Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Ročné zúčtovanie poistného - vyňaté príjmy

Zákon o zdravotnom poistení (č.580/2004 Z. z.) definuje v § 13 ods. 20 tzv. vyňaté príjmy. Vyňaté príjmy sa nezahŕňajú do vymeriavacieho základu, poistné na zdravotné poistenie sa z nich neplatí.

Vyňaté príjmy sú:

 • príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta (§ 58 zákona č. 195/1998 Z. z.),
 • príjmy z prenájmu (§ 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z.),
 • príjmy, z ktorých sa vyberá daň zrážkou (§ 43 zákona č. 595/2003 Z. z.) okrem príjmu zo závislej činnosti, pri ktorom sa neuplatňujú nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus podľa osobitného predpisu (čiže príjmy zo závislej činnosti do 5000 Sk, pri ktorých si daňovník neuplatňuje nárok na nezdaniteľnú čiastku a daňový bonus, viď § 43 ods. 3 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z., nie sú zaradené medzi vyňaté príjmy),
 • príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej činnosti študentov, dohody o pracovnej činnosti, viď § 223 až 228a Zákonníka práce), u osôb uvedených v § 11 odsek 8 písmenách a) až m), o) až r).

Príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa radia medzi vyňaté príjmy s platnosťou od 1.1.2008. Tieto príjmy sa nezapočítavajú do vymeriavacieho základu, ak sú ich príjemcami poistenci, za ktorých platí poistné štát a to:

 • (a) nezaopatrené deti,
 • (b) poberatelia dôchodkov,
 • (c) poberatelia rodičovského príspevku,
 • (d) osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek ale nevznikol im nárok na dôchodok,
 • (e) invalidné osoby, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok,
 • (f) osoby vo väzbe alebo výkone trestu odňatia slobody,
 • (g) osoby, ktorým sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom sú umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne,
 • (h) zahraniční študenti,
 • (i) osoby poberajúce príspevok za opatrovanie,
 • (j) osoby, ktoré sa osobne celodenne a riadne starajú o dieťa vo veku do šiestich rokov,
 • (k) osoby opatrujúce občana s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaného podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu alebo opatrujúce blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení,
 • (l) manželka alebo manžela zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v sídle služobného úradu v cudzine, alebo zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí,
 • (m) osobní asistenti,
 • (o) osoby, ktoré poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v hmotnej núdzi,
 • (p) osoby, ktoré sú zaradené na úrade práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
 • (q) cudzinci zaistení na území Slovenskej republiky,
 • (r) azylanti.

Pozor, podľa § 31d odsek 3 zákona č.580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa ročné zúčtovanie za rok 2007, ktoré sa vykonáva a podáva v roku 2008, vykoná podľa ustanovení novely platnej od 1.1.2008. Znamená to, že príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa nezapočítavajú do vymeriavacieho základu, ak sú ich príjemcami poistenci, za ktorých platí poistné štát, už v ročnom zúčtovaní za rok 2007.

Pre úplnosť treba pripomenúť, že zdravotné poistenie sa v žiadnom prípade neplatí:

 • z príjmov, ktoré nie sú predmetom dane,
 • z príjmov, ktoré sú od dane oslobodené - výnimkou sú podiely na zisku zamestnancov, ktorí nie sú spolumajiteľmi a nie sú ani štatutármi u zamestnávateľa,
 • z príjmov z kapitálového majetku zdanených podľa § 7 zákona o dani z príjmov a
 • z príjmov zdanených podľa § 8 zákona o dani z príjmov.

Žiadne komentáre: