Aktuálny seminár

"Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014 a legislatívne zmeny k 1.1.2015"

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

Zmeny v dohodách od 1.7.2014 - dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015 - ďalšie zmeny od 1.1.2015 - nové sumy stravného od 1.11.2014 - minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015 - zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015 - zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu - automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov - zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch - vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Zavedenie odpočítateľnej položky - kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku - odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov - odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného - preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015 - poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

Nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015 - nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca - zmeny v daňovom bonuse 2015 - nezdaniteľné časti v roku 2015 - info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny - vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015 - potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014 - vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov - venovanie 2% (3%) za rok 2014 - zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady - nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady - tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014 - evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Šetrite Váš čas i peniaze

Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nových daňových priznaní FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
- a naviac novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 330 stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony 2015“ obsahujúcu všetky zákony potrebné vo mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1.1.2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, náhrada príjmu pri PN, sociálny fond atď.).

Podrobnejšie info a prihlášky emailom na reliaba@gmail.com

Prihlášku nájdete aj tu: http://www.porada.sk/skolenia/

Ročné zúčtovanie poistného - SZČO, tlačivo typ B - najčastejšie otázky

Dovolím si všetkých požiadať o rešpektovanie autorských práv, kopírovanie príspevkov je dovolené len na svoju potrebu a na nekomerčné účely. Ak máte záujem o spoluprácu na komerčnom základe, kontakt nájdete na konci stránky.

Otázka:

Som SZČO, za rok 2007 dosiahnem stratu. Som povinný podať ročné zúčtovanie za rok 2007?


Odpoveď:

Každý poistenec, ktorý bol v r. 2007 považovaný za SZČO čo len jeden deň (čo len jeden deň bol prihlásený v zdravotnej poisťovni ako SZČO), musí vykonať ročné zúčtovanie. A to aj keď mal stratu.

Otázka:

Som živnostník - v zdravotnej poisťovni som prihlásený ako SZČO. Účtujem v jednoduchom účtovníctve. V roku 2007 som dosiahol príjmy 800000 Sk, výdavky 450000 Sk. Príjem je však skreslený tým, že vo februári 2007 som dostal zaplatených 300000 Sk za práce, ktoré som vykonal ešte v roku 2004 (teda ešte pred nadobudnutím účinnosti zákona č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení). Z akej sumy si mám vypočítať poistné v ročnom zúčtovaní?

Odpoveď:

Poistné v ročnom zúčtovaní za rok 2007 vypočítate z vymeriavacieho základu daného ako podiel základu dane z príjmov, dosiahnutého v súvislosti s prevádzkovaním činnosti SZČO v roku 2007 (základ dane podľa § 6 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov), nezníženého o výdavky na zdravotné poistenie a čísla 2,14.

Zo základu dane sa pritom na tieto účely vylúči základ dane z príjmov z prenájmu (§ 6 ods.3 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov), základ dane z príjmov zdanených zrážkovou daňou (§ 43 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov) a základ dane z príjmov za výkon osobnej asistencie (platí od r.2006).

Ak účtujete v jednoduchom účtovníctve, tak daňovo uznané výdavky na zdravotné poistenie sú:
 • do daňovo uznaných nákladov (v zmysle zákona o dani z príjmov a v zmysle zákona o účtovníctve) zahrnuté preddavky na zdravotné poistenie za rok 2007 a prípadne aj za predchádzajúce roky zaplatené od 1.1.2007 do 31.12.2007,
 • nedoplatok ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie za predchádzajúce roky, zaplatený v čase od 1.1.2007 do 31.12.2007,
 • prípadné zaplatené nedoplatky poistného za roky 2004 a staršie, zaplatené v čase od 1.1.2007 do 31.12.2007.

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.

Keďže účtujete v jednoduchom účtovníctve, do základu dane za rok 2007 musíte zahrnúť všetok príjem, dosiahnutý v roku 2007, hoci šlo o príjem za práce vykonané ešte v roku 2004.

Poistné preto v konečnom dôsledku zaplatíte aj z uvedeného príjmu.

Otázka:

SZČO uplatňoval v r.2006 paušálne výdavky, v r.2007 účtoval v JÚ. Nakoľko mal z r.2006 neuhradenú pohľadávku, v r. 2008 podal dodatočné DP za r. 2006 a základ dane sa mu zvýšil. Teraz musí vyplniť dodatočné ročné zúčtovanie za rok 2006. Do koľko dní je povinný zúčtovanie doručiť do ZP a zaplatiť nedoplatok? Ako sa vypĺňa dodatočné ročné zúčtovanie? Uvediem tam všetky sumy ako keby bolo riadne a len ho označím ako dodatočné?

Odpoveď:

§ 19 ods.19 zákona č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení:

"Po uplynutí lehoty na podanie ročného zúčtovania poistného poistenec alebo zamestnávateľ, ktorý vykonáva ročné zúčtovanie poistného za zamestnanca podľa odseku 2, je povinný podať dodatočné ročné zúčtovanie poistného, ak zistí, že nedoplatok alebo preplatok platiteľa poistného je iný, ako bol uvedený v ročnom zúčtovaní poistného. Nedoplatok alebo preplatok z dodatočného ročného zúčtovania poistného je splatný do troch mesiacov odo dňa podania dodatočného ročného zúčtovania poistného. Ak nebude nedoplatok z dodatočného ročného zúčtovania poistného zaplatený ani v lehote podľa predchádzajúcej vety alebo ak poistenec alebo zamestnávateľ, ktorý vykonáva ročné zúčtovanie poistného za zamestnanca podľa odseku 2, pred uplynutím lehoty na podanie ročného zúčtovania poistného ročné zúčtovanie poistného vôbec v príslušnej zdravotnej poisťovni nepodal, právo zdravotnej poisťovne uplatniť si úrok z omeškania (§ 18 ods. 1) počítaný od pôvodnej lehoty na odvedenie nedoplatku príslušnej zdravotnej poisťovni nie je podaním dodatočného ročného zúčtovania poistného dotknuté."

Otázka:

V roku 2007 som bola evidovaná na úrade práce Začiatkom decembra 2007 som si založila živnosť a zároveň som požiadala o nenávratnú pôžičku z Euro fondu. Peniaze mi nabehli na účet dňa 19.12.2007. V roku 2007 som z nich nečerpala. Žiaden iný príjem som v roku 2007 nemala.


Otázka znie, či mám nenávratnú pôžičku uviesť v daňovom priznaní za rok 2007 ako príjem?

Ak je odpoveď áno, potom to musím preniesť aj do ročného zúčtovania poistného pre zdravotnú poisťovňu. Keď v ročnom zúčtovaní uvediem ten príjem, tak mi vyjde od júla 2008 platiť preddavky 3000 Sk mesačne.

Odpoveď:

Ako SZČO musíte podať ročné zúčtovanie, vo vašom prípade použijete tlačivo typ B.

V riadku 27 sa uvedie základ dane z r.42 daňového priznania.

Podľa Usmernenia MF SR k čerpaniu, účtovaniu a zdaňovaniu nenávratného príspevku zo štrukturálnych fondov, uverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2004, sa príjem dotácie účtuje ako príjem neovplyvňujúci základ dane. Do príjmu ovplyvňujúceho základ dane sa postupne preúčtováva až pri zaúčtovaní čerpania dotácie.

Znamená to, že ak sa v roku 2007 z dotácie ešte nečerpalo, za tento rok príjem dotácie neovplyvňuje váš základ dane, a teda ani výšku preddavkov na zdravotné poistenie v roku 2008.

Otázka:

Som živnostník - v zdravotnej poisťovni som preto prihlásený ako SZČO. Za rok 2007 dosiahnem základ dane z podnikania (zo živnosti) 200000 Sk. Okrem príjmov zo živnosti som však za rok 2007 mal aj príjem - autorský honorár - za knihu, ktorú som napísal ešte v roku 2006. Z akého základu zaplatím poistné, musím zahrnúť aj príjmy z autorského honoráru, keď som v roku 2007 činnosť podľa autorského zákona fakticky nevykonával?


Odpoveď:

V roku 2007 ste boli SZČO, v ročnom zúčtovaní si preto určíte vymeriavací základ na výpočet poistného podľa § 13 ods.6 zákona č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení.

Vymeriavací základ SZČO je daný ako podiel základu dane z príjmov, dosiahnutého v roku 2007 podľa § 6 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov, nezníženého o výdavky na zdravotné poistenie a čísla 2,14.

Zo základu dane sa pritom na tieto účely vylúči:

 • základ dane z príjmov z prenájmu (§ 6 ods.3 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov),
 • základ dane z príjmov zdanených zrážkovou daňou (§ 43 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov) a
 • základ dane z príjmov za výkon osobnej asistencie (platí od r.2006).

Nie je dôvod na to, aby sa pri určení vymeriavacieho základu zo základu dane vylúčil príjem dosiahnutý podľa Autorského zákona, zdanený podľa § 6 ods.2 písm.a) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Záver: poistné na zdravotné poistenie si v ročnom zúčtovaní za rok 2007 vypočítate aj z autorského honoráru.

Otázka:

Počas roka 2007 mi bol priznaný invalidný dôchodok. Ako si mám v tlačive typ B vypočítať poistné, keď sa tam (riadok 54) dá zapísať len jedna sadzba?

Odpoveď:

Ak sa počas roka 2007 zmenila Vaša sadzba poistného tak ako vo Vašom prípade, namiesto tlačiva typ B musíte vyplniť tlačivo typ X a vložiť doň list XB. Tam je možné vypočítať poistné za mesiace, kedy ste ešte nemali priznanú invaliditu sadzbou 14% a za mesiace, kedy ste už mali priznanú invaliditu sadzbou 7%.

Otázka:

Ako mám v tlačive typ B vyplniť riadok 25, mám tam zapísať počet pracovných dní alebo počet kalendárnych dní?

Odpoveď:

Riadok 25 sa musí vyplniť len vtedy, ak vypĺňate IV. oddiel. Vtedy sa do riadku 25 zapíše počet kalendárnych dní, počas ktorých ste boli v zdravotnej poisťovni prihlásený ako SZČO.

Otázka:

Ako mám v tlačive typ B vyplniť IV. oddiel? Musí sa tento oddiel vyplniť?

Odpoveď:

IV. oddiel sa musí vyplniť len vtedy, ak ste v roku 2007 boli osobou patriacou do niektorej zo skupín občanov, vymenovaných v § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o) a p) zákona a súčasne ste v tom čase boli aj SZČO. Vyplníte ho teda napríklad vtedy, ak ste podnikali a súčasne ste boli študentom denného štúdia SŠ alebo VŠ, ak ste poberali dôchodok (starobný, predčasný starobný, invalidný alebo výsluhový), ak ste poberali rodičovský príspevok alebo sa osobne starali o dieťa vo veku do 6 rokov atď.

Ak IV. oddiel vypĺňate, do riadku 31 zapíšete, odkedy dokedy ste v priebehu roka 2007 podnikali a súčasne ste boli študentom, dôchodcom a pod. Do riadku 32 zapíšete počet kalendárnych dní, počas ktorých ste podnikali a súčasne ste boli študentom, dôchodcom atď.

Do riadku 33 vypočítate sumu podľa vzorca (p.29 / p.25) x p.32 – je to pomerná časť z vymeriavacieho základu, uvedeného v riadku 29, pripadajúca na tie dni, kedy ste súčasne boli študentom, dôchodcom atď. a súčasne ste boli prihlásení ako SZČO.

Dôležitý je riadok 34 – tu vypočítate sumu úhrnu minimálnych základov za obdobie, kedy ste boli študentom, dôchodcom atď. a to takto:

 • za každý celý mesiac, kedy ste boli študentom, dôchodcom atď., započítate sumu 4936 Sk,
 • za mesiac, kedy ste boli študentom, dôchodcom atď. len časť mesiaca, započítate sumu (4936/plný počet dní mesiaca) x počet dní mesiaca, kedy ste boli študentom, dôchodcom atď.

Napríklad ak ste boli študentom, dôchodcom atď. celý rok, bude tu suma 59232 Sk = 12 x 4936. Ak ste boli študentom do 9.6.2006, výsledok bude (5 x 4936) + (4936/30 x 9) = 26161 Sk.

Na riadku 35 vyznačíte „áno“, ak suma na riadku 33 je nižšia alebo rovná sume na riadku 34. V takomto prípade súčasne sumu z riadku 33 zapíšete do riadku 36.

Na riadku 35 vyznačíte „nie“, ak suma na riadku 33 je vyššia, ako suma na riadku 34. V takomto prípade zapíšete do riadku 36 sumu nula.

Otázka:

V roku 2007 som bol dvakrát chorý. Nebol som povinne nemocensky poistený ako SZČO a nebol som ani dobrovoľne nemocensky poistený. Mám niečo zapísať do V. oddielu?

Odpoveď:

Ak ste nepoberali nemocenské dávky, do V. oddielu nezapíšete nič. Ak by ste boli nemocensky poistený, do V. oddielu by ste zapísali počet kalendárnych dní trvania práceneschopnosti, prípadne ošetrovania člena rodiny alebo počet dní, kedy by ste prípadne poberali materské zo Sociálnej poisťovne.

Otázka:

Musí sa v tlačive typ B vyplniť VI. oddiel?

Odpoveď:

VI. oddiel sa musí vyplniť vtedy, ak vymeriavací základ uvedený v riadku 29 je suma menšia ako 91200 Sk.

Otázka:

Ako mám v tlačive typ B vyplniť VI. oddiel a v ňom stĺpec 42?

Odpoveď:

Do stĺpca 42 uvediete sumy 7600 Sk za každý mesiac, v ktorom bol poistenec SZČO.

Minimálny základ nie je suma 7600 Sk ale suma:

 • 5700 Sk, ak SZČO poberá čiastočný invalidný dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred rokom 2004 alebo ak SZČO je vo veku 16 alebo 17 rokov,
 • 3800 Sk, ak SZČO poberá invalidný dôchodok alebo SZČO je mladšia ako 16 rokov.

Ak v nejakom mesiaci poistenec bol SZČO len časť mesiaca (v priebehu mesiaca začal podnikať, alebo v priebehu mesiaca ukončil podnikanie), suma vyššie uvedeného minimálneho základu sa prepočíta podľa počtu kalendárnych dní a výsledok zaokrúhli na celé Sk nahor. Napríklad ak SZČO začal podnikať 6. 9. 2007, za mesiac september zapíše sumu (7600/30) x 25 = 6334 Sk.

Ak v nejakom mesiaci za nemocensky poistenú SZČO platil poistné štát z dôvodu trvania práceneschopnosti, prípadne ošetrovania člena rodiny alebo poberania materského zo Sociálnej poisťovne, tak minimálny základ sa prepočíta podľa počtu kalendárnych dní, za ktoré si poistné platí sám poistenec. Napríklad ak v decembri 2007 bol SZČO práceneschopný 14 dní a počas tohto obdobia poberal nemocenské, za mesiac december zapíše sumu (7600/31 x 17) = 4168 Sk.

Otázka:

V roku 2007 som bol poistený na Slovensku len 6 mesiacov. K 1.7.2007 som skončil s podnikaním a odišiel som do USA, kde som platil zdravotné poistenie. V tlačive typ B mi vychádza na riadku 51 vymeriavací základ 400000 Sk. Podľa môjho názoru sa maximálny základ 621864 Sk v mojom prípade má znížiť na polovicu, keďže som bol poistený len polroka.


Odpoveď:

Maximálny ročný vymeriavací základ za rok 2007 je suma 621864 Sk pre každého, kto podáva ročné zúčtovanie. A to aj vo Vašom prípade.

Otázka:

Musím vyplniť IX. oddiel (výpočet preddavkov), ak som živnosť ukončil ešte 31.3.2007 a v súčasnosti už nepodnikám?

Odpoveď:

Ak už nepodnikáte, tak nie je nutné vyplniť IX. oddiel. Odporúčam však IX. oddiel vyplniť aj napriek tomu, aby ste vedeli, aké by ste platili preddavky, ak by ste sa v budúcnosti (v čase do 30. júna 2009) predsa rozhodli znovu podnikať.

Otázka:

Ako mám v tlačive typ B vyplniť riadok 62, ak mám živnosť od 5.2.2007?

Odpoveď:

Uvediete počet celých mesiacov podnikania – v danom prípade 10, keďže v januári ste nepodnikali, a vo februári ste začali až 5.-teho.

Otázka:

Ako mám v tlačive typ B vyplniť riadok 66?

Odpoveď:

Do riadku 66 sa zapíše suma preddavku, vypočítaná na riadku 65, avšak tu sa prihliada na ustanovenia § 16 ods. 8 písm. b) a c) a ods. 9 zákona o zdravotnom poistení.

Preto suma na riadku 66 môže byť najviac vo výške určenej sadzbou poistného z maximálneho možného mesačného základu 56283 Sk. Ak sadzba poistného je 14%, v riadku 66 môže byť suma najviac 7880 Sk, ak sadzba poistného je 7%, v riadku 66 môže byť suma najviac 3940 Sk.

Ak SZČO nie je v deň podania ročného zúčtovania zamestnancom a nie je osobou uvedenou v § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o) a p)zákona – nie je študent, dôchodca, poberateľ rodičovského príspevku atď., tak do riadku 66 uvedie sumu preddavku z riadku 65, avšak najmenej sumu:

 • 1134 Sk, pri sadzbe poistného 14% a minimálnom základe 8100 Sk (ako sa stanovuje suma minimálneho základu viď vyššie),
 • 567 Sk, pri sadzbe poistného 7% a minimálnom základe 8100 Sk,
 • 851, pri sadzbe poistného 14% a minimálnom základe 6075 Sk,
 • 426, pri sadzbe poistného 7% a minimálnom základe 6075 Sk,
 • 567 Sk, pri sadzbe poistného 14% a minimálnom základe 4050 Sk,
 • 284 Sk, pri sadzbe poistného 7% a minimálnom základe 4050 Sk.

Ak SZČO je v deň podania ročného zúčtovania zamestnancom alebo je osobou uvedenou v § 11 ods. 8 písm. a) až h), j), o) a p) zákona – je študent, dôchodca, poberateľ rodičovského príspevku atď., tak do riadku 66 uvedie sumu 0 Sk, ak suma preddavku na riadku 65 je suma menšia ako 100 Sk. (viď § 16 ods. 9 zákona).

Otázka:

Som dôchodkyňa a mám pridelené DIČ vzhľadom na skutočnosť, že prenajímam svoj majetok (poľnohospodársku pôdu). Po pridelení DIČ nastala ďalšia skutočnosť a stala som sa členom pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity podľa zák.č:181/1995 Z.z.par.10.(o pozemkových spoločenstvách).

Svoje príjmy zdaňujem takto:

1. Príjmy z pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity zdaňujem podľa § 6 ods.1 písm. a) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov,

2. Príjmy z prenájmu zdaňujem podľa § 6 ods.3 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, § 11 ods.4 písm. a) nie som SZČO.

Ak nie som platiteľom poistného ako SZČO a ako dôchodca som poistencom štátu, podávam ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie?

Odpoveď:

Podľa zákona č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení sa skutočne nepovažujete za SZČO na účely zákona o zdravotnom poistení. Preto sa nemusíte prihlasovať v zdravotnej poisťovni ako SZČO, neplatíte preddavky na zdravotné poistenie a nemáte povinnosť podávať ročné zúčtovanie ako SZČO.

Avšak - ako uvádzate, ste na dôchodku. Predpokladám, že zamestnanie nemáte. Podľa toho za Vás platí poistné štát v zmysle § 11 ods.8 písm. b) zákona č.580/2004 Z.z.

Podľa § 11 ods. 10 však za vás štát platí poistné len vtedy, ak za rok 2006 váš príjem, ktorý podlieha dani z príjmov (podľa § 5 a 6 zákona č.595/2003 Z.z.) okrem vyňatých príjmov, nepresahuje úhrnu minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. b), čiže minimálnych základov samoplatiteľa, či poistenca štátu.

Úhrn minimálnych základov podľa predošlej vety pre rok 2007 znamená sumu 12 x 4936 = 59232 Sk.

Medzi vyňaté príjmy patrí príjem z prenájmu, zdanený podľa § 6 ods.3 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov, nie však príjem zdanený podľa § 6 ods.1 písm. a) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Znamená to, že ak váš príjem z urbáru za rok 2007 (hrubý príjem, bez odpočítania daňovo uznaných výdavkov) neprevýši sumu 59232 Sk, nemusíte za rok 2007 podať ročné zúčtovanie poistného, zostávate poistencom štátu, neplatíte do zdravotnej poisťovne nič.

Ak však váš príjem z urbáru za rok 2007 (hrubý príjem, bez odpočítania daňovo uznaných výdavkov) prevýši sumu 59232 Sk, musíte za rok 2007 podať ročné zúčtovanie poistného ako "samoplatiteľ".

V takomto prípade sa ročné zúčtovanie podáva na tlačive typ C. Ako vymeriavací základ sa uvedie príjem z pozemkového spoločenstva (urbáru), ktorý ste dostali v čase od 1.1.2007 do 31.12.2007.

Na záver však poznámka. Ak skutočne Váš príjem z urbáru za rok 2007 prevýšil sumu 59232 Sk, odporúčam dodatočne sa v zdravotnej poisťovni prihlásiť ako SZČO a podať ročné zúčtovanie na tlačive typ B.

Otázka:

SZČO celý rok 2007 povinne poistený. Platil preddavky 1400 do 06/2007, od 07/2007 preddavky 1500 Sk. V čase od 9.2. do 21.2.2007 bol PN. V ZP mu oznámili, že neuznajú alikvótnu časť poistného, lebo nemal nárok na nemocenskú dávku z dôvodu nedoplatku v SP. PN-ka bola odovzdaná v ZP aj SP.

Odpoveď:

Ak Sociálna poisťovňa nepriznala nemocenské z dôvodu nedoplatku v SP, tak za obdobie práceneschopnosti štát za SZČO poistné neplatí - štát by platil len v prípade, ak by SZČO počas PN poberal nemocenské dávky. V praxi v ročnom zúčtovaní to znamená, že za obdobie takejto PN si SZČO nemôže znížiť svoj minimálny vymeriavací základ (viď VI. oddiel tlačiva typ B).

Otázka:

Aké sa prikladajú prílohy k tlačivu typ B, musím priložiť výpis z daňového priznania?


Odpoveď:

Výpis z daňového priznania sa priložiť nemusí. Ak počas roka poberala SZČO nemocenské dávky a platí za ňu za tieto dni štát, tak k tlačivu typ B sa priložia potvrdenia zo Sociálnej poisťovne o poberaní nemocenských dávok. Do riadku 71 "Počet príloh" sa zapíše počet priložených dokumentov.

Žiadne komentáre: