Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2007 - termíny

15. máj 2008 (lehota podľa § 19 ods. 5 zákona)

Do tohto termínu musí zamestnávateľ vydať svojmu zamestnancovi, ktorý ho o to požiada, doklad o príjmoch a zaplatených preddavkoch. Pozor, ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o doklad o príjmoch a zaplatených preddavkoch po 15. máji 2008, zamestnávateľ je povinný mu doklad vydať do 15 kalendárnych dní od doručenia žiadosti.

31. máj 2008 (lehota podľa § 19 ods. 2 zákona)

Do konca mája môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Ak dovtedy zamestnanec požiada o vykonanie ročného zúčtovania svojho zamestnávateľa a spĺňa ďalšie v zákone uvedené podmienky, zamestnávateľ je povinný vykonať ročné zúčtovanie za svojho zamestnanca. Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania po tomto termíne, zamestnávateľ mu nemusí vyhovieť – a zamestnanec si musí podať ročné zúčtovanie sám.

30. jún 2008 (lehota podľa § 19 ods. 1 zákona )

Termín, dokedy sa musí vykonať ročné zúčtovanie a doručiť do zdravotnej poisťovne.

2. september 2008 (lehota podľa § 19 ods. 10 zákona)

Dovtedy musí poistenec alebo zamestnávateľ, ktorý vykonal ročné zúčtovanie za zamestnanca, oznámiť ostatným platiteľom – zamestnávateľom alebo samotnému zamestnancovi - ich preplatok alebo nedoplatok, ak je vyšší ako 100 Sk. Poznámka: v zákone stanovený dátum 31. august 2008 pripadá na nedeľu, preto sa lehota posúva na najbližší pracovný deň, tj. na 2. septembra 2008.

30. september 2008 (lehota podľa § 19 ods. 15 zákona)

Do konca septembra zasiela zamestnávateľ výkaz - Oznámenie zamestnávateľa zdravotnej poisťovni o výslednom preplatku alebo nedoplatku - do jednotlivých zdravotných poisťovní.

31. október 2008 (lehota podľa § 19 ods. 11 a 12 zákona)

Termín na vyrovnanie preplatku alebo nedoplatku na poistnom. Na preplatok alebo nedoplatok nižší ako 100 Sk sa neprihliada, takýto preplatok alebo nedoplatok sa neuhrádza.

Žiadne komentáre: