Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novela Zákonníka práce k 1.7.2014 - zmeny v dohodách

Od 1.7.2014 platí novela Zákonníka práce. Dochádza k závažným zmenám pokiaľ ide o práce na dohody vykonávané mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o pracovnej činnosti).

Dohody bude možnú uzatvárať len na dobu určitú

Od 1.7.2014 je možné pri všetkých troch formách dohôd uzatvárať dohody len na dobu určitú a to najdlhšie na dobu 12 mesiacov. A to aj v prípade dohôd o vykonaní práce.

Pri dohodách uzatvorených "po starom", teda pred 1.7.2014 platí prechodné ustanovenie (§ 252j), podľa ktorého takéto dohody, ak neskončia skôr, musia skončiť najneskôr 30.6.2015.


V praxi to znamená, že v prípade záujmu pokračovať v "dohode" aj počas dlhšej doby, bude nutné formálne vždy po 12 mesiacoch dohodu ukončiť - s čím je spojený proces odhlásenia v Sociálnej poisťovni, prípadne aj v zdravotnej poisťovni, zaslanie evidenčného listu dôchodkového poistenia - a napríklad hneď na druhý deň s tou istou osobou uzatvoriť formálne novú dohodu - a znovu dohodára prihlásiť - načas, teda ešte pred začatím dohody !! - do Sociálnej poisťovne prípadne aj do zdravotnej poisťovne.

Splatnosť odmeny je do konca nasledujúceho mesiaca

Od 1.7.2014 ďalej platí, že pri dohodách o brigádnickej práci študentov a dohodách o pracovnej činnosti musí byť odmena za vykonanú prácu splatná a vyplatená do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Pri týchto dvoch formách dohody nebude možné dohodnúť sa s "dohodárom" na splatnosti odmeny za dlhšie obdobie, napríklad raz za dva mesiace, štvrťročne, polročne, raz za rok alebo až po skončení dohody a podobne. Od 1.7.2014 platí, že ak v nejakom mesiaci dohodár pracoval, odmenu za daný mesiac musí mať vyplatenú najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca - rovnako, ako to platí pre zamestnancov v pracovnom pomere.

Ak máte už existujúce dohody, ktoré začali pred 1.7.2014, vzťahuje sa to aj na ne. Ak je súčasťou doterajšej dohody ustanovenie o splatnosti odmeny napr. raz za dva mesiace a pod., takéto ustanovenie je od 1.7.2014 neplatné a odporúčam k dohode prijať dodatok, podľa ktorého bude odmena za prácu vyplatená vždy do konca nasledujúceho mesiaca, prípadne skôr - podobne, ako v pracovných zmluvách so zamestnancami v pracovnom pomere. Ak by ste aj takýto dodatok neprijali, platí uvedená zmena Zákonníka práce.

Pozor, táto zmena sa netýka dohôd o vykonaní práce. Pri dohodách o vykonaní práce sa aj naďalej môžete s dohodárom dohodnúť na splatnosti odmeny inak, ako za každý mesiac - napríklad dohodnúť sa na vyplatení odmeny až po skončení dohody.

Dohody a Sociálna poisťovňa

Vráťme sa k dohodám o pracovnej činnosti a dohodám o brigádnickej práci študentov. Z pohľadu posudzovania odmeňovania pravidelným alebo nepravidelným príjmom podľa zákona o sociálnom poistení, u týchto dohôd v prípade že začnú v jednom a skončia v inom kalendárnom mesiaci, pôjde od 1.7.2014 vždy o formu pravidelného príjmu.

To znamená, že ak máte už existujúcu dohodu, ktorú ste uzavreli pred 1.7.2014 a dohodli ste sa na nepravidelnom príjme, k 30.6.2014 ste mali dohodára odhlásiť zo Sociálnej poisťovne a k 1.7.2014 ho prihlásiť na pravidelný príjem. Neznamená to, že dohoda musí skončiť - tento postup vyplýva z metodických usmernení Sociálnej posiťovne a nie je žiadna novinka - takto sa postupovalo aj doteraz v prípade, že zamestnávateľ sa s dohodárom najskôr dohodol na nepravidelnom príjme a po čase dohodu o odmeňovaní zmenili na pravidelný príjem.

Ďalej to znamená, že ste mali vypočítať a odviesť odvody do Sociálnej poisťovne za obdobie od začiatku dohody do 30.6.2014 - rovnako, ako keď doteraz dohoda s nepravidelným príjmom končila. Samozrejme si musíte splniť aj povinnosť vykázať poistné na Výkaze poistného a príspevkov pre nepravidelné príjmy.

Od 1.7.2014 pre všetky dohody o pracovnej činnosti, ktoré začnú v jednom a skončia v inom kalendárnom mesiaci platí - keďže pôjde o pravidelný príjem - že v prípade dohodárov ktorí nie sú poberateľmi starobných ani invalidných dôchodkov sa musí do Sociálnej poisťovne platiť aj nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Okrem iného to vlastne znamená zvýšenie odvodového zaťaženia pri zamestnávaní dohodárov.

Žiadne komentáre: