Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Trojdňový odborný seminár MZDY 2010 KASKÁDY
Novela Zákonníka práce, zmeny v odvodoch k 1.7.2010, daňový bonus a zamestnanecká prémia v roku 2010, daňové a odvodové tipy. To sú hlavné témy trojdňového odborného seminára, na ktorý vás srdečne pozývame. Seminár je určený pre mzdárov, personalistov, majiteľov a konateľov firiem. Na seminári získate detailné vedomosti o podmienkach a rozdieloch pri platení daní a odvodov pri rôznych formách zamestnania resp. odmeňovania. Dostatočný priestor bude venovaný legislatívnym zmenám v Zákonníku práce a v zákone o dani z príjmov.

Lektor: RNDr. Jozef Mihál, spoluautor internetovej encyklopédie www.drak.porada.sk

Hotel Kaskády (4*), Sielnica pri Sliači http://www.hotelkaskady.sk/

Termín 25., 26., 27. máj 2010 (utorok – štvrtok)

Prvý deň: Novela Zákonníka práce (11.00 - 14.30)

- Pracovný pomer na dobu určitú, príklady
- Pracovný pomer na kratší pracovný čas, príklady
- Ďalšie vybrané ustanovenia Zákonníka práce (skúšobná doba, ukončenie pracovného pomeru, výpovedná doba, odstupné, odchodné)

Druhý deň: Pracovno-právne vzťahy, dane a odvody (8.30 – 13.00)

- Pracovný pomer, dohody o prácach mimo pracovného pomeru, príkazné zmluvy a ďalšie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, spoločníci a konatelia, členovia štatutárnych orgánov – formy a spôsoby odmeňovania, ako klasifikovať príjmy podľa zákona o dani z príjmov, kedy je a kedy nie je nárok na daňový bonus a na zamestnaneckú prémiu, kedy a ako sa platí (a neplatí) poistné na sociálne a zdravotné poistenie.
- Zmeny v odvodoch k 1.7.2010
- Daňový bonus a zamestnanecká prémia v roku 2010-04-02

Tretí deň: Daňové a odvodové tipy (9.30 – 14.00)

- Ako legálne ušetrí pri platení odvodov SZČO
- Zdravotné poistenie a poistenci štátu (študenti, dôchodcovia, mamičky na rodičovskej dovolenke)
- Daň z príjmov a dôchodcovia
- Príjmy zdanené zráţkovou daňou a daňové priznanie
- Dobrovoľné nemocenské poistenie

Už tretíkrát sa stretneme v komfortnom 4* hoteli Kaskády. Hotel je známy vysokou kvalitou služieb. Má výborné podmienky na usporiadanie kongresových akcií. Súčasťou hotela je vynikajúce nové wellness centrum s termálnou a liečivou vodou. Hotel a jeho služby sú zárukou vašej spokojnosti a zážitku, na ktorý nezabudnete.

Ďalšie informácie a prihlášku nájdete tu (kliknite):

http://www.porada.sk/t137315-mzdy-2010-kaskady-odborny-seminar.html

...prípadne si prihlášku vyžiadajte emailom na adrese reliaba(Z)gmail.com ...namiesto (Z) dajte znak @


Žiadne komentáre: