Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2013

Mnohí ľudia budú nepríjemne prekvapení ak zistia, že v daňovom priznaní za rok 2013 si už nebudú môcť uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť na manželku (manžela). A to napriek tomu, že ich manželka študuje, resp. pracuje na polovičný úväzok. Respektíve si budú môcť uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť na manželku - manžela len sčasti. Zákon o dani z príjmov sa sprísnil - a uplatniť si nezdaniteľnú časť na manželku tak bude pre mnohých problém.
 
Viem si predstaviť tie nazlostené tváre zamestnancov, keď im mzdárka oznámi pri podávaní žiadosti o ročné zúčtovanie preddavkov na daň, že si za rok 2013 nezdaniteľnú časť na manželku už nebudú môcť uplatniť. Hoci po minulé roky to nebol problém, veď predsa ich manželka nepracuje. Oproti minulému roku tak zaplatia až o 700 eur vyššiu daň.

Aké podmienky sa musia splniť, aby si daňovník (zamestnanec) mohol uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela)?

Platilo aj minulé roky:

1. Muselo byť uzavreté manželstvo. Nezdaniteľnú časť nie je možné uplatniť, ak dvojica žije vo "voľnom" zväzku bez uzatvorenia sobáša (lesbické páry a gayovia majú smolu, na Slovensku neexistuje inštitút registrovaného partnerstva).

2. Manželka (manžel) má žiadny alebo nízky vlastný príjem, nižší ako 3735 eur.

K tomu pre rok 2013 musí byť splnená najmenej jedna z novozavedených štyroch podmienok:

a) Manželka sa starala o vyživované dieťa

- do troch rokov veku,
- do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (dieťa pri ktorom je nárok na rodičovský príspevok až do šiestich rokov veku) alebo
- do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 2 písm. b) zákona o rodičovskom príspevku, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe

b) manželka poberala peňažný príspevok na opatrovanie (starala sa o rodinného príslušníka s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázaného na opatrovanie)

c) manželka bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, soc. vecí a rodiny

d) manželka je občanom so zdravotným postihnutím (je invalidná podľa rozhodnutia Sociálnej poisťovne) alebo občanom s ťažkým zdravotným postihnutím (má preukaz ŤZP vydaný úradom práce, soc. vecí a rodiny).

K novým podmienkam na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku niekoľko poznámok.

Stačí splniť jednu z podmienok - napríklad starostlivosť o dieťa alebo invaliditu.

Pri podmienke starostlivosti o dieťa je dôležité, že:

- dieťa nemusí byť ich vlastné, môže ísť aj o náhradnú starostlivosť, pestúnov, adopcie a pod.
- nárok je vždy v prípade, ak manželka poberá rodičovský príspevok - môže to však aj byť prípad, kedy manželka po narodení dieťaťa ešte poberá materské - alebo ak namiesto rodičovského príspevku poberá tzv. "jasličkovné" - teda príspevok na starostlivosť o dieťa
- do vlastného príjmu manželky sa v týchto prípadoch započíta materské, nezapočíta sa rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa, daňový bonus

Pri poberaní peňažného príspevku na opatrovanie sa samotný príspevok započítava do vlastného príjmu manželky. Pozor - nárok na nezdaniteľnú časť na manželku nie je v prípade, ak manželka poberá príspevok za osobnú asistenciu.

Pri invalidite nie je dôležité, či manželka poberá invalidný dôchodok - ale či je invalidná a má k tomu rozhodnutie Sociálnej poisťovne alebo preukaz ŤZP.

Napríklad manželka je už v dôchodkovom veku a poberá starobný dôchodok - ale v minulosti Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutie o invalidite.

Čo ak boli podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku splnené len časť roka?

Ak boli podmienky (manželstvo a najmenej jedna z nových podmienok) platné len časť roka postupuje sa takto:

1. Spočíta sa vlastný príjem manželky vždy za celý rok.

2. Určí sa fiktívna suma nezdaniteľnej časti na manželku za celý rok ako: 3735,94 - vlastný príjem

3. Zo sumy určenej podľa bodu 2. sa určí alikvótna časť podľa počtu kalendárnych mesiacov, pre ktoré k 1. dňu mesiaca boli podmienky splnené.

Ukážeme si to ďalej na príkladoch.

Príklady uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela)

1. Manželia celý rok 2013, celý rok 2013 sa manželka starala o vyživované dieťa, ktoré malo 1 rok, 15. októbra 2013 malo druhé narodeniny - počas celého roka 2013 tak dieťa ešte nedosiahlo vek 3 roky.

Vlastný príjem manželka nemala - poberala rodičovský príspevok - ten sa nepočíta.

Nezdaniteľná časť na manželku sa prizná za celá rok, pretože podmienky manželstva a starostlivosti o dieťa vo veku do 3 rokov boli splnené počas celého roka.

Nezdaniteľná časť na manželku = 3735,94 eura.

2. Manželia celý rok 2013, dieťa sa im narodilo 5. júna 2013. Manželka od začiatku roka pracovala, 15. apríla 2013 odišla na materskú dovolenku a poberala materské, od decembra 2013 poberala rodičovský príspevok.

Do vlastného príjmu manželky sa započíta príjem v zamestnaní, znížený o jej odvody, započíta sa materské, nezapočíta sa rodičovský príspevok. Takto určený vlastný príjem je 3000 eur.

Nezdaniteľná časť na manželku sa prizná za mesiace júl - december 2013, pretože dieťa sa im narodilo 5.6.2013. Podmienka manželstva a starostlivosti o dieťa tak je splnená prvýkrát k 1.7.2013.

Nezdaniteľná časť na manželku:

1. 3735,94 - 3000 (vlastný príjem za celý rok) = 735,94

2. 735,94 deleno 12, krát 6 (mesiacov) = 367,97 eura (zaokrúhľuje sa na celé centy nahor)

3. Rovnako ako v druhom príklade, manželstvo však uzatvorili až po narodení dieťaťa a to 4. októbra 2013.

Nezdaniteľná časť na manželku sa prizná za mesiace november - december 2013. Podmienka manželstva a starostlivosti o dieťa je splnená prvýkrát k 1.11.2013.

Nezdaniteľná časť na manželku:

1. 3735,94 - 3000 (vlastný príjem za celý rok) = 735,94

2. 735,94 deleno 12, krát 2 (mesiace) = 122,66 eura

4. Manželia celý rok 2013, manželka bola doma na rodičovskej dovolenke, dieťa dovŕšilo vek 3 roky 15. októbra 2013. Manželka počas rodičovskej dovolenky u iného zamestnávateľa pracovala na dohodu, jej príjem po odpočítaní odvodov na dohodu bol 500 eur.

Po skončení rodičovskej dovolenky sa manželka nevrátila do pôvodného zamestnania a ako nezamestnaná sa zaevidovala od 16. októbra 2013 na úrade práce. Do konca roku bola v evidencií, dostala dávku v nezamestnanosti celkom 900 eur.

Podmienka manželstva a starostlivosti o dieťa vo veku do 3 rokov - alebo evidencie na úrade práce - tak je splnená po celý rok 2013.

Do vlastného príjmu manželky sa započíta príjem na dohodu, znížený o odvody (500 eur) a dávka v nezamestnanosti (900 eur).

Nezdaniteľná časť na manželku:

3735,94 - 1400 = 2335,94 eura

5. Ako štvrtý príklad, avšak po skončení rodičovskej dovolenky sa od 16. októbra 2013 manželka vrátila do zamestnania. V zamestnaní dosiahla do konca roka 2013 príjem po odpočítaní odvodov 1700 eur.

Podmienka manželstva a starostlivosti o dieťa vo veku do 3 rokov tak je splnená počas prvých 10 mesiacov roka 2013.

Do vlastného príjmu manželky sa započíta príjem na dohodu, znížený o odvody (500 eur) a príjem v zamestnaní, znížený o odvody (1700 eur).

Nezdaniteľná časť na manželku:

1. 3735,94 - 2200 (vlastný príjem za celý rok) = 1535,94

2. 1535,94 deleno 12, krát 10 = 1279,95 eura

Žiadne komentáre: