi) poštovou poukážkou alebo na účet. Ak na účet, uvedie sa číslo účtu a kód banky. Znova sa uvedie dátum a daňovník (dôchodca) sa podpíše.
.
.
To je všetko.

Žiadne komentáre: